Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ARBETSLEDARENS SYN PÅ LEDARSKAP - inom byggproduktion

Wagland, Erika LU and Willoughby, Malena (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Arbetsledarens syn på ledarskap – inom byggproduktion

Seminariedatum: 26.05.2015

Ämne/kurs: Magisteruppsats inom Företagsekonomi, inriktning organisation och ledarskap, 30 Högskolepoäng

Författare: Erika Wagland, Malena Willoughby

Handledare: Christine Blomquist

Fem nyckelord: ledarskap, arbetsledare, ackord, byggproduktion, identitet

Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att utforska ledarskap inom byggbranschen.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Utgångspunkten i studien har varit en induktiv ansats.

Teoretiska perspektiv: Studiens perspektiv är ledarskap och social identitet. Fokus har varit stilorienterat ledarskap,... (More)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Arbetsledarens syn på ledarskap – inom byggproduktion

Seminariedatum: 26.05.2015

Ämne/kurs: Magisteruppsats inom Företagsekonomi, inriktning organisation och ledarskap, 30 Högskolepoäng

Författare: Erika Wagland, Malena Willoughby

Handledare: Christine Blomquist

Fem nyckelord: ledarskap, arbetsledare, ackord, byggproduktion, identitet

Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att utforska ledarskap inom byggbranschen.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Utgångspunkten i studien har varit en induktiv ansats.

Teoretiska perspektiv: Studiens perspektiv är ledarskap och social identitet. Fokus har varit stilorienterat ledarskap, situationsorienterat ledarskap och modellen The Managerial Grid. Fokus har också varit på McGregors Teori X och Teori Y.

Empiri: Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio arbetsledare på åtta byggprojekt inom MVB i Skåne. En intervju hölls med en av projektens platschef.

Slutsatser: Vi har funnit att ackordssystemet påverkar arbetsledarnas ledarskap genom att skiften mellan olika ledarskapsroller sker. Vi ser också att synen på ledarskap är delad i en instrumentell syn och en modern syn samt att det förekommer ett glapp mellan dessa två synsätt. (Less)
Abstract
Abstract

Title: The supervisor’s view of leadership – in construction

Seminar date: 26.05.2015

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS)

Authors: Erika Wagland, Malena Willoughby


Advisor: Christine Blomquist

Five key words: leadership, supervisor, piece work, prodution in construction, social identity

Purpose: The purpose of this paper is to gain a greater understanding of the leadership perform in the construction industry. The focus is leadership in construction project with piece work pay system.

Method: A qualitativ study performed from a inductive perspective. Based on semi-structured interviews.

Theoretical perspectives: The main perspective is ledarship and... (More)
Abstract

Title: The supervisor’s view of leadership – in construction

Seminar date: 26.05.2015

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS)

Authors: Erika Wagland, Malena Willoughby


Advisor: Christine Blomquist

Five key words: leadership, supervisor, piece work, prodution in construction, social identity

Purpose: The purpose of this paper is to gain a greater understanding of the leadership perform in the construction industry. The focus is leadership in construction project with piece work pay system.

Method: A qualitativ study performed from a inductive perspective. Based on semi-structured interviews.

Theoretical perspectives: The main perspective is ledarship and social identity. The fokus has been on behaviour leadership theories, contingency theory and the model of Managerial Grid. Focus has also been on McGregors Theory X and Theory Y.

Empirical: Ten semi-structuterd interview has been conducted with nine supervisors at six constructions project at MVB in southern Sweden. One interview has been conducted with a construction manager of one of the construction procjects.

Conclusions: Our findings show that the piecework system in the construction industry in Sweden effects the leadership of the supervisors, through that the supervisors changes ledarship roles due to the piecework system. Furtermore, we see that the view of leadership is split into an instrumental view and an modern view. There is also a gap between differnt views. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wagland, Erika LU and Willoughby, Malena
supervisor
organization
alternative title
The supervisor’s view of leadership – in construction
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8160892
date added to LUP
2015-11-11 11:05:00
date last changed
2015-11-11 11:05:00
@misc{8160892,
 abstract   = {Abstract

Title: The supervisor’s view of leadership – in construction

Seminar date: 26.05.2015

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS)

Authors: Erika Wagland, Malena Willoughby


Advisor: Christine Blomquist

Five key words: leadership, supervisor, piece work, prodution in construction, social identity

Purpose: The purpose of this paper is to gain a greater understanding of the leadership perform in the construction industry. The focus is leadership in construction project with piece work pay system.

Method: A qualitativ study performed from a inductive perspective. Based on semi-structured interviews.

Theoretical perspectives: The main perspective is ledarship and social identity. The fokus has been on behaviour leadership theories, contingency theory and the model of Managerial Grid. Focus has also been on McGregors Theory X and Theory Y.

Empirical: Ten semi-structuterd interview has been conducted with nine supervisors at six constructions project at MVB in southern Sweden. One interview has been conducted with a construction manager of one of the construction procjects.

Conclusions: Our findings show that the piecework system in the construction industry in Sweden effects the leadership of the supervisors, through that the supervisors changes ledarship roles due to the piecework system. Furtermore, we see that the view of leadership is split into an instrumental view and an modern view. There is also a gap between differnt views.},
 author    = {Wagland, Erika and Willoughby, Malena},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ARBETSLEDARENS SYN PÅ LEDARSKAP - inom byggproduktion},
 year     = {2015},
}