Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vems fria rörlighet? - En studie av EU-medborgares rätt till försörjningsstöd

Åberg, Karin LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att studera omfattningen av EU:s fria rörlighet för EU-medborgare. Vad innebär dagens socialbidragsregler för utsatta EU-medborgare och hur påverkar reglerna deras tillgång till den fria rörligheten? Försörjningsstöd ges till den som inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det ska täcka personens försörjning och övriga livsföring. Det yttersta ansvaret för att enskilda får hjälp ligger på kommunerna. Detta ansvar omfattar främst de som är bosatta i kommunen. Om den enskilde inte är stadigvarande bosatt, är det istället vistelsekommunen som är ansvarig. Om det är fastställt att en annan kommun bär huvudansvaret är vistelsekommunens ansvar begränsat till ett mindre bistånd i akuta situationer. Rätten för... (More)
Uppsatsen syftar till att studera omfattningen av EU:s fria rörlighet för EU-medborgare. Vad innebär dagens socialbidragsregler för utsatta EU-medborgare och hur påverkar reglerna deras tillgång till den fria rörligheten? Försörjningsstöd ges till den som inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det ska täcka personens försörjning och övriga livsföring. Det yttersta ansvaret för att enskilda får hjälp ligger på kommunerna. Detta ansvar omfattar främst de som är bosatta i kommunen. Om den enskilde inte är stadigvarande bosatt, är det istället vistelsekommunen som är ansvarig. Om det är fastställt att en annan kommun bär huvudansvaret är vistelsekommunens ansvar begränsat till ett mindre bistånd i akuta situationer. Rätten för personer att fritt röra och uppehålla sig inom EU utgör en del av EU:s grundläggande mål. Den fria rörligheten specificeras i Rörlighetsdirektivet. Icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare får uppehålla sig i en annan EU-stat i tre månader. Ekonomiskt aktiva får uppehålla sig längre. De ekonomiskt aktiva är arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Icke ekonomiskt aktiva är studenter, pensionärer och övriga. Uppehållsrätten i en annan medlemsstat inskränks emellertid om en unionsmedborgare utgör en belastning för mottagarlandets sociala biståndssystem. Svenska regler har företräde men det saknas praxis för hur reglerna om försörjningsstöd för EU-medborgare ska tolkas. Socialstyrelsen utgår från fallet RÅ 1995 ref 70 som innebär att en person med tillfälligt uppehållstillstånd ska vara bosatt i landet i egentlig mening för att få rätt till försörjningsstöd. Personer som vistas tillfälligt i Sverige har endast rätt till bistånd i akuta nödsituationer. Denna tillämpning är omdiskuterad. Kimberlé Crenshaw har formulerat en teori om intersektionalitet där “erfarenheter” är det primära begreppet. Hon menar att eftersom juridiken baseras på erfarenheter från vit medelklass förmår den inte förstå, uttrycka och lindra underordning. Att mindre priviligerade gruppers erfarenheter inte bekräftas i lagstiftningen förminskar och reducerar erfarenheterna eftersom juridiken ges ett förklaringsvärde till varför samhället ser ut som det gör.Reglerna skapar ett slutet system som är svårt att ta sig in i utan ekonomiska medel. För personer med arbete och ekonomiska tillgångar saknar EU inre gränser men för dem utan är det svårt att hitta en legal väg in i ett annat EU-land. Eftersom många ändå reser till Sverige för att få ihop pengar till sin och sin familjs försörjning lever de en stor del av tiden i ett land där de saknar grundläggande medborgerliga rättigheter. I längden leder detta system även till en ekonomisk omfördelning då personer får sjukvård och utbildning i de länder de växer upp. Som vuxna flyttar de till ett rikare EU-land för att få tillgång till jobb och högre levnadsstandard och betalar då skatt i det rikare landet. Fattigare EU-länder går därför miste om skatteintäkter och ekonomiska skillnader mellan länder ökar. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this Bachelor Thesis is to examine the scope of the freedom of movement within EU for EU citizens. What does today’s social welfare rules look like for vulnerable EU citizens and how do these regulations affect their access to freedom of movement? Maintenance support is given to those who can not get their needs met in other ways. It will cover the person's livelihood and other life costs. The primary responsibility for that individuals receive help lies with the municipalities. This responsibility includes mainly the residents of the municipality. If the individual is not permanently resident it is instead the municipality of temporary abode (sw. vistelsekommun) that is responsible. If it is determined that another... (More)
The purpose of this Bachelor Thesis is to examine the scope of the freedom of movement within EU for EU citizens. What does today’s social welfare rules look like for vulnerable EU citizens and how do these regulations affect their access to freedom of movement? Maintenance support is given to those who can not get their needs met in other ways. It will cover the person's livelihood and other life costs. The primary responsibility for that individuals receive help lies with the municipalities. This responsibility includes mainly the residents of the municipality. If the individual is not permanently resident it is instead the municipality of temporary abode (sw. vistelsekommun) that is responsible. If it is determined that another municipality has the main responsibility the municipality of temporary abode's liability is limited to a small assistance in emergency situations. The right to move and reside freely within