Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det anonyma näthatet - en konflikt mellan yttrandefrihet och personlig integritet

Ingves, Martha LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. På bara några decennier har den sociala miljön förändrats drastiskt. Vi har gått från en värld där social interaktion bestod i direkt kontakt mellan två individer till en värld där en stor del av det sociala utbytet inte sker ansikte mot ansikte utan skärm mot skärm. Denna nya verklighet har medfört en intensifierad konflikt mellan två av våra mest betydelsefulla rättigheter, nämligen yttrandefriheten och den personliga integriteten. Den första frågeställningen går ut på att undersöka hur avvägningen mellan dessa två skyddsintressen ser ut.
I Sverige har vi länge haft en tradition av stark yttrandefrihet och desto svagare skydd för personlig integritet. I takt med att den tekniska... (More)
Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. På bara några decennier har den sociala miljön förändrats drastiskt. Vi har gått från en värld där social interaktion bestod i direkt kontakt mellan två individer till en värld där en stor del av det sociala utbytet inte sker ansikte mot ansikte utan skärm mot skärm. Denna nya verklighet har medfört en intensifierad konflikt mellan två av våra mest betydelsefulla rättigheter, nämligen yttrandefriheten och den personliga integriteten. Den första frågeställningen går ut på att undersöka hur avvägningen mellan dessa två skyddsintressen ser ut.
I Sverige har vi länge haft en tradition av stark yttrandefrihet och desto svagare skydd för personlig integritet. I takt med att den tekniska utvecklingen har fört med sig nya kommunikationsvägar och därmed också nya arenor för kränkningar har dock känslan av att vi är i behov av ett starkare skydd för personlig integritet fått fäste. Den andra frågeställningen handlar således om hur skyddet för den personliga integriteten fungerar i dagens läge när det kommer till just kränkningar på internet.
Det finns i Sverige idag brottsrubriceringar i brottsbalken som kriminaliserar olika kränkande handlingar, också när dessa sker på internet. Vi har även lagar som direkt reglerar ansvaret för den som tillhandahåller både hemsidor och abonnemang. Det finns en medvetenhet hos lagstiftaren om svårigheterna med att lagstifta om ett område som hela tiden förändras, vilket har lett till allmänna och flexibla lagar. Trots detta är brottsliga kränkningar av den personliga integriteten på internet ett stort problem, där en väldigt liten andel av brotten leder till åtal och dom. Den största svårigheten ligger alltså inte i lagstiftningen utan snarare i tillämpningen av den. Den viktiga yttrandefriheten är starkt förankrad i vårt medvetande och detta har lett till en ovilja hos såväl operatörer som internetföretag att lämna ut uppgifter om sina kunder och användare. I och med den snabba utvecklingen är det också svårt för brottsbekämpande myndigheter att hålla sig uppdaterade om den tekniska världen, vilket gör att deras arbete förlorar effektivitet och tillit hos medborgarna.
Motsättningen mellan å ena sidan yttrandefriheten, för vilken internet har varit ett viktigt framsteg, och skyddet för den personliga integriteten å den andra är svår och det är inte lätt att dra en rättvis gräns mellan de två skyddsintressena. Klart är dock att denna gräns behöver göras tydligare. Den personliga integriteten som skyddsintresse får inte underskattas och den behöver ett effektivt rättssystem för att uppnå ett tillräckligt skydd. (Less)
Popular Abstract
We are living in a world of rapid progress. In just a few decades our social environment has developed drastically. We have progressed from a world where social interaction consisted in direct contact between individuals to a world where a significant part of the social exchange no longer happens face to face but screen to screen. This new reality has resulted in an intense conflict between two of our most important rights, namely the right to freedom of expression and the right to respect for personal integrity. The first issue is to examine the balance between these two rights.
In Sweden we have a longstanding tradition of a strong freedom of expression and a somewhat weaker protection for personal integrity. As the technical... (More)
We are living in a world of rapid progress. In just a few decades our social environment has developed drastically. We have progressed from a world where social interaction consisted in direct contact between individuals to a world where a significant part of the social exchange no longer happens face to face but screen to screen. This new reality has resulted in an intense conflict between two of our most important rights, namely the right to freedom of expression and the right to respect for personal integrity. The first issue is to examine the balance between these two rights.
