Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Asfaltbeläggning på busshållplatser - Förändring av beläggningsskador

Ramadan, Amani LU (2015) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5237)/1-82/2015 VVB820 20151
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Ökandet av den svenska kollektivtrafiken medför att fler busshållplatser behöver byggas och allt flera befintliga busshållplatser måste underhållas. Svårigheter och diskussioner som dyker upp är planeringen av drift- och underhåll på busshållplatsernas vägbeläggningar samt val av egenskaper till dessa. Orsaken till svårigheterna är att beläggningar ofta får skador och defekter såsom spårbildning, sprickor i hjulspår och slaghål som kan uppkomma av olika faktorer, vilka påverkar beläggningar olika mycket. Exempel på sådana faktorer är bland annat trafikmängden, åldern, materialkvaliteten och beläggningstemperaturen på en beläggning.

I denna studie har en regressionsmodell som beräknar hur 10 olika beläggningsskador på busshållplatser... (More)
Ökandet av den svenska kollektivtrafiken medför att fler busshållplatser behöver byggas och allt flera befintliga busshållplatser måste underhållas. Svårigheter och diskussioner som dyker upp är planeringen av drift- och underhåll på busshållplatsernas vägbeläggningar samt val av egenskaper till dessa. Orsaken till svårigheterna är att beläggningar ofta får skador och defekter såsom spårbildning, sprickor i hjulspår och slaghål som kan uppkomma av olika faktorer, vilka påverkar beläggningar olika mycket. Exempel på sådana faktorer är bland annat trafikmängden, åldern, materialkvaliteten och beläggningstemperaturen på en beläggning.

I denna studie har en regressionsmodell som beräknar hur 10 olika beläggningsskador på busshållplatser förändras under en tidsperiod tagits fram. De faktorer som valdes att undersökas och som ingår i modellen är åldern på beläggningen, aktuell trafikmängd, förekomsten av ränndal och brunnar på busshållplatsen, temperaturen då beläggningen lades samt förekomsten av polymermodifierat bindemedel i beläggningens slit- och bindlager. Modellen bygger på en okulär inventering som genomfördes på totalt 61 busshållplatser i Malmö stad under våren 2015. Fokus har lagts på busshållplatser som har en beläggning av asfalt. Orsaken till varför modellen skapades är för att planeringen av befintliga beläggningars drift- och underhåll ska optimeras och även för att egenskaper för framtida beläggningar ska väljas på ett effektivt sätt.

Resultatet visar att den uppskattade regressionsmodellen som har skapats fungerar olika bra för olika skador. För att kontrollera hur bra modellen är beräknades bland annat förklaringsgraden och standardavvikelsen för varje skada. Beräkningarna gav en standardavvikelse som varierar mellan 12 procent och 55 procent samt ett relativt låg värde på förklaringsgraden, vilket tyder på att modellen förklarar skadorna ganska dåligt. En jämförelse gjordes även mellan värdena som den uppskattade modellen gav och värdena från inventeringen för att se hur bra modellen stämmer överens med verkligheten. Det visade sig att de uppskattade värdena skilde sig relativt mycket från verkligheten. Regressionsmodellen visar även att de faktorerna som undersöktes påverkar skadornas utveckling olika mycket. Bland annat visar modellen att förekomsten av ränndal och brunnar leder till mindre beläggningsskador med tiden. Dock är detta påstående begrundat enligt modellen och varierar troligtvis i verkligheten. (Less)
Abstract
The increase of the Swedish public transport causes more bus stops to be built and more existing bus stops to be maintained. The difficulties and discussions that crops up associated with the increasing public transport is the planning of operation and maintenance of bus stop pavements surface and the choice of properties to them. The reason for the difficulties is that damages and defects, such as groove formation, longitudinal cracks and potholes, often occurs on the pavement surface. These damages occurs due to various factors, whom affect the pavement different. Example of such factors are the age, the bus traffic volume, material quality and the coating temperature.