the EU is one of EU's fundamental goals. Freedom of movement is specified in the Free Movement Directive. Economically inactive EU citizens are allowed to remain in another EU state for three months. Economically active may stay longer. The economically active are employees, self-employed and job- seekers. Economically inactive are students, retirees and others. The right of residence in another Member State is restricted, however, if a union citizen is a burden on the host country's social assistance system. Swedish rules have priority but there is no established practice of how the rules on welfare benefits for EU citizens should be interpreted. Socialstyrelsen applies the case RÅ 1995 ref 70, which states that a person with a temporary residence permit must be resided in the proper sense to be entitled to maintenance support. Immigrants staying temporarily in Sweden are only entitled to assistance in emergency situations. This interpretation is debated. Kimberlé Crenshaw has formulated a theory of intersectionality there "experience" is the primary concept. She argues that since the law is based on the experiences of white middle class it is not capable to understand, express and relieve subordination. When less privileged groups' experiences are not confirmed by law it diminishes and reduces the experience since the law is used to explain why society is the way it is. I argue that these regulations create a closed system that is difficult to enter without financial means. For people with work and financial assets the EU has no internal borders but for the rest it is difficult to find a legal way into another EU country. Since a lot of EU citizens still travel to Sweden to raise money for their family's livelihood, they live a big part of the time in a country where they lack basic civil rights. In the long run, this also leads to an economic redistribution since people receive healthcare and education in the countries where they grow up. As adults, they move to richer EU countries to gain access to jobs and higher living standards and because of that, pay taxes in the richer country. Poorer EU countries are therefore deprived of taxrevenue and economic differences between countries increase. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, socialrätt
language
Swedish
id
8510089
date added to LUP
2016-02-24 08:10:20
date last changed
2016-02-24 08:10:20
@misc{8510089,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att studera omfattningen av EU:s fria rörlighet för EU-medborgare. Vad innebär dagens socialbidragsregler för utsatta EU-medborgare och hur påverkar reglerna deras tillgång till den fria rörligheten? Försörjningsstöd ges till den som inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Det ska täcka personens försörjning och övriga livsföring. Det yttersta ansvaret för att enskilda får hjälp ligger på kommunerna. Detta ansvar omfattar främst de som är bosatta i kommunen. Om den enskilde inte är stadigvarande bosatt, är det istället vistelsekommunen som är ansvarig. Om det är fastställt att en annan kommun bär huvudansvaret är vistelsekommunens ansvar begränsat till ett mindre bistånd i akuta situationer. Rätten för personer att fritt röra och uppehålla sig inom EU utgör en del av EU:s grundläggande mål. Den fria rörligheten specificeras i Rörlighetsdirektivet. Icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare får uppehålla sig i en annan EU-stat i tre månader. Ekonomiskt aktiva får uppehålla sig längre. De ekonomiskt aktiva är arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Icke ekonomiskt aktiva är studenter, pensionärer och övriga. Uppehållsrätten i en annan medlemsstat inskränks emellertid om en unionsmedborgare utgör en belastning för mottagarlandets sociala biståndssystem. Svenska regler har företräde men det saknas praxis för hur reglerna om försörjningsstöd för EU-medborgare ska tolkas. Socialstyrelsen utgår från fallet RÅ 1995 ref 70 som innebär att en person med tillfälligt uppehållstillstånd ska vara bosatt i landet i egentlig mening för att få rätt till försörjningsstöd. Personer som vistas tillfälligt i Sverige har endast rätt till bistånd i akuta nödsituationer. Denna tillämpning är omdiskuterad. Kimberlé Crenshaw har formulerat en teori om intersektionalitet där “erfarenheter” är det primära begreppet. Hon menar att eftersom juridiken baseras på erfarenheter från vit medelklass förmår den inte förstå, uttrycka och lindra underordning. Att mindre priviligerade gruppers erfarenheter inte bekräftas i lagstiftningen förminskar och reducerar erfarenheterna eftersom juridiken ges ett förklaringsvärde till varför samhället ser ut som det gör.Reglerna skapar ett slutet system som är svårt att ta sig in i utan ekonomiska medel. För personer med arbete och ekonomiska tillgångar saknar EU inre gränser men för dem utan är det svårt att hitta en legal väg in i ett annat EU-land. Eftersom många ändå reser till Sverige för att få ihop pengar till sin och sin familjs försörjning lever de en stor del av tiden i ett land där de saknar grundläggande medborgerliga rättigheter. I längden leder detta system även till en ekonomisk omfördelning då personer får sjukvård och utbildning i de länder de växer upp. Som vuxna flyttar de till ett rikare EU-land för att få tillgång till jobb och högre levnadsstandard och betalar då skatt i det rikare landet. Fattigare EU-länder går därför miste om skatteintäkter och ekonomiska skillnader mellan länder ökar.},
 author    = {Åberg, Karin},
 keyword   = {EU-rätt,socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vems fria rörlighet? - En studie av EU-medborgares rätt till försörjningsstöd},
 year     = {2015},
}