In Sweden we have a longstanding tradition of a strong freedom of expression and a somewhat weaker protection for personal integrity. As the technical development has brought with it new ways of communication and therefor also new arenas for harassments however a feeling of the need to strengthen the protection for personal integrity has arisen. The second issue is therefor to look into how the protection for personal integrity works in current day when it comes to harassments on the internet.
In Sweden today there are criminal offenses in ”brottsbalken” that criminalize different offensive acts also when they take place on the internet. We have laws as well that regulate the responsibility for the providers of both websites and subscriptions. There is an awareness with the legislator of the difficulties of legislating in an area that is constantly changing, which has led to generic and flexible laws. Despite of this, criminal violations of the right to personal integrity is a big problem, and very few of these offenses leads to prosecution and sentencing. Thus you will not find the biggest problem in the law itself but rather in its enforcement. The important right to freedom of expression is strongly rooted in our values and because of this there is an unwillingness amongst both telecom operators and internet service providers to hand out information about their clients and users. With the swift development it is also hard for the authorities of law enforcement to keep updated on the world of the internet, which leads to a loss of efficiency and fatih in their work.
The contraposition of freedom of expression, for which the internet has been an important advance, on the one hand and personal integrity on the other is difficult and it is not easy to draw a fair line between the two. However it is without doubt that this line has to be made more clear. The right to personal integrity is important and it needs an efficient legal system to recieve adequate protection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingves, Martha LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Näthat, Yttrandefrihet, Personlig integritet
language
Swedish
id
8498479
date added to LUP
2016-02-23 15:12:38
date last changed
2016-02-23 15:12:38
@misc{8498479,
 abstract   = {Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. På bara några decennier har den sociala miljön förändrats drastiskt. Vi har gått från en värld där social interaktion bestod i direkt kontakt mellan två individer till en värld där en stor del av det sociala utbytet inte sker ansikte mot ansikte utan skärm mot skärm. Denna nya verklighet har medfört en intensifierad konflikt mellan två av våra mest betydelsefulla rättigheter, nämligen yttrandefriheten och den personliga integriteten. Den första frågeställningen går ut på att undersöka hur avvägningen mellan dessa två skyddsintressen ser ut.
I Sverige har vi länge haft en tradition av stark yttrandefrihet och desto svagare skydd för personlig integritet. I takt med att den tekniska utvecklingen har fört med sig nya kommunikationsvägar och därmed också nya arenor för kränkningar har dock känslan av att vi är i behov av ett starkare skydd för personlig integritet fått fäste. Den andra frågeställningen handlar således om hur skyddet för den personliga integriteten fungerar i dagens läge när det kommer till just kränkningar på internet.
Det finns i Sverige idag brottsrubriceringar i brottsbalken som kriminaliserar olika kränkande handlingar, också när dessa sker på internet. Vi har även lagar som direkt reglerar ansvaret för den som tillhandahåller både hemsidor och abonnemang. Det finns en medvetenhet hos lagstiftaren om svårigheterna med att lagstifta om ett område som hela tiden förändras, vilket har lett till allmänna och flexibla lagar. Trots detta är brottsliga kränkningar av den personliga integriteten på internet ett stort problem, där en väldigt liten andel av brotten leder till åtal och dom. Den största svårigheten ligger alltså inte i lagstiftningen utan snarare i tillämpningen av den. Den viktiga yttrandefriheten är starkt förankrad i vårt medvetande och detta har lett till en ovilja hos såväl operatörer som internetföretag att lämna ut uppgifter om sina kunder och användare. I och med den snabba utvecklingen är det också svårt för brottsbekämpande myndigheter att hålla sig uppdaterade om den tekniska världen, vilket gör att deras arbete förlorar effektivitet och tillit hos medborgarna.
Motsättningen mellan å ena sidan yttrandefriheten, för vilken internet har varit ett viktigt framsteg, och skyddet för den personliga integriteten å den andra är svår och det är inte lätt att dra en rättvis gräns mellan de två skyddsintressena. Klart är dock att denna gräns behöver göras tydligare. Den personliga integriteten som skyddsintresse får inte underskattas och den behöver ett effektivt rättssystem för att uppnå ett tillräckligt skydd.},
 author    = {Ingves, Martha},
 keyword   = {Straffrätt,Näthat,Yttrandefrihet,Personlig integritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det anonyma näthatet - en konflikt mellan yttrandefrihet och personlig integritet},
 year     = {2015},
}