Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Härskartekniker och arbetsengagemang - En enkätundersökning om arbetsplatsmiljö i stads- och kommunhus i Sverige

Josefsson, Olivia LU and Antunes Venhammar, Jenny LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Undersökningen är gjord med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi i syfte att studera förekomst av härskartekniker samt hur andra faktorer, som arbetsengagemang, påverkas. Studien kommer att diskutera hur psykosociala faktorer och fysiska arbetsmiljöer kan främjas, samt ge vetenskapligt underbyggda förslag på hur arbetsgivare kan arbeta för att förhindra att härskartekniker förekommer inom organisationen.
Urvalet till undersökningen var kontorsanställda inom centralförvaltningen i Sveriges 15 största kommuner. Deltagarna svarade på en semistrukturerad enkät om hur de upplevde sin arbetsplats, relaterat till härskartekniker och arbetsengagemang, varav enkäten avslutades med frågor kring kontorstyp, kontorsmiljö, samt kön.
... (More)
Undersökningen är gjord med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi i syfte att studera förekomst av härskartekniker samt hur andra faktorer, som arbetsengagemang, påverkas. Studien kommer att diskutera hur psykosociala faktorer och fysiska arbetsmiljöer kan främjas, samt ge vetenskapligt underbyggda förslag på hur arbetsgivare kan arbeta för att förhindra att härskartekniker förekommer inom organisationen.
Urvalet till undersökningen var kontorsanställda inom centralförvaltningen i Sveriges 15 största kommuner. Deltagarna svarade på en semistrukturerad enkät om hur de upplevde sin arbetsplats, relaterat till härskartekniker och arbetsengagemang, varav enkäten avslutades med frågor kring kontorstyp, kontorsmiljö, samt kön.
Resultatet av undersökningen gällande den psykosociala arbetsmiljön visade på signifikanta resultat för följande (1) det förekommer upplevelser av härskartekniker, (2) det finns en könsskillnad i upplevelsen av härskartekniker, och (3) arbetsengagemang ökar när upplevelsen av härskartekniker minskar. Den fysiska miljön visade signifikant resultat för att (4) kontorstypen påverkar arbetsengagemang, men gav inget signifikant resultat för upplevelsen av härskartekniker, samt (5) kontorsmiljö påverkar härskartekniker beroende av (a) ljudnivån, (b) luftkvalitén och temperaturen, men (c) utsikt med eller utan träd visade inte på något klart signifikant resultat.
Majoriteten av respondenterna, särskilt kvinnor, upplever härskartekniker på sin arbetsplats, vilket är problematiskt då mängden härskartekniker påverkar arbetsengagemang. Att stärka främjartekniker är relevant för organisationers välmående. (Less)
Popular Abstract
Study conducted with a focus on industrial and organizational psychology in order to study the presence of master suppression techniques and how other factors, such as work engagement, are affected by it. The study will examine how psychosocial factors and physical work environments can be promoted, as well as provide scientifically substantiated suggestions on how employers can work to prevent negative behaviors within the organization.
The sample of this study was office workers in the central government in Sweden's 15 largest municipalities. Participants answered a semi-structured questionnaire which focus was on how the participants experienced their workplace, which was related to suppression techniques and work engagement. The... (More)
Study conducted with a focus on industrial and organizational psychology in order to study the presence of master suppression techniques and how other factors, such as work engagement, are affected by it. The study will examine how psychosocial factors and physical work environments can be promoted, as well as provide scientifically substantiated suggestions on how employers can work to prevent negative behaviors within the organization.
The sample of this study was office workers in the central government in Sweden's 15 largest municipalities. Participants answered a semi-structured questionnaire which focus was on how the participants experienced their workplace, which was related to suppression techniques and work engagement. The questionnaire ended with a few questions about the office type, office environment, and gender.
The results of the survey showed significant results for the questions about
psychosocial work environment concerning that (1) there are experiences of suppression techniques, (2) there is a gender difference in the experience of suppression techniques, and (3) work engagement increases when the experience of suppression techniques decreases. The physical environment showed significant results for that (4) the office type affects work engagement, but there was no significant result for the experience of suppression techniques related to office type, and (5) the office environment influences suppression techniques
depending on (a) the noise level, (b) air quality and temperature, but (c) a view with or without nature, showed no clear significant result.
The majority of respondents, especially women, experience suppression techniques at their workplace, which is problematic because the amount of suppression techniques showed an affect on work engagement. Lowered work engagement can correlate with burn out. To strengthen master confirmation techniques is relevant for the wellbeing of organizations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Olivia LU and Antunes Venhammar, Jenny LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, Svenska kommunkontor, härskartekniker, arbetsengagemang, genus, Swedish municipality offices, master suppression techniques, work engagement, gender
language
Swedish
id
8595060
date added to LUP
2016-02-02 13:07:06
date last changed
2016-02-02 13:07:06
@misc{8595060,
 abstract   = {Undersökningen är gjord med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi i syfte att studera förekomst av härskartekniker samt hur andra faktorer, som arbetsengagemang, påverkas. Studien kommer att diskutera hur psykosociala faktorer och fysiska arbetsmiljöer kan främjas, samt ge vetenskapligt underbyggda förslag på hur arbetsgivare kan arbeta för att förhindra att härskartekniker förekommer inom organisationen.
Urvalet till undersökningen var kontorsanställda inom centralförvaltningen i Sveriges 15 största kommuner. Deltagarna svarade på en semistrukturerad enkät om hur de upplevde sin arbetsplats, relaterat till härskartekniker och arbetsengagemang, varav enkäten avslutades med frågor kring kontorstyp, kontorsmiljö, samt kön.
Resultatet av undersökningen gällande den psykosociala arbetsmiljön visade på signifikanta resultat för följande (1) det förekommer upplevelser av härskartekniker, (2) det finns en könsskillnad i upplevelsen av härskartekniker, och (3) arbetsengagemang ökar när upplevelsen av härskartekniker minskar. Den fysiska miljön visade signifikant resultat för att (4) kontorstypen påverkar arbetsengagemang, men gav inget signifikant resultat för upplevelsen av härskartekniker, samt (5) kontorsmiljö påverkar härskartekniker beroende av (a) ljudnivån, (b) luftkvalitén och temperaturen, men (c) utsikt med eller utan träd visade inte på något klart signifikant resultat.
Majoriteten av respondenterna, särskilt kvinnor, upplever härskartekniker på sin arbetsplats, vilket är problematiskt då mängden härskartekniker påverkar arbetsengagemang. Att stärka främjartekniker är relevant för organisationers välmående.},
 author    = {Josefsson, Olivia and Antunes Venhammar, Jenny},
 keyword   = {motivation,Svenska kommunkontor,härskartekniker,arbetsengagemang,genus,Swedish municipality offices,master suppression techniques,work engagement,gender},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Härskartekniker och arbetsengagemang - En enkätundersökning om arbetsplatsmiljö i stads- och kommunhus i Sverige},
 year     = {2016},
}