Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företags mänskliga- och straffprocessuella rättigheter vid offentligrättsliga sanktioner enligt konkurrenslagen - något om den straffrättsliga legalitetsprincipen och ne bis in idem i ljuset av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europeiska Unionen

Rosenquist, Olivia LU (2015) LAGF03 20152
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sverige har en skyldighet att fullgöra sina åtaganden avseende mänskliga- och straffprocessuella rättigheter. Såväl EU som EKMR ställer upp en miniminivå som lagstiftare och rättstillämpare måste förhålla sig till. Fråga uppkommer då gentemot vilka dessa rättigheter ska garanteras. I uppsatsen konstateras att skyddet även omfattar företag. På konkurrensrättens område har det också blivit allt vanligare att företag åberopar sig av detta rättighetsskydd. Ett exempel är Marknadsdomstolens avgörande ifrån april 2015. Domstolen tolkade 3 kap 7 § 1 st 1p KL och kom fram till slutsatsen att konkurrensskadeavgift kan dömas ut för samma överträdelse som omfattas av ett vitesåläggande. Konkurrensskadeavgiften är en ekonomisk sanktion som döms ut för... (More)
Sverige har en skyldighet att fullgöra sina åtaganden avseende mänskliga- och straffprocessuella rättigheter. Såväl EU som EKMR ställer upp en miniminivå som lagstiftare och rättstillämpare måste förhålla sig till. Fråga uppkommer då gentemot vilka dessa rättigheter ska garanteras. I uppsatsen konstateras att skyddet även omfattar företag. På konkurrensrättens område har det också blivit allt vanligare att företag åberopar sig av detta rättighetsskydd. Ett exempel är Marknadsdomstolens avgörande ifrån april 2015. Domstolen tolkade 3 kap 7 § 1 st 1p KL och kom fram till slutsatsen att konkurrensskadeavgift kan dömas ut för samma överträdelse som omfattas av ett vitesåläggande. Konkurrensskadeavgiften är en ekonomisk sanktion som döms ut för begångna konkurrensrättsöverträdelser. Ett åläggande riktar sig däremot mot en pågående överträdelse. Vitet fungerar som ett påtryckningsmedel för att detta åläggande ska följas. Domstolens tolkning väcker funderingar vad avser förenligheten med den straffrättsliga legalitetsprincipen och ne bis in idem. Den straffrättsliga legalitetsprincipen ställer upp ett krav på förutsebarhet vad gäller lag och rättstillämpning. Ne bis in idem syftar däremot till att hindra en upprepning av straffrättsliga förfaranden. Uppsatsen utreder dessa principers innehåll i ljuset av EKMR och EU. (Less)
Popular Abstract
Sweden has an obligation to fulfill its commitments referring to criminalprocedural rights. Both the EU and ECHR sets up a minimum as legislators and legal practitioners has to relate to. The question arises against who these rights shall be guaranteed. In this essay states that it also includes companies. It has also become more common, in competition matters, that companies invokes this rights protection. One example is the Market Courts decision from April 2015. The court construed 3 chap 7 § 1 st 1p KL and came to the conclution that the competition fines can be adjudged also for the same infringement covered by a financial penalty. The competition fines is a financial sanction which is imposed for committed for the competition... (More)
Sweden has an obligation to fulfill its commitments referring to criminalprocedural rights. Both the EU and ECHR sets up a minimum as legislators and legal practitioners has to relate to. The question arises against who these rights shall be guaranteed. In this essay states that it also includes companies. It has also become more common, in competition matters, that companies invokes this rights protection. One example is the Market Courts decision from April 2015. The court construed 3 chap 7 § 1 st 1p KL and came to the conclution that the competition fines can be adjudged also for the same infringement covered by a financial penalty. The competition fines is a financial sanction which is imposed for committed for the competition infringements. An infliction is however directed against an ongoing violation. The penalty works as levers so that this infliction will be followed. The courts version raises reflections regarding the compatibility with the criminal principle of legality and the ne bis in idem. The criminal principle of legality sets up a requirements on predictability what concerns law and legal enforcement. Ne bis in idem aims however to prevent a repetition of criminal behaviours. The essay investigates these principles contents in the light of ECHR and the EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenquist, Olivia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrensrätt
language
Swedish
id
8511845
date added to LUP
2016-02-23 16:07:08
date last changed
2016-02-23 16:07:08
@misc{8511845,
 abstract   = {Sverige har en skyldighet att fullgöra sina åtaganden avseende mänskliga- och straffprocessuella rättigheter. Såväl EU som EKMR ställer upp en miniminivå som lagstiftare och rättstillämpare måste förhålla sig till. Fråga uppkommer då gentemot vilka dessa rättigheter ska garanteras. I uppsatsen konstateras att skyddet även omfattar företag. På konkurrensrättens område har det också blivit allt vanligare att företag åberopar sig av detta rättighetsskydd. Ett exempel är Marknadsdomstolens avgörande ifrån april 2015. Domstolen tolkade 3 kap 7 § 1 st 1p KL och kom fram till slutsatsen att konkurrensskadeavgift kan dömas ut för samma överträdelse som omfattas av ett vitesåläggande. Konkurrensskadeavgiften är en ekonomisk sanktion som döms ut för begångna konkurrensrättsöverträdelser. Ett åläggande riktar sig däremot mot en pågående överträdelse. Vitet fungerar som ett påtryckningsmedel för att detta åläggande ska följas. Domstolens tolkning väcker funderingar vad avser förenligheten med den straffrättsliga legalitetsprincipen och ne bis in idem. Den straffrättsliga legalitetsprincipen ställer upp ett krav på förutsebarhet vad gäller lag och rättstillämpning. Ne bis in idem syftar däremot till att hindra en upprepning av straffrättsliga förfaranden. Uppsatsen utreder dessa principers innehåll i ljuset av EKMR och EU.},
 author    = {Rosenquist, Olivia},
 keyword   = {konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företags mänskliga- och straffprocessuella rättigheter vid offentligrättsliga sanktioner enligt konkurrenslagen - något om den straffrättsliga legalitetsprincipen och ne bis in idem i ljuset av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europeiska Unionen},
 year     = {2015},
}