Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategi i icke-vinstdrivande organisationer

Ryckenberg, Samuel LU ; Dahlberg, Hanna LU ; Olsson, Niklas LU and Thunström, Erik LU (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Strategiarbete i icke-vinstdrivande organisationer
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp
Författare: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström
Handledare: Magnus Johansson
Fem nyckelord: Icke-vinstdrivande organisationer, Marknadsprestation, Konkurrensfördel,
Industrial organization, Resource-based view
Syfte: Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur icke-vinstdrivande organisationer förhåller
sig till strategiarbete och vilket fokus som i huvudsak tas.
Metod: Via en huvudsakligen deduktiv ansats utfördes en kvalitativ studie. Data samlades in via
semi-strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av... (More)
Examensarbetets titel: Strategiarbete i icke-vinstdrivande organisationer
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp
Författare: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström
Handledare: Magnus Johansson
Fem nyckelord: Icke-vinstdrivande organisationer, Marknadsprestation, Konkurrensfördel,
Industrial organization, Resource-based view
Syfte: Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur icke-vinstdrivande organisationer förhåller
sig till strategiarbete och vilket fokus som i huvudsak tas.
Metod: Via en huvudsakligen deduktiv ansats utfördes en kvalitativ studie. Data samlades in via
semi-strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av mönstermatchning mot ett teoretiskt
ramverk.
Teoretiska perspektiv: Ramverket baserades i huvudsak på två teorier inom strategi, industriell
organisation och det resursbaserade perspektivet. Teorierna beskriver två förhållningssätt en
organisation kan anta för en önskad marknadsprestation, via struktur och positionering (Porter,
1991) eller via interna faktorer och resurser (Barney, 1991). Applicering av teorierna på ickevinstdrivande
organisationer har varit underrepresenterade i förhållande till företag, och vissa
aspekter har antytts varit direkt förknippade med vinstdrivande organisationer, vilket vårt syfte
utgick ifrån.
Empiri: Friskvårdsbranschen i Lund innefattar olika former av icke-vinstdrivande organisationer
och är en bransch där aktörer påverkas av trender och svängningar. Därför gjordes en
flerfallstudie mellan den ideella träningsföreningen Friskis&Svettis Lund och det kommunalägda
badhuset Högevall.
Resultat: I studien framkom att skillnader mellan organisationerna till viss del kan förklaras med
olikheten i deras organisationsformer, ett kommunalägt och en ideell träningsförening, och att
ramverket behövde anpassas därefter. Gemensamt för organisationerna är ett fokus på interna
faktorer, men den externa miljön enligt teori baserad på vinstdrivande företag kunde i större
utsträckning appliceras på den ideella idrottsföreningen än den kommunala organisationen. (Less)
Popular Abstract
Title: Strategic management in non-profit organizations
Seminar date: 2015-05-06
Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)
Authors: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström
Advisor: Magnus Johansson
Key words: Non-profit organizations, Market Performance, Competitive advantage, Industrial
organization, Resource-based view.
Purpose: The purpose of this study was to broaden the knowledge of how non-profit
organizations consider strategy and what focus they mainly apply, internal or external.
Methodology: The study was made through a qualitative and mainly deductive approach. Data
was collected through... (More)
Title: Strategic management in non-profit organizations
Seminar date: 2015-05-06
Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr)
Authors: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström
Advisor: Magnus Johansson
Key words: Non-profit organizations, Market Performance, Competitive advantage, Industrial
organization, Resource-based view.
Purpose: The purpose of this study was to broaden the knowledge of how non-profit
organizations consider strategy and what focus they mainly apply, internal or external.
Methodology: The study was made through a qualitative and mainly deductive approach. Data
was collected through semi-structured interviews and analyzed through pattern-matching against
a theoretical framework
Theoretical perspectives: The framework is mainly based on two theories within strategic
management, Industrial organization and the Resource-based view. The two theories describes
two frameworks an organization could apply for a increased market performance, through
structure and positioning (Porter, 1991) or via internal factors and resources (Barney, 1991). The
application of the two theories on non-profit organizations has been underrepresented next to
profit-seeking companies, and some aspects has been considered to be directly associated to the
latter.
Empirical foundation: The wellness industry in the Lund area has a population of non-profit
organizations and is an industry where players are affected with trends and industry cycles. From
this a multiple case study of the non-profit organization Friskis&Svettis Lund and the public
sector wellness facility was made.
Conclusions: This study shows that differences between the two compared organizations to a
certain extent can be explained with their different organizational forms within the non-profit
context, and that the framework needed to be revised thereafter. The two organizations share a
focus on internal aspects, but the external environment previously applied to profit-seeking
organizations could be applied to a larger extent on the non-profit organization than the public
sector one. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryckenberg, Samuel LU ; Dahlberg, Hanna LU ; Olsson, Niklas LU and Thunström, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resource-based view, Industrial organization, Konkurrensfördel, Marknadsprestation, Icke-vinstdrivande organisationer
language
Swedish
id
7754497
date added to LUP
2015-08-07 12:35:44
date last changed
2015-08-07 12:35:44
@misc{7754497,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Strategiarbete i icke-vinstdrivande organisationer
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp
Författare: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström
Handledare: Magnus Johansson
Fem nyckelord: Icke-vinstdrivande organisationer, Marknadsprestation, Konkurrensfördel,
Industrial organization, Resource-based view
Syfte: Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur icke-vinstdrivande organisationer förhåller
sig till strategiarbete och vilket fokus som i huvudsak tas.
Metod: Via en huvudsakligen deduktiv ansats utfördes en kvalitativ studie. Data samlades in via
semi-strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av mönstermatchning mot ett teoretiskt
ramverk.
Teoretiska perspektiv: Ramverket baserades i huvudsak på två teorier inom strategi, industriell
organisation och det resursbaserade perspektivet. Teorierna beskriver två förhållningssätt en
organisation kan anta för en önskad marknadsprestation, via struktur och positionering (Porter,
1991) eller via interna faktorer och resurser (Barney, 1991). Applicering av teorierna på ickevinstdrivande
organisationer har varit underrepresenterade i förhållande till företag, och vissa
aspekter har antytts varit direkt förknippade med vinstdrivande organisationer, vilket vårt syfte
utgick ifrån.
Empiri: Friskvårdsbranschen i Lund innefattar olika former av icke-vinstdrivande organisationer
och är en bransch där aktörer påverkas av trender och svängningar. Därför gjordes en
flerfallstudie mellan den ideella träningsföreningen Friskis&Svettis Lund och det kommunalägda
badhuset Högevall.
Resultat: I studien framkom att skillnader mellan organisationerna till viss del kan förklaras med
olikheten i deras organisationsformer, ett kommunalägt och en ideell träningsförening, och att
ramverket behövde anpassas därefter. Gemensamt för organisationerna är ett fokus på interna
faktorer, men den externa miljön enligt teori baserad på vinstdrivande företag kunde i större
utsträckning appliceras på den ideella idrottsföreningen än den kommunala organisationen.},
 author    = {Ryckenberg, Samuel and Dahlberg, Hanna and Olsson, Niklas and Thunström, Erik},
 keyword   = {Resource-based view,Industrial organization,Konkurrensfördel,Marknadsprestation,Icke-vinstdrivande organisationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategi i icke-vinstdrivande organisationer},
 year     = {2015},
}