Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisionsbranschens Prispress - En empirisk studie om hur revisorer upplever prispressen och dess inverkan på deras yrkesverksamhet

Henriksson, Markus LU and Hergart, Fredrik LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända och... (More)
Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända och auktoriserade revisorer i FARs medlemsregister.

Slutsats: Förekomsten av prispress är påtaglig bland revisorer i hela Sverige. Prispressen medför att revisioner utförs utan nödvändig kvalitet och den orsakar underrapportering av tid bland revisorer. Ytterligare visar studien att revisorer i viss utsträckning upplever att prispressen resulterar i olika typer av press vid utövandet av sin yrkesverksamhet: från klienter, från revisionsbyrån, och att utföra revisioner utan tillräcklig kompetens. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The study's purpose is to bring a greater understanding of the extent to which Swedish auditörs experience fee pressure and how their work is affected by it.

Methodology: The study was conducted using a combination of qualitative and quantitative methods with an abductive approach.

Theoretical perspective: The theoretical framework has been created on the basis of the Agency theory. Furthermore, previous theories and empirical studies have been used to explain the auditor Environment as well as how auditörs experience fee pressure and how they are influenced by it in the audit industry.

Empirical Foundation: The empirical Foundation is six in-depth interviews with accountants and partners. The material has been analysed... (More)
Purpose: The study's purpose is to bring a greater understanding of the extent to which Swedish auditörs experience fee pressure and how their work is affected by it.

Methodology: The study was conducted using a combination of qualitative and quantitative methods with an abductive approach.

Theoretical perspective: The theoretical framework has been created on the basis of the Agency theory. Furthermore, previous theories and empirical studies have been used to explain the auditor Environment as well as how auditörs experience fee pressure and how they are influenced by it in the audit industry.

Empirical Foundation: The empirical Foundation is six in-depth interviews with accountants and partners. The material has been analysed and led to a survey that was conducted on all approved and certified public accountants in FARs membership directory.

Conclusions: The existence of fee pressure is certain among accountants in Sweden. The fee pressure leads to audits carried out without the necessary quality and also causes under-reporting of time among auditörs. In addition, the study shows that accountants, to some extent, perceive that the fee pressure results in various kinds of pressures in the exercise of their professional activites: from clients, from the audit frim and to perform audits without sufficient expertise. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Markus LU and Hergart, Fredrik LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Prispress, revisionskvalitet, agentteori, påtryckningar, revisorns yrkesverksamhet, fee pressure, audit quality, Agency theory, pressures, auditor profession.
language
Swedish
id
8147648
date added to LUP
2015-11-24 14:01:10
date last changed
2015-11-24 14:01:10
@misc{8147648,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för i vilken utsträckning svenska revisorer upplever en prispress och hur deras yrkesverksamhet påverkas av en eventuell prispress.

Metod: Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med en abduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats med utgångspunkt i agentteorin. Vidare har teorier och tidigare empiriska studier använts för att förklara revisorns omgivning, samt hur revisorn upplever och påverkas av revisionsbranschens prispress.

Empiri: Studiens empiri är sex djupintervjuer från auktoriserade revisorer och partners som analyserats för att mynna ut i en enkätundersökning som är utförd på alla godkända och auktoriserade revisorer i FARs medlemsregister.

Slutsats: Förekomsten av prispress är påtaglig bland revisorer i hela Sverige. Prispressen medför att revisioner utförs utan nödvändig kvalitet och den orsakar underrapportering av tid bland revisorer. Ytterligare visar studien att revisorer i viss utsträckning upplever att prispressen resulterar i olika typer av press vid utövandet av sin yrkesverksamhet: från klienter, från revisionsbyrån, och att utföra revisioner utan tillräcklig kompetens.},
 author    = {Henriksson, Markus and Hergart, Fredrik},
 keyword   = {Prispress,revisionskvalitet,agentteori,påtryckningar,revisorns yrkesverksamhet,fee pressure,audit quality,Agency theory,pressures,auditor profession.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsbranschens Prispress - En empirisk studie om hur revisorer upplever prispressen och dess inverkan på deras yrkesverksamhet},
 year     = {2015},
}