Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sularpskärret - inventering av mossfloran

Svensson, Julia (2015) BIOK01 20151
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Sularpskärret är ett naturreservat öster om Lund som innehåller den speciella naturtypen rikkärr. Ett rikkärr är en näringsfattig myr rik på mineraler såsom kalk och har en speciell flora och fauna knuten till sig. Många rikkärr, såsom Sularpskärret, är beroende av hävdskötsel för att bevaras, men sedan 1800-talet har stora förändringar inom markanvändningen skett vilket har lett till att arealen rikkärr i Sverige har minskat kraftigt. Syftet med detta arbete är att inventera Sularpskärrets mossflora för att se om några förändringar kan urskiljas, men eftersom det inte finns särskilt många tidigare inventeringar av området vill vi att denna ska kunna användas som grund för framtida studier. Vi ville också undersöka om mossfloran kan... (More)
Sularpskärret är ett naturreservat öster om Lund som innehåller den speciella naturtypen rikkärr. Ett rikkärr är en näringsfattig myr rik på mineraler såsom kalk och har en speciell flora och fauna knuten till sig. Många rikkärr, såsom Sularpskärret, är beroende av hävdskötsel för att bevaras, men sedan 1800-talet har stora förändringar inom markanvändningen skett vilket har lett till att arealen rikkärr i Sverige har minskat kraftigt. Syftet med detta arbete är att inventera Sularpskärrets mossflora för att se om några förändringar kan urskiljas, men eftersom det inte finns särskilt många tidigare inventeringar av området vill vi att denna ska kunna användas som grund för framtida studier. Vi ville också undersöka om mossfloran kan användas för att bestämma vegetationstypen och ge samma resultat som kärlväxter. För att undersöka detta placerades ett antal provrutor inom varje område och olika mossarters täckningsgrad bedömdes inom rutorna. Vårt resultat jämfördes med en inventering från 1938-1940 och jämförelsen visar att en viss förändring har skett i rikkärrets mossflora, en del arter har försvunnit och andra har tillkommit. Förändringen tyder på att markens pH har sjunkit och kalkmängden minskat. Angående vegetationstyperna har vi funnit att mossfloran fungerar bra att använda för att urskilja rikkärrsområdena i Sularpskärret då späd skorpionmossa Scorpidium cossonii hade en dominerande täckningsgrad i dessa områden. För de övriga vegetationstyperna kunde inga samband ses mellan mossfloran och vegetationstypen så där får kärlväxterna användas istället. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sularpskärret är ett naturreservat och även delvis ett Natura 2000-område öster om Lund. Natura 2000-delen av reservatet består bland annat av ett av Skånes få kvarvarande kalkkärr. Kalkkärr är en typ av rikkärr som tillförs stora mängder kalcium via grundvattnet. Ett rikkärr är en näringsfattig myr som är rik på mineraler, vanligvis kalk, och har ett nästan neutralt pH i vattnet. De är våra allra artrikaste myrar och har ett speciellt djur- och växtliv knutet till sig, de kan till exempel vara mycket orkidérika. Bottenskiktet i rikkärr brukar domineras av brunmossor, till exempel släktena skorpionmossor Scorpidium och spärrmossor Campylium.

Sularpskärrets skötsel idag består av årlig traditionell slåtter i augusti och oftast efterbete... (More)
Sularpskärret är ett naturreservat och även delvis ett Natura 2000-område öster om Lund. Natura 2000-delen av reservatet består bland annat av ett av Skånes få kvarvarande kalkkärr. Kalkkärr är en typ av rikkärr som tillförs stora mängder kalcium via grundvattnet. Ett rikkärr är en näringsfattig myr som är rik på mineraler, vanligvis kalk, och har ett nästan neutralt pH i vattnet. De är våra allra artrikaste myrar och har ett speciellt djur- och växtliv knutet till sig, de kan till exempel vara mycket orkidérika. Bottenskiktet i rikkärr brukar domineras av brunmossor, till exempel släktena skorpionmossor Scorpidium och spärrmossor Campylium.

Sularpskärrets skötsel idag består av årlig traditionell slåtter i augusti och oftast efterbete på hösten och en förslåtter i juni. Större delen av 1900-talet var det enbart bete i kärret men innan dess användes det som slåttermark. De flesta rikkärren, såsom Sularpskärret, är beroende av hävdskötsel såsom slåtter och bete för att bevaras. Men sedan 1800-talet har stora förändringar skett inom markanvändningen vilket har lett till att arealen rikkärr i Sverige har minskat kraftigt. Hot mot rikkärren är som redan nämnts upphörd hävd, men också övergödning, försurning, utdikning, uppodling, igenväxning och torrare somrar i södra Sverige.

