Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Input till en metod för att kontrollera damm i samband med metallurgiska processer

Helgesson, Henric LU (2016) VBR920 20151
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract (Swedish)
Föroreningar från metallurgiska processer som sprids genom skorstenar och ventilationssystem är ett välkänt problem inom metallurgisk industri. På senare tid har även spridning av föroreningar i form av damm uppmärksammats som ett problem. Föroreningarna uppstår troligen från diffusa källor, vilket innebär att de inte kan härledas till en specifik punktkälla. Detta arbete uppstod som en följd av att Boliden Bergsöe AB i Landskrona fick avslag sin ansökan om att öka produktionen på grund av att mark- och miljööverdomstolen ansåg att Bergsöe inte kunde påvisa att de kunde hålla nere spridningen av föroreningar genom damm vid ökad produktion. Detta arbete har haft som mål att ta fram viktiga aspekter till en metod för att kontrollera damm i... (More)
Föroreningar från metallurgiska processer som sprids genom skorstenar och ventilationssystem är ett välkänt problem inom metallurgisk industri. På senare tid har även spridning av föroreningar i form av damm uppmärksammats som ett problem. Föroreningarna uppstår troligen från diffusa källor, vilket innebär att de inte kan härledas till en specifik punktkälla. Detta arbete uppstod som en följd av att Boliden Bergsöe AB i Landskrona fick avslag sin ansökan om att öka produktionen på grund av att mark- och miljööverdomstolen ansåg att Bergsöe inte kunde påvisa att de kunde hålla nere spridningen av föroreningar genom damm vid ökad produktion. Detta arbete har haft som mål att ta fram viktiga aspekter till en metod för att kontrollera damm i samband med metallurgiska processer.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie om hur damm kontrolleras inom industrin och inom metallurgiska processer. Litteraturstudien användes därefter som underlag för att kunna analysera intervjuerna. Därefter genomfördes en intervjustudie med anställda på Boliden Bergsöe för att kunna besvara rapportens huvudfrågeställning: vilka viktiga aspekter bör beaktas vid utformandet av en metod för att kontrollera damm i samband med metallurgiska processer. Boliden Bergsöes smältprocess har fått representera metallurgiska processer i rapporten och anställda med olika kompetens intervjuades under intervjustudien.
Resultatet från litteraturstudien visade att det fanns en del kända källor till farligt damm inom metallurgisk industri. Materialet var däremot begränsat och det finns inga väletablerade standarder eller riktlinjer för hur dammet ska kontrolleras. Detta ledde till att hur damm minskas industriellt studerades för att kunna applicerade detta inom metallurgiska processer. Resultatet från intervjustudien visade att en del källor till damningen stämde överens med det som framkommit i litteraturstudien men att det även fanns platsspecifika källor på Boliden Bergsöe. Litteraturen belyste även att damningen inte enbart minskas utifrån införandet av tekniska åtgärder. En samsyn inom organisationen belyses vilket är beroende av ledningens engagemang i frågan.
En del svårigheter och utmaningar lyftes fram av de intervjuade där en av de främsta svårigheterna var att dammet uppstår från många olika källor. Detta beskrivs göra det svårt att kunna härleda dammet tillbaka till ursprungskällan och att veta hur mycket varje enskild källa bidrar till den totala damningen. En metod konstruerades inte under detta arbete utan resultatet presenterades i form av en redovisning av viktiga aspekter.
I diskussionsavsnittet diskuterades hur väl frågeställningarna besvarades och hur väl Boliden Bergsöe representerar metallurgiska processer. (Less)
Abstract
Pollution in the metallurgical industry has been a well-known problem in terms of dispersal through stacks and ventilation systems. In recent times attention has been drawn to fugitive dust emissions as a pollution problem. This paper aims to illustrate important aspects to develop a method to control dust emissions. The method of this report consisted of a literature and an interview study. The results showed some known sources of dust in the metallurgical industries but the material was limited. The literature highlighted the importance of good risk management to reduce dust emissions. The result from the interview study presented sources to dust emissions and how it could be reduced. Also, problems were highlighted where one of the... (More)
Pollution in the metallurgical industry has been a well-known problem in terms of dispersal through stacks and ventilation systems. In recent times attention has been drawn to fugitive dust emissions as a pollution problem. This paper aims to illustrate important aspects to develop a method to control dust emissions. The method of this report consisted of a literature and an interview study. The results showed some known sources of dust in the metallurgical industries but the material was limited. The literature highlighted the importance of good risk management to reduce dust emissions. The result from the interview study presented sources to dust emissions and how it could be reduced. Also, problems were highlighted where one of the biggest difficulties was described as identifying each single dust source and knowing how much each dust source emitted. The criteria’s presented in this report are to be used in the construction of a method to satisfy the needs of the organization in question. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Spridning av metaller till omgivningen sker i form av damm från metallurgiska processer

En av de främsta svårigheterna med att minska uppkomsten och spridningen av damm från metallurgiska processer är att de uppstår från så kallade diffusa källor. Vilket innebär att de inte uppstår från en specifik punktkälla utan många olika källor och kan sedan spridas på en rad olika sätt. Detta försvårar arbetet med att minska spridningen vilket gör att det kan vara lämpligt att bygga in större delar av produktionen för att på så sätt få kontroll på dammet och kunna rena luften innan den når omgivningen.

