Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Do not sensationalize it, play it down”. Förståelse av Kinas censur av media, maktutövning och opinionsbildning.

Eriksson, Anna LU (2015) SOCM11 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/bakgrund: Censur av media är ett karakteristiskt drag för Kinas stat och ett verktyg för att bevara politisk styrning. Samtidigt är media betydelsefullt för att främja ekonomisk och social utveckling. Det är en delikat uppgift för statliga kinesiska censurorgan att finna en medelväg som låter media gynna ekonomisk utveckling utan att riskera omstörtning av den politiska makten. Media är en oumbärlig källa för maktutövning hos den kinesiska staten. Samtidigt används media av sociala rörelser för att utöva politiskt motstånd. Medielandskapet är därmed en ständig arena för kamp mellan befolkningens vilja till yttrande- och åsiktsfrihet visavi statlig kontroll.
Syfte: Uppsatsens syfte är att nå en djupare förståelse för vilka former... (More)
Problem/bakgrund: Censur av media är ett karakteristiskt drag för Kinas stat och ett verktyg för att bevara politisk styrning. Samtidigt är media betydelsefullt för att främja ekonomisk och social utveckling. Det är en delikat uppgift för statliga kinesiska censurorgan att finna en medelväg som låter media gynna ekonomisk utveckling utan att riskera omstörtning av den politiska makten. Media är en oumbärlig källa för maktutövning hos den kinesiska staten. Samtidigt används media av sociala rörelser för att utöva politiskt motstånd. Medielandskapet är därmed en ständig arena för kamp mellan befolkningens vilja till yttrande- och åsiktsfrihet visavi statlig kontroll.
Syfte: Uppsatsens syfte är att nå en djupare förståelse för vilka former av maktutövning som finns inbyggda i Kinas censur av media och hur de påverkar befolkningens opinionsbildning. Likväl blir syftet att söka insikt i vilka mönster av censur som återfinns i CDT:s rapporter med specifikt fokus på censur av kollektiva handlingar.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Kinas censur av media har problematiserats med stöd av samhällsvetenskaplig litteratur och forskning. Empirin består av statliga censurdirektiv publicerade av mediaorganisationen China Digital Times. Uppsatsen ansats är hermeneutisk och metodvalet är kvalitativ innehållsanalys, studiens frågeställningar och syfte analyseras mot sociologisk teori med särskilt fokus på makt- och nätverkssamhälle.
Slutsatser/resultat: Resultaten visar att Kinas stat via censur av media främst kontrollerar den politiska kommunikationen, nyhetsdiskursen om utrikespolitik och mänskliga rättigheter samt avvärjer kollektiva handlingar. Det censurerade medielandskapet styr i varierande utsträckning det kinesiska samhällets normer och värderingar samt opinionsbildning hos befolkningen.
Nyckelord: Kina, media, censur, maktutövning, opinionsbildning, kollektiv handling, sociala nätverk, politisk styrning. (Less)
Abstract
Media censorship is a characteristic feature for China’s government in order to retain political legitimacy. Concurrently, media are crucial for a flourishing economic and social development. It’s a delicate task for Chinese governmental censorship departments to find a middle way that promotes economic development without any risk for subversion of power. Hence, media is an arena for struggle between the Chinese population’s desires for freedom of opinion versus government control. The Chinese government use media as an essential source of control. At the same time media is used by social movements for political resistance.

This thesis aims to achieve a deeper understanding of what methods of power that are inherent in China’s media... (More)
Media censorship is a characteristic feature for China’s government in order to retain political legitimacy. Concurrently, media are crucial for a flourishing economic and social development. It’s a delicate task for Chinese governmental censorship departments to find a middle way that promotes economic development without any risk for subversion of power. Hence, media is an arena for struggle between the Chinese population’s desires for freedom of opinion versus government control. The Chinese government use media as an essential source of control. At the same time media is used by social movements for political resistance.

This thesis aims to achieve a deeper understanding of what methods of power that are inherent in China’s media censorship and how it affects the public opinion. Yet, the purpose is likewise a search for insight of media censorship patterns found in CDT's directives with an explicit focus on collective actions.

Chinas media censorship are problematized via social science literature and research. Empirical data consist of Chinese government censorship directives published by the media organization China Digital Times. The thesis has a hermeneutical approach with qualitative content analysis as choice of method, and aims and objectives are analyzed via sociological theory with particular focus on power and network society.

