Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilken typ av leasing, är investor pleasing?

Lodin, Matilda LU ; Björklund, Emma LU and Wallberg Dahlqvist, Robin LU (2016) FEKH69 20152
Department of Business Administration
Abstract
Title: What kind of leasing is investor pleasing?

Seminar date: January 14th, 2015

Course: Bachelor thesis in Business Administration

Authors: Emma Björklund, Matilda Lodin and Robin Wallberg Dahlqvist

Advisor: Peter W Jönsson

Key words: Leasing, investor, qualitative characteristic, IAS 17, capitalization

Purpose: To examine to what extent the new lease standard meets the five qualitative characteristics of the IFRS conceptual framework, from an investor perspective.

Methodology: The paper is based on a inductive approach in which the collected material is analyzed with the help of existing theories. The material is produced from a qualitative study by using case followed by interviews of the respondents.

... (More)
Title: What kind of leasing is investor pleasing?

Seminar date: January 14th, 2015

Course: Bachelor thesis in Business Administration

Authors: Emma Björklund, Matilda Lodin and Robin Wallberg Dahlqvist

Advisor: Peter W Jönsson

Key words: Leasing, investor, qualitative characteristic, IAS 17, capitalization

Purpose: To examine to what extent the new lease standard meets the five qualitative characteristics of the IFRS conceptual framework, from an investor perspective.

Methodology: The paper is based on a inductive approach in which the collected material is analyzed with the help of existing theories. The material is produced from a qualitative study by using case followed by interviews of the respondents.

Theoretical framework: The first theoretical chapter describes the usefulness of financial reports in decision making. Followed by the second chapter where the three classifications of the accounting information made by the American Accounting Association are discussed, focusing on the decision usefulness approach. Public interest theory describe the benefits of standards and IASB's conceptual framework presents the five qualitative characteristics that the study intended to deal with. The final theoretical chapter describes the three-part analysis model that will be used through the study.

Empirical foundation: The empirical material consists of telephone interviews with investors and their solution to the cases.

Conclusions: This study has shown the new lease standard, compared to the existing lease standard, will not increase the fulfillment of the five qualitative characteristics presented by IASB. The relevance will not increase since it is still the same type of information that is presented with or without the new standard, and that the investors can't make decisions based solely on the accounting information. Based on the fact that the investors makes similar decisions, regardless if the leasing is capitalized or not, the sustainability is not increased. Even though the annual reports will be easier to understand and be more transparent when the lease is capitalized, the comprehencability has not increased. The investors will, sooner or later, have to process the company's leasing information, hence the comparability is not increased. The respondents are concerned that the type of information that presents from the new standard doesn't belong in the balance sheet, which shows that the reliability is not increased. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Vilken typ av leasing är investor pleasing?

Seminariedatum: 14 januari 2015

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng

Författare: Emma Björklund, Matilda Lodin och Robin Wallberg Dahlqvist

Handledare: Peter W Jönsson

Nyckelord: Leasing, investerare, kvalitativa egenskaper, IAS 17, kapitalisering

Syfte: Att undersöka till vilken grad den nya leasingstandarden uppfyller de fem kvalitativa egenskaperna i IFRS föreställningsram, ur ett investerarperspektiv.

Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats där det insamlade materialet analyseras med hjälp av teorier. Materialet framställs utifrån en kvalitativ studie med case följt av intervjuer med respondenterna

Teoretisk referensram: Det... (More)
Uppsatsens titel: Vilken typ av leasing är investor pleasing?

Seminariedatum: 14 januari 2015

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng

Författare: Emma Björklund, Matilda Lodin och Robin Wallberg Dahlqvist

Handledare: Peter W Jönsson

Nyckelord: Leasing, investerare, kvalitativa egenskaper, IAS 17, kapitalisering

Syfte: Att undersöka till vilken grad den nya leasingstandarden uppfyller de fem kvalitativa egenskaperna i IFRS föreställningsram, ur ett investerarperspektiv.

Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats där det insamlade materialet analyseras med hjälp av teorier. Materialet framställs utifrån en kvalitativ studie med case följt av intervjuer med respondenterna

Teoretisk referensram: Det inledande kapitlet beskriver nyttan med finansiella rapporter som beslutsunderlag. Vidare diskuteras de tre klassificeringar på redovisningsinformation som American Accounting Association har gjort, där fokus ligger på beslutsanvändbarhetssynsättet. Public interest theory beskrivs sedan då det kan förklara nyttan med standards. Därefter behandlas IASB:s föreställningsram med de fem kvalitativa egenskaperna som studien avser att behandla. I den avslutande delen beskrivs den tredelade analysmodell som kommer användas i uppsatsen.

Empiri: Det empiriska materialet består av telefonintervjuer av investerare samt deras lösning av case.

Slutsats: Studien har visat att utifrån de kvalitativa egenskaper som IASB presenterar så förväntas den nya leasingstandarden inte öka uppfyllelsen av de fem kvalitativa egenskaperna jämfört med nuvarande leasingstandard. Relevansen anses inte öka eftersom det är samma typ av information som presenteras som tidigare, och informationen som endast presenteras i årsredovisningen anser respondenterna inte räcka för att fatta investeringsbeslut. Informationen som presenteras anses inte öka väsentligheten då respondenterna fattar liknande beslut oavsett om leasingen kapitaliseras eller ej. Även om årsredovisningarna kommer bli mer lättöverskådliga genom att leasingen redovisas enligt den nya standarden så har inte begripligheten ökat. Jämförbarheten ökar inte eftersom respondenterna, för eller senare, ändå behöver bearbeta företagets leasinginformation. Respondenterna är även oroliga för att information som inte hör hemma i balansräkningen kommer hamna där enligt den nya leasinginformation, vilket visar att tillförlitligheten inte ökat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lodin, Matilda LU ; Björklund, Emma LU and Wallberg Dahlqvist, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
What kind of leasing is investor pleasing?
course
FEKH69 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Leasing, investerare, kvalitativa egenskaper, IAS 17, kapitalisering Leasing, investor, qualitative characteristic, capitalization
language
Swedish
id
8600286
date added to LUP
2016-03-16 14:39:57
date last changed
2016-03-16 14:39:57
@misc{8600286,
 abstract   = {Title: What kind of leasing is investor pleasing?

Seminar date: January 14th, 2015

Course: Bachelor thesis in Business Administration

Authors: Emma Björklund, Matilda Lodin and Robin Wallberg Dahlqvist

Advisor: Peter W Jönsson

Key words: Leasing, investor, qualitative characteristic, IAS 17, capitalization

Purpose: To examine to what extent the new lease standard meets the five qualitative characteristics of the IFRS conceptual framework, from an investor perspective.

Methodology: The paper is based on a inductive approach in which the collected material is analyzed with the help of existing theories. The material is produced from a qualitative study by using case followed by interviews of the respondents. 

Theoretical framework: The first theoretical chapter describes the usefulness of financial reports in decision making. Followed by the second chapter where the three classifications of the accounting information made by the American Accounting Association are discussed, focusing on the decision usefulness approach. Public interest theory describe the benefits of standards and IASB's conceptual framework presents the five qualitative characteristics that the study intended to deal with. The final theoretical chapter describes the three-part analysis model that will be used through the study.

Empirical foundation: The empirical material consists of telephone interviews with investors and their solution to the cases. 

Conclusions: This study has shown the new lease standard, compared to the existing lease standard, will not increase the fulfillment of the five qualitative characteristics presented by IASB. The relevance will not increase since it is still the same type of information that is presented with or without the new standard, and that the investors can't make decisions based solely on the accounting information. Based on the fact that the investors makes similar decisions, regardless if the leasing is capitalized or not, the sustainability is not increased. Even though the annual reports will be easier to understand and be more transparent when the lease is capitalized, the comprehencability has not increased. The investors will, sooner or later, have to process the company's leasing information, hence the comparability is not increased. The respondents are concerned that the type of information that presents from the new standard doesn't belong in the balance sheet, which shows that the reliability is not increased.},
 author    = {Lodin, Matilda and Björklund, Emma and Wallberg Dahlqvist, Robin},
 keyword   = {Leasing,investerare,kvalitativa egenskaper,IAS 17,kapitalisering Leasing,investor,qualitative characteristic,capitalization},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilken typ av leasing, är investor pleasing?},
 year     = {2016},
}