Detta är ett problem eftersom damm som innehåller metaller kan ha en skadlig effekt på både människan och miljön vid exponering. Problemet har... (More)
Spridning av metaller till omgivningen sker i form av damm från metallurgiska processer

En av de främsta svårigheterna med att minska uppkomsten och spridningen av damm från metallurgiska processer är att de uppstår från så kallade diffusa källor. Vilket innebär att de inte uppstår från en specifik punktkälla utan många olika källor och kan sedan spridas på en rad olika sätt. Detta försvårar arbetet med att minska spridningen vilket gör att det kan vara lämpligt att bygga in större delar av produktionen för att på så sätt få kontroll på dammet och kunna rena luften innan den når omgivningen.

Detta är ett problem eftersom damm som innehåller metaller kan ha en skadlig effekt på både människan och miljön vid exponering. Problemet har bland annat uppmärksammats i Landskrona där det sekundära blysmältverket Boliden Bergsöe AB har fått avslag på sin ansökan om utökad produktion, då mark- och miljööverdomstolen i Landskrona ansåg att spridningen av metallhaltigt damm inte kunna hållas nere i tillräckligt stor utsträckning.

Resultat i rapporten visar på att det finns en del kända källor till dammning inom metallurgiska processer som hantering av torrt och pulverformigt material, som ett resultat av förbränningsprocesser eller där flytande metaller exponeras för luft. Men dessa täcker däremot inte in alla. Detta leder till att en väl utformad mätmetod behövs tas fram för att i ett första steg kunna identifiera dammet. Damm är per definition partiklar i storleksintervallet 1-150 mikrometer i diameter. Damm av den mindre storleksordningen går inte att se med det mänskliga ögat vilket gör det missvisande att identifiera damm genom synen. Meteorologiska förhållande påverkar en mätmetod med vindriktningar, vindhastigheter och nederbörd. Vilket leder till att det tar lång tid innan tydliga trender kan urskiljas från mätresultaten. I nästa steg behöver dammet analyseras med avseende på sammansättning eftersom allt damm inte är skadligt för människan och miljön.

För att minska uppkomst och spridningen av damm kan det vara lämpligt att använda strategin att attackera dammet så nära källan som möjligt. Denna strategi är vanlig att tillämpa generellt inom industrin för att minska damm. Att utveckla åtgärdsstrategier vid transporten av dammet som bevattning för att hålla dammet nere på marken åtgärdar bara problemet för stunden. På så sätt anses det vara mer effektivt att härleda dammet tillbaka till källan för att åtgärda den där som med att inkapsla den eller att eliminera den helt.

För att effektivt minska dammningen kan det vara lämpligt att inte enbart fokusera på införandet av olika tekniska åtgärder som till exempel bevattning för att hålla dammet nere på marken. Andra aspekter som arbetare i produktionen har en viktig roll då hur de utför sina arbeten påverkar spridningen av dammet. På så sätt är nyckeln till att effektivt minska damningen att skapa en samsyn inom organisationen där alla arbetar mot samma mål. Ledningens roll kommer in i bilden genom att visa engagemang för att kunna skapa denna samsyn.

Resultatet i arbetet baseras på en litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien utfördes på Boliden Bergsöe vilket och resultatet har därefter generaliserats för att kunna tillämpas på andra fabriker inom metallurgisk industri. Framställningen på Boliden Bergsöe sker på ett pyrometallurgiskt sätt vilket är den andra huvudgrenen inom metallurgisk industri. Detta innebär att framställningen sker under torra förhållande jämfört med den andra huvudgrenen, hydrometallurgi, där framställningen sker under våta förhållande. Under våta förhållande menas med att framställningen sker i olika typer av lösningar. Detta medför att ur ett dammande perspektiv är resultatet bra generaliserbart till pyro metallurgiska grenen men det kan förekomma skillnader för fabriker inom den hydrometallurgiska grenen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helgesson, Henric LU
supervisor
organization
course
VBR920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Damm, Metallurgiska processer, diffus damning
report number
TVRH-5018
other publication id
LUTVDG/TVRH--5018—SE
language
Swedish
id
8521798
date added to LUP
2016-02-01 14:03:09
date last changed
2020-12-03 14:26:10
@misc{8521798,
 abstract   = {Pollution in the metallurgical industry has been a well-known problem in terms of dispersal through stacks and ventilation systems. In recent times attention has been drawn to fugitive dust emissions as a pollution problem. This paper aims to illustrate important aspects to develop a method to control dust emissions. The method of this report consisted of a literature and an interview study. The results showed some known sources of dust in the metallurgical industries but the material was limited. The literature highlighted the importance of good risk management to reduce dust emissions. The result from the interview study presented sources to dust emissions and how it could be reduced. Also, problems were highlighted where one of the biggest difficulties was described as identifying each single dust source and knowing how much each dust source emitted. The criteria’s presented in this report are to be used in the construction of a method to satisfy the needs of the organization in question.},
 author    = {Helgesson, Henric},
 keyword   = {Damm,Metallurgiska processer,diffus damning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Input till en metod för att kontrollera damm i samband med metallurgiska processer},
 year     = {2016},
}