Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dags att stoppa in skjortan?

Dreber, Johan LU ; Björk Lindström, Marcus and Hedström, Oscar (2016) FEKH69 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Dags att stoppa in skjortan? En fallstudie om vad som driver implementeringen av Management Control Systems i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag

Seminariedatum: 15 januari 2016

Kurs: FEKH69, Examensarbete på kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp

Författare: Johan Dreber, Marcus Björk Lindström, Oscar Hedström

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), tillväxtföretag, tjänsteföretag, ekonomistyrning, drivkrafter av MCS.

Forskningsfråga: Vad det är som driver implementering av MCS i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag?

Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och analysera de drivkrafter som förklarar varför mindre tjänsteföretag i... (More)
Titel: Dags att stoppa in skjortan? En fallstudie om vad som driver implementeringen av Management Control Systems i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag

Seminariedatum: 15 januari 2016

Kurs: FEKH69, Examensarbete på kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp

Författare: Johan Dreber, Marcus Björk Lindström, Oscar Hedström

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), tillväxtföretag, tjänsteföretag, ekonomistyrning, drivkrafter av MCS.

Forskningsfråga: Vad det är som driver implementering av MCS i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag?

Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och analysera de drivkrafter som förklarar varför mindre tjänsteföretag i tillväxt väljer att börja implementera MCS.

Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk inleds med att beskriva strategi och MCS. Detta följs av en redogörelse för skillnaderna mellan tjänsteföretaget och varuproducerande företag samt hur ett företags livscykler påverkar ett företags val av MCS. Avsnittet avslutas med att beskriva vilka variabler som driver implementeringen av MCS i tillväxtföretag.

Metod: En kvalitativ fallstudie med deduktiv forskningsansats. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av enkät och semi-strukturerade intervjuer.

Empiri: Studiens empiri består främst av intervjuer med fyra heltidsanställda och en säsongsanställd på Äventyrsskolan. Intervjuerna har sedan underbyggts med sex svar på en enkät.

Slutsats: Resultaten visar att strategi, organisationsstruktur, storlek, ålder, händelsevariabler och lönsamhet driver eller ökar drivkrafterna att implementera MCS i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag. Implementeringen av stödjande MCS för att säkerställa rekrytering och kunskapsöverföring anses kritiska för ett tjänsteproducerande tillväxtföretags kvalité. (Less)
Popular Abstract
Title: Time to tuck in the shirt? A case study of what drives the implementation of Management Control Systems (MCS) in a small service firm in growth.

Seminar date: January 15, 2016

Course: FEKH69, Bachelor Degree Project, Business Administration, 15 ECTS

Authors: Johan Dreber, Marcus Björk Lindström, Oscar Hedström

Advisor: Hans Knutsson

Keywords: Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), Growth firms, Service firms, Management Control, Drivers of MCS.

Research question: What is driving the implementation of MCS in small service firms in growth?

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the drivers that explain why small service firms in growth implement MCS.

Theoretical perspectives:... (More)
Title: Time to tuck in the shirt? A case study of what drives the implementation of Management Control Systems (MCS) in a small service firm in growth.

Seminar date: January 15, 2016

Course: FEKH69, Bachelor Degree Project, Business Administration, 15 ECTS

Authors: Johan Dreber, Marcus Björk Lindström, Oscar Hedström

Advisor: Hans Knutsson

Keywords: Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), Growth firms, Service firms, Management Control, Drivers of MCS.

Research question: What is driving the implementation of MCS in small service firms in growth?

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the drivers that explain why small service firms in growth implement MCS.

Theoretical perspectives: The theoretical perspective starts by describing strategy and MCS. Followed by the differences between service firms and manufacturing firms as well as how a company’s life cycles affect their choice of MCS. Finally the section describes what variables that drive the implementation of MCS in small growth firms.

Methodology: A qualitative case study with a deductive approach. The data consists of a survey and semi- structured interviews.

Empirical findings: The empirical findings consist primarily of interviews from four full-time employees and one seasonal worker at Äventyrsskolan and secondarily of a survey, consisting of answers from six employees.

Conclusion: The results show that strategy, organizational structure, size, age, event variables and profitability drives the emergence or raises the incentive to implement MCS in a smaller service company in growth. The implementation of supporting MCS to ensure the recruitment of the right employees and the transferring of knowledge are believed to be critical for a service company to ensure the quality of the service. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dreber, Johan LU ; Björk Lindström, Marcus and Hedström, Oscar
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om vad som driver implementeringen av Management Control Systems i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag
course
FEKH69 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), tillväxtföretag, tjänsteföretag, ekonomistyrning, drivkrafter av MCS.
language
Swedish
id
8567058
date added to LUP
2016-03-16 14:33:13
date last changed
2019-10-07 08:34:57
@misc{8567058,
 abstract   = {Titel: Dags att stoppa in skjortan? En fallstudie om vad som driver implementeringen av Management Control Systems i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag

Seminariedatum: 15 januari 2016

Kurs: FEKH69, Examensarbete på kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp

Författare: Johan Dreber, Marcus Björk Lindström, Oscar Hedström

Handledare: Hans Knutsson

Nyckelord: Äventyrsskolan, Management Control Systems (MCS), tillväxtföretag, tjänsteföretag, ekonomistyrning, drivkrafter av MCS.

Forskningsfråga: Vad det är som driver implementering av MCS i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag? 

Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och analysera de drivkrafter som förklarar varför mindre tjänsteföretag i tillväxt väljer att börja implementera MCS.

Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk inleds med att beskriva strategi och MCS. Detta följs av en redogörelse för skillnaderna mellan tjänsteföretaget och varuproducerande företag samt hur ett företags livscykler påverkar ett företags val av MCS. Avsnittet avslutas med att beskriva vilka variabler som driver implementeringen av MCS i tillväxtföretag.

Metod: En kvalitativ fallstudie med deduktiv forskningsansats. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av enkät och semi-strukturerade intervjuer.

Empiri: Studiens empiri består främst av intervjuer med fyra heltidsanställda och en säsongsanställd på Äventyrsskolan. Intervjuerna har sedan underbyggts med sex svar på en enkät.

Slutsats: Resultaten visar att strategi, organisationsstruktur, storlek, ålder, händelsevariabler och lönsamhet driver eller ökar drivkrafterna att implementera MCS i ett mindre tjänsteproducerande tillväxtföretag. Implementeringen av stödjande MCS för att säkerställa rekrytering och kunskapsöverföring anses kritiska för ett tjänsteproducerande tillväxtföretags kvalité.},
 author    = {Dreber, Johan and Björk Lindström, Marcus and Hedström, Oscar},
 keyword   = {Äventyrsskolan,Management Control Systems (MCS),tillväxtföretag,tjänsteföretag,ekonomistyrning,drivkrafter av MCS.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dags att stoppa in skjortan?},
 year     = {2016},
}