Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dubbel straffbarhet- En undersökning om kravet på dubbel straffbarhet och dess förenlighet med grundläggande EU-rättsliga principer

Hofstedt, Malin LU (2016) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
The Swedish jurisdiction is limited by a requirement of double criminality. This general requirement was introduced in 1972 and was associated with the 1970 European Criminal Convention. The Swedish Criminal Code, chapter 2 2§ second paragraph, it states explicitly that a criminal action committed abroad can not be convicted under Swedish law if the act is free from liability under the law on the offenders resort, or if it was committed within an area not belonging to any state and where a more severe penalty than fines can not follow the offense according to Swedish law.

Furthermore, chapter 2 2§ third paragraph of the Criminal Code states that the Swedish court may not impose a penalty that is higher than the maximum penalty on the... (More)
The Swedish jurisdiction is limited by a requirement of double criminality. This general requirement was introduced in 1972 and was associated with the 1970 European Criminal Convention. The Swedish Criminal Code, chapter 2 2§ second paragraph, it states explicitly that a criminal action committed abroad can not be convicted under Swedish law if the act is free from liability under the law on the offenders resort, or if it was committed within an area not belonging to any state and where a more severe penalty than fines can not follow the offense according to Swedish law.

Furthermore, chapter 2 2§ third paragraph of the Criminal Code states that the Swedish court may not impose a penalty that is higher than the maximum penalty on the offenders resort. This requirement implies that the Swedish court only can sentence for a crime committed abroad if the deed is criminalized there as well.

Double criminality applies within the European international cooperation in criminal matters, but has over the recent years loosened up more and more. The development within the EU has meant that the requirement is limited and in some cases eliminated entirely. Not only has the requirement in some cases abolished, the exceptions has also been questioned in connection with the principle of legality and the principle of mutual recognition. The development has been criticized, and this paper is to investigate how the development of the dual criminality requirement was created and also its compatibility with the general basic principles such as the principle of legality and the principle of mutual recognition. (Less)
Abstract (Swedish)
Den svenska jurisdiktionen begränsas av ett krav på dubbel straffbarhet. Detta generella krav infördes år 1972 och hade samband med 1970 års Europeiska brottmålskonvention. I brottsbalken(BrB) 2 kap 2 § 2 stycket står det explicit att en gärnings som begåtts utomlands inte kan dömas enligt svensk rätt om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och där svårare straff än böter inte kan följa på gärningen enligt svensk rätt.

Vidare föreskrivs det i tredje stycket i 2 kap 2§ BrB ett krav på att svensk domstol inte får döma ut en påföljd som är strängare än det strängaste straffet på gärningsorten. Kravet innebär således att svensk domstol endast kan döma... (More)
Den svenska jurisdiktionen begränsas av ett krav på dubbel straffbarhet. Detta generella krav infördes år 1972 och hade samband med 1970 års Europeiska brottmålskonvention. I brottsbalken(BrB) 2 kap 2 § 2 stycket står det explicit att en gärnings som begåtts utomlands inte kan dömas enligt svensk rätt om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och där svårare straff än böter inte kan följa på gärningen enligt svensk rätt.

Vidare föreskrivs det i tredje stycket i 2 kap 2§ BrB ett krav på att svensk domstol inte får döma ut en påföljd som är strängare än det strängaste straffet på gärningsorten. Kravet innebär således att svensk domstol endast kan döma för ett brott som begåtts utomlands om handlingen även där är kriminaliserad.

Dubbel straffbarhet gäller inom det europeiska internationella straffrättsliga samarbetet men har dock på senare år luckrats upp mer och mer. Utvecklingen inom EU har inneburit att kravet begränsats och även i vissa fall slopats helt. Inte nog med att kravet i vissa fall avskaffats, undantagen till dubbel straffbarhet har även ifrågasatts i samband med legalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande. Utveckling har kritiserats av många och denna uppsats är till för att utreda hur utvecklingen gällande kravet på dubbel straffbarhet gått till och även dess förenlighet med allmänna grundläggande principer så som legalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hofstedt, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Dual criminality - An investigation on the dual criminality requirement and its compatibility with fundamental EU law principles
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, labour law, folkrätt, public international law, straffrätt, criminal law, dubbed straffbarhet, dual criminality, legalitetsprincipen, principle of legality, principle of mutual recognition, principen om ömsesidigt erkännande, EU-rättliga principer, straffrättsideologier, europeiska samarbetet, utlämning, överlämmnande, extrateritoriell jurisdiktion, jurisdiktionsanspråk, internationell rättslig hjälp, klassicism, nyklassicism, allmänprevention, individualprevention, proportionalitetsteorin
language
Swedish
id
8514340
date added to LUP
2016-02-04 11:53:21
date last changed
2017-01-27 14:26:33
@misc{8514340,
 abstract   = {{The Swedish jurisdiction is limited by a requirement of double criminality. This general requirement was introduced in 1972 and was associated with the 1970 European Criminal Convention. The Swedish Criminal Code, chapter 2 2§ second paragraph, it states explicitly that a criminal action committed abroad can not be convicted under Swedish law if the act is free from liability under the law on the offenders resort, or if it was committed within an area not belonging to any state and where a more severe penalty than fines can not follow the offense according to Swedish law. 

Furthermore, chapter 2 2§ third paragraph of the Criminal Code states that the Swedish court may not impose a penalty that is higher than the maximum penalty on the offenders resort. This requirement implies that the Swedish court only can sentence for a crime committed abroad if the deed is criminalized there as well. 

Double criminality applies within the European international cooperation in criminal matters, but has over the recent years loosened up more and more. The development within the EU has meant that the requirement is limited and in some cases eliminated entirely. Not only has the requirement in some cases abolished, the exceptions has also been questioned in connection with the principle of legality and the principle of mutual recognition. The development has been criticized, and this paper is to investigate how the development of the dual criminality requirement was created and also its compatibility with the general basic principles such as the principle of legality and the principle of mutual recognition.}},
 author    = {{Hofstedt, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dubbel straffbarhet- En undersökning om kravet på dubbel straffbarhet och dess förenlighet med grundläggande EU-rättsliga principer}},
 year     = {{2016}},
}