Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Assisterad befruktning och rättsligt föräldraskap - Om ställningstaganden och normer som regelverken bygger på

Jonasson, Malin LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ofrivillig barnlöshet är ett problem som kan bero på många olika faktorer. Ett sätt för att avhjälpa den är att genomgå assisterad befruktning. Assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård är däremot inte tillgängligt för alla. För att få genomgå en behandling krävs det att vissa villkor är uppfyllda. En av dessa förutsättningar är att den assisterade befruktningen utförs på en kvinna som befinner sig i en parrelation. Detta kan däremot komma att ändras, eftersom det föreslås att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som par.

Bestämmelserna i 1 kap. FB blir av betydelse vid assisterad befruktning. Det är här som reglerna om hur det rättsliga föräldraskapet ska fastställas går att... (More)
Ofrivillig barnlöshet är ett problem som kan bero på många olika faktorer. Ett sätt för att avhjälpa den är att genomgå assisterad befruktning. Assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård är däremot inte tillgängligt för alla. För att få genomgå en behandling krävs det att vissa villkor är uppfyllda. En av dessa förutsättningar är att den assisterade befruktningen utförs på en kvinna som befinner sig i en parrelation. Detta kan däremot komma att ändras, eftersom det föreslås att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som par.

Bestämmelserna i 1 kap. FB blir av betydelse vid assisterad befruktning. Det är här som reglerna om hur det rättsliga föräldraskapet ska fastställas går att finna, och dessa gäller när ett barn har kommit till såväl genom samlag som assisterad befruktning. Beroende på vilket sorts föräldraskap som lagstiftaren har gett företräde, kan det rättsliga föräldraskapet överensstämma med det genetiska, biologiska och sociala föräldraskapet i olika kombinationer.

Regleringen av den assisterade befruktningen bygger på ställningstaganden rörande bl.a. principen om barnets bästa och önskan att kunna hjälpa ofrivilligt barnlösa. I förhållande till det rättsliga faderskapet vid samlag har lagstiftaren tagit ställning genom att framför allt låta det genetiska faderskapet få företräde. Vid assisterad befruktning är det istället det sociala faderskapet som får ta denna roll. Vad gäller rättsligt moderskap är det alltid det biologiska moderskapet som går först. Kvinnan som föder barnet anses alltid vara dess rättsliga moder. Vid fastställande av rättsligt föräldraskap för kvinnan i ett samkönat par som inte föder barnet är det avgörande huruvida den assisterade befruktning har genomförts inom eller utom svensk hälso- och sjukvård. Om den inte har skett inom svensk hälso- och sjukvård kan hon inte fastställas som rättslig förälder över huvud taget med hjälp av bestämmelserna i 1 kap. FB.

Granskningen av regelverken kring assisterad befruktning och rättsligt föräldraskap ger underlag för att uttala sig om normer som de bygger på. Eftersom assisterad befruktning för tillfället endast erbjuds par, och samkönade par särbehandlas vad gäller det rättsliga föräldraskapet i förhållande till olikkönade par, går det att säga att regelverken är präglade av såväl en tvåsamhetsnorm som en heteronorm. Det faktum att ensamstående kvinnor föreslås få tillgång till assisterad befruktning måste ändå ses som ett tydligt steg bort från tvåsamhetsnormen. Därutöver kan det ses som ett brott med heteronormativiteten, eftersom det innebär ett avsteg från den rättsliga förståelsen av familjeorganisering som något som ska vara baserat på en sexuell anknytning mellan en man och en kvinna. (Less)
Abstract
Involuntary childlessness can be a problem caused by many different factors. One way to remedy is to undergo assisted reproduction. However, assisted reproduction within the Swedish healthcare is not available for everybody. Certain conditions need to be met for a person to be eligible for treatment. One of these conditions is that the woman who is going to undergo the assisted reproduction is together with somebody. There is however a Swedish legislation proposal with the meaning that single women are to get access to assisted reproduction just like couples.

The rules in the 1st chapter in the Swedish Children and Parents Code become important when a person has undergone assisted reproduction. No matter if the child has been conceived... (More)
Involuntary childlessness can be a problem caused by many different factors. One way to remedy is to undergo assisted reproduction. However, assisted reproduction within the Swedish healthcare is not available for everybody. Certain conditions need to be met for a person to be eligible for treatment. One of these conditions is that the woman who is going to undergo the assisted reproduction is together with somebody. There is however a Swedish legislation proposal with the meaning that single women are to get access to assisted reproduction just like couples.