För att kunna bevara denna speciella naturtyp så behöver områdena uppmärksammas och skötas på rätt sätt. De behöver regelbundet studeras för att eventuella förändringar ska kunna upptäckas i tid och motverkas. Mossfloran kan till exempel användas för att urskilja förändringar. I denna studie utförde jag och Emelie Lundberg därför en fullständig inventering av områdets alla förekommande mossarter. En tidigare gjord karta över områdets vegetationstyper utefter kärlväxter användes också för att se om skillnader i mossfloran kunde urskiljas mellan vegetationstyper såsom rikkärr, högörtsäng och fuktäng.

I undersökning av vegetationstyperna, och om mossorna kunde användas för att urskilja de olika typerna, så kunde bara rikkärrsvegetationstypen urskiljas. Rikkärrsdelarna var tydligt dominerade av späd skorpionmossa Scorpidium cossonii som annars var sparsamt eller inte alls förekommande inom de andra vegetationstyperna.

Sularpskärrets mossflora har inte studerats mycket. Den enda inventering vi hade att jämföra med var anteckningar av Stig Waldheim från 1938-1940. Med hjälp av den inventeringen kunde vi se att en förändring hade skett i artsammansättningen av mossor, till exempel så hade kalklungmossa Preissia quadrata, kragpellia Pellia endiviifolia och kalkkällmossa Philonotis calcarea försvunnit. Dessa mossor kräver kalkrika underlag med högt pH och deras försvinnande tyder då på att Sularpskärret har blivit kalkfattigare och surare. De mossor som har tillkommit föredrar surare och kalkfattigare underlag vilket tyder på samma förändring. Att kunna säga vad det är som orsakat förändringen är svårt, kanske är det surt regn, övergödning eller det dikningsarbete som utfördes i Sularpsbäcken 1945. Ifall fler inventeringar av området gjorts hade det varit lättare att säga när och vad som orsakat förändringen. Därför är vår önskan att detta arbeta ska kunna användas i framtida studier för att förändringar ska upptäckas i tid och kunna motverkas så att området kan bevaras och uppskattas av framtida generationer.

Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete - kandidatexamen 2015 15hp (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Julia
supervisor
organization
course
BIOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8169210
date added to LUP
2015-11-11 15:16:03
date last changed
2015-11-11 15:16:03
@misc{8169210,
 abstract   = {Sularpskärret är ett naturreservat öster om Lund som innehåller den speciella naturtypen rikkärr. Ett rikkärr är en näringsfattig myr rik på mineraler såsom kalk och har en speciell flora och fauna knuten till sig. Många rikkärr, såsom Sularpskärret, är beroende av hävdskötsel för att bevaras, men sedan 1800-talet har stora förändringar inom markanvändningen skett vilket har lett till att arealen rikkärr i Sverige har minskat kraftigt. Syftet med detta arbete är att inventera Sularpskärrets mossflora för att se om några förändringar kan urskiljas, men eftersom det inte finns särskilt många tidigare inventeringar av området vill vi att denna ska kunna användas som grund för framtida studier. Vi ville också undersöka om mossfloran kan användas för att bestämma vegetationstypen och ge samma resultat som kärlväxter. För att undersöka detta placerades ett antal provrutor inom varje område och olika mossarters täckningsgrad bedömdes inom rutorna. Vårt resultat jämfördes med en inventering från 1938-1940 och jämförelsen visar att en viss förändring har skett i rikkärrets mossflora, en del arter har försvunnit och andra har tillkommit. Förändringen tyder på att markens pH har sjunkit och kalkmängden minskat. Angående vegetationstyperna har vi funnit att mossfloran fungerar bra att använda för att urskilja rikkärrsområdena i Sularpskärret då späd skorpionmossa Scorpidium cossonii hade en dominerande täckningsgrad i dessa områden. För de övriga vegetationstyperna kunde inga samband ses mellan mossfloran och vegetationstypen så där får kärlväxterna användas istället.},
 author    = {Svensson, Julia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sularpskärret - inventering av mossfloran},
 year     = {2015},
}