Findings show that China’s government through media censorship primarily controls the political communication, news regarding foreign policy and human rights and aims to ward off collective actions. The media censorship control, in varying degrees, the Chinese society’s moral and values as well as the public opinion. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kinas censur av media är ett sätt för den kinesiska staten att behålla och bevara den politiska styrningen och det påverkar medborgarnas opinionsbildning på olika sätt. Samtidigt är media viktigt för att gynna ekonomisk och social utveckling. Det är en svår balansgång för statliga kinesiska censurorgan att finna en medelväg som tillåter att media gynnar ekonomisk utveckling utan att riskera förändring i den politiska makten. Kinas medielandskap är en ständig arena för kamp mellan befolkningens önskan till ökad yttrande- och åsiktsfrihet visavi statlig kontroll.

Det är svårt att få kunskap och förståelse av Kinas censur av media, eftersom myndigheternas censurstrategi inte är offentlig och även uppdelad på många olika censurerande organ.... (More)
Kinas censur av media är ett sätt för den kinesiska staten att behålla och bevara den politiska styrningen och det påverkar medborgarnas opinionsbildning på olika sätt. Samtidigt är media viktigt för att gynna ekonomisk och social utveckling. Det är en svår balansgång för statliga kinesiska censurorgan att finna en medelväg som tillåter att media gynnar ekonomisk utveckling utan att riskera förändring i den politiska makten. Kinas medielandskap är en ständig arena för kamp mellan befolkningens önskan till ökad yttrande- och åsiktsfrihet visavi statlig kontroll.

Det är svårt att få kunskap och förståelse av Kinas censur av media, eftersom myndigheternas censurstrategi inte är offentlig och även uppdelad på många olika censurerande organ. En viktig källa till information av censuren ger den fristående mediaorganisationen China Digital Times (CDT). CDT publicerar varje vecka rapporter som bygger på de instruktioner som Kinas regerings olika censurorgan dagligen dirigerar till Internet och mediaorganisationer. Rapporterna härleds från avslöjanden och tips som kinesiska journalister och bloggare, missnöjda med landets censur av media, anonymt meddelar och tipsar CDT om.

För att få en förståelse av Kinas censur av media har detta område undersökts noggrant med bakgrund i samhällsvetenskaplig litteratur och forskning. Därtill har de statliga censurdirektiv som publicerats av CDT granskats noggrant och tolkats enligt sociologiskt vetenskapliga metoder. Resultaten som framkommit har därefter analyserats mot sociologiska teorier med särskilt fokus på makt- och nätverkssamhälle.

Resultaten visar att Kinas stat via censur av media främst kontrollerar den politiska kommunikationen, nyheter om utrikespolitik och mänskliga rättigheter samt förhindrar/motverkar protester och folksamlingar. Det censurerade medielandskapet styr i varierande utsträckning det kinesiska samhällets normer och värden samt opinionsbildning hos befolkningen. Media är en viktig källa för maktutövning hos den kinesiska staten parallellt med att media används av sociala rörelser för att utöva politiskt motstånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna LU
supervisor
organization
course
SOCM11 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
politisk styrning, sociala nätverk, kollektiv handling, opinionsbildning, maktutövning, censur, media, Kina
language
Swedish
id
7524153
date added to LUP
2015-08-11 11:58:28
date last changed
2015-08-18 07:45:13
@misc{7524153,
 abstract   = {Media censorship is a characteristic feature for China’s government in order to retain political legitimacy. Concurrently, media are crucial for a flourishing economic and social development. It’s a delicate task for Chinese governmental censorship departments to find a middle way that promotes economic development without any risk for subversion of power. Hence, media is an arena for struggle between the Chinese population’s desires for freedom of opinion versus government control. The Chinese government use media as an essential source of control. At the same time media is used by social movements for political resistance.

This thesis aims to achieve a deeper understanding of what methods of power that are inherent in China’s media censorship and how it affects the public opinion. Yet, the purpose is likewise a search for insight of media censorship patterns found in CDT's directives with an explicit focus on collective actions.

Chinas media censorship are problematized via social science literature and research. Empirical data consist of Chinese government censorship directives published by the media organization China Digital Times. The thesis has a hermeneutical approach with qualitative content analysis as choice of method, and aims and objectives are analyzed via sociological theory with particular focus on power and network society.

Findings show that China’s government through media censorship primarily controls the political communication, news regarding foreign policy and human rights and aims to ward off collective actions. The media censorship control, in varying degrees, the Chinese society’s moral and values as well as the public opinion.},
 author    = {Eriksson, Anna},
 keyword   = {politisk styrning,sociala nätverk,kollektiv handling,opinionsbildning,maktutövning,censur,media,Kina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Do not sensationalize it, play it down”. Förståelse av Kinas censur av media, maktutövning och opinionsbildning.},
 year     = {2015},
}