Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HRM-verktyg för minskad agentproblematik och säkrad kompetensförsörjning i IT-branschen

Wallin, William LU ; Karlsson, Charlotte LU and Hrapovic, Ena LU (2016) FEKH19 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: HRM för minskad agentproblematik och bättre
kompetensförsörjning inom IT-branschen
Seminariedatum: 2016-01-14
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic Management
Författare: Charlotte Karlsson, Ena Hrapovic, William Wallin
Handledare: Christine Blomqvist
Nyckelord: HRM, IT-branschen, agent-principal-teorin, kompetensbrist, Knowledge
Management
Syfte: Denna uppsats ämnar studera om agent-principal-teorin kan förklara hur
situationen gällande kompetensbrist i IT-branschen kan hanteras. Det leder oss till att
undersöka vilka HRM-verktyg som är centrala för att attrahera, behålla och utveckla
sin personal i IT-branschen.
Metod: Vi har gjort en fallstudie med kvalitativ... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: HRM för minskad agentproblematik och bättre
kompetensförsörjning inom IT-branschen
Seminariedatum: 2016-01-14
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic Management
Författare: Charlotte Karlsson, Ena Hrapovic, William Wallin
Handledare: Christine Blomqvist
Nyckelord: HRM, IT-branschen, agent-principal-teorin, kompetensbrist, Knowledge
Management
Syfte: Denna uppsats ämnar studera om agent-principal-teorin kan förklara hur
situationen gällande kompetensbrist i IT-branschen kan hanteras. Det leder oss till att
undersöka vilka HRM-verktyg som är centrala för att attrahera, behålla och utveckla
sin personal i IT-branschen.
Metod: Vi har gjort en fallstudie med kvalitativ ansats, där intervjuer har använts för
att samla in empirisk primärdata. Intervjuerna var semi-strukturerade för att ge
respondenterna möjlighet att fritt utveckla sina svar och påverka diskussionens
riktning under intervjutillfället.
Teoretiska perspektiv: Agent-principal-teorin beskriver arbetsgivar- och
arbetstagarrelationer, hur löneincitament, risk för uppsägning och kontrollsystem
används för att säkerställa att medarbetare utför sitt arbete (Eisenhardt, 1989).
Wiseman, Rodrìguez & Gomez-Meija (2012) framför att teorin måste anpassas
beroende på kontext och att andra mekanismer kan påverka relationen. Stewardshipteorin
beskriver att medarbetare och arbetsgivare har gemensamma målsättningar
(Donaldson & Davis, 1991). Human Resource Management (HRM) behandlar hur
företag arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal (Wikström & Henrik,
2012). Resursbaserad teori (RBV) beskriver konkurrensfördelar genom olika resurser
eller kapabiliteter (Barney, 1991). I vår studie gestaltas hur HRM kan vara