The rules in the 1st chapter in the Swedish Children and Parents Code become important when a person has undergone assisted reproduction. No matter if the child has been conceived through regular intercourse or assisted reproduction, this is where the relevant paragraphs are to be found. Depending on what kind of parenthood the legislator has given precedence, legal parenthood can correspond to the genetic, biological and social parenthood in different combinations.

The regulation concerning assisted reproduction is based upon different views regarding for example the principle about the best interest of the child and the willingness to help people who are involuntarily childless. In terms of the legal fatherhood, when the child is conceived through intercourse, the legislator has given precedence to the genetic fatherhood. When it comes to assisted reproduction the social fatherhood has been given this position. Regarding legal motherhood precedence is always given to the biological mother. The woman who gives birth to a child is therefore always seen as the legal mother. Concerning the legal parenthood for the woman in a same-sex relationship who has not given birth to the child, the decisive thing is whether the assisted reproduction has been carried out within the Swedish healthcare. If that is not the case, she will never be able to gain legal parenthood on the basis of the 1st chapter in the Swedish Children and Parents Code.

The examination of the rules regarding assisted reproduction and legal parenthood gives an opportunity for articulating certain things about the norms they are based upon. Since assisted reproduction, at the moment, is only available for couples, and same-sex couples are not treated in the same way as different-sex couples in regards of the legal parenthood, one could say that the regulations are imprinted with heteronormativity as well as a norm about twoness. The proposal that single women are to be granted access to assisted reproduction must however be seen as a clear departure from the norm about twoness. Furthermore, it can be seen as a break with heteronormativity, since it also is a departure form the legal understanding of family as predominantly a sexual affiliation between a man and a woman. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Assisted reproduction and legal parenthood
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
assisterad befruktning, rättsligt föräldraskap, familjerätt
language
Swedish
id
8515596
date added to LUP
2016-01-27 16:02:22
date last changed
2016-01-27 16:02:22
@misc{8515596,
 abstract   = {Involuntary childlessness can be a problem caused by many different factors. One way to remedy is to undergo assisted reproduction. However, assisted reproduction within the Swedish healthcare is not available for everybody. Certain conditions need to be met for a person to be eligible for treatment. One of these conditions is that the woman who is going to undergo the assisted reproduction is together with somebody. There is however a Swedish legislation proposal with the meaning that single women are to get access to assisted reproduction just like couples.

The rules in the 1st chapter in the Swedish Children and Parents Code become important when a person has undergone assisted reproduction. No matter if the child has been conceived through regular intercourse or assisted reproduction, this is where the relevant paragraphs are to be found. Depending on what kind of parenthood the legislator has given precedence, legal parenthood can correspond to the genetic, biological and social parenthood in different combinations.

The regulation concerning assisted reproduction is based upon different views regarding for example the principle about the best interest of the child and the willingness to help people who are involuntarily childless. In terms of the legal fatherhood, when the child is conceived through intercourse, the legislator has given precedence to the genetic fatherhood. When it comes to assisted reproduction the social fatherhood has been given this position. Regarding legal motherhood precedence is always given to the biological mother. The woman who gives birth to a child is therefore always seen as the legal mother. Concerning the legal parenthood for the woman in a same-sex relationship who has not given birth to the child, the decisive thing is whether the assisted reproduction has been carried out within the Swedish healthcare. If that is not the case, she will never be able to gain legal parenthood on the basis of the 1st chapter in the Swedish Children and Parents Code. 

The examination of the rules regarding assisted reproduction and legal parenthood gives an opportunity for articulating certain things about the norms they are based upon. Since assisted reproduction, at the moment, is only available for couples, and same-sex couples are not treated in the same way as different-sex couples in regards of the legal parenthood, one could say that the regulations are imprinted with heteronormativity as well as a norm about twoness. The proposal that single women are to be granted access to assisted reproduction must however be seen as a clear departure from the norm about twoness. Furthermore, it can be seen as a break with heteronormativity, since it also is a departure form the legal understanding of family as predominantly a sexual affiliation between a man and a woman.},
 author    = {Jonasson, Malin},
 keyword   = {assisterad befruktning,rättsligt föräldraskap,familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Assisterad befruktning och rättsligt föräldraskap - Om ställningstaganden och normer som regelverken bygger på},
 year     = {2015},
}