In this study has a model that computes how 10 different damages... (More)
The increase of the Swedish public transport causes more bus stops to be built and more existing bus stops to be maintained. The difficulties and discussions that crops up associated with the increasing public transport is the planning of operation and maintenance of bus stop pavements surface and the choice of properties to them. The reason for the difficulties is that damages and defects, such as groove formation, longitudinal cracks and potholes, often occurs on the pavement surface. These damages occurs due to various factors, whom affect the pavement different. Example of such factors are the age, the bus traffic volume, material quality and the coating temperature.

In this study has a model that computes how 10 different damages on the pavement surface changes over a period of time been created. The factors that has been taken into account when creating the model is the age, the bus traffic volume, the presence of a valley and wells on the bus stop, the coating temperature and the presence of polymer modified binders in the wearing- and binder layer. The model is based on an inventory of 61 bus stops that was conducted in spring 2015 in Malmo. The study is focused on bus stops that is made of asphalt. The reason why the model was created is to optimize the planning of operation and maintenance and also to streamline the selection of properties of future pavement surfaces.

The results of this study show that the estimated model that has been created is various good and applies differently for each damage. The degree of explanation and the standard deviation among other things, was calculated to check how good the model is and how applicable it is to reality. The standard deviation varies between12 percent and 50 percent and according to the calculations the degree of explanation is relatively low value, which indicates that the model explains the damages rather bad. A comparison was made between the values that the model yielded and the values of the inventory to see how well the model was consistent with reality. It turned out that the estimated values differed quite a lot from reality and the factors that were examined affects the damage development in different ways. The model also showed that the presence of a valley and wells on a bus stop leads to less damage over time. However, this statement is pondered according to the model and varies likely in reality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramadan, Amani LU
supervisor
organization
alternative title
Asphalt at bus stops - Change of damages in asphalt
course
VVB820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Beläggningsskador, asfaltbeläggning, regressionsmodell, inventering, förklaringsgrad, residualanayls
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5237)/1-82/2015
report number
271
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
8600197
date added to LUP
2016-02-11 08:55:34
date last changed
2016-09-09 10:27:21
@misc{8600197,
 abstract   = {The increase of the Swedish public transport causes more bus stops to be built and more existing bus stops to be maintained. The difficulties and discussions that crops up associated with the increasing public transport is the planning of operation and maintenance of bus stop pavements surface and the choice of properties to them. The reason for the difficulties is that damages and defects, such as groove formation, longitudinal cracks and potholes, often occurs on the pavement surface. These damages occurs due to various factors, whom affect the pavement different. Example of such factors are the age, the bus traffic volume, material quality and the coating temperature.

In this study has a model that computes how 10 different damages on the pavement surface changes over a period of time been created. The factors that has been taken into account when creating the model is the age, the bus traffic volume, the presence of a valley and wells on the bus stop, the coating temperature and the presence of polymer modified binders in the wearing- and binder layer. The model is based on an inventory of 61 bus stops that was conducted in spring 2015 in Malmo. The study is focused on bus stops that is made of asphalt. The reason why the model was created is to optimize the planning of operation and maintenance and also to streamline the selection of properties of future pavement surfaces.

The results of this study show that the estimated model that has been created is various good and applies differently for each damage. The degree of explanation and the standard deviation among other things, was calculated to check how good the model is and how applicable it is to reality. The standard deviation varies between12 percent and 50 percent and according to the calculations the degree of explanation is relatively low value, which indicates that the model explains the damages rather bad. A comparison was made between the values that the model yielded and the values of the inventory to see how well the model was consistent with reality. It turned out that the estimated values differed quite a lot from reality and the factors that were examined affects the damage development in different ways. The model also showed that the presence of a valley and wells on a bus stop leads to less damage over time. However, this statement is pondered according to the model and varies likely in reality.},
 author    = {Ramadan, Amani},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {Beläggningsskador,asfaltbeläggning,regressionsmodell,inventering,förklaringsgrad,residualanayls},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN: LUTVDG/(TVTT-5237)/1-82/2015},
 title    = {Asfaltbeläggning på busshållplatser - Förändring av beläggningsskador},
 year     = {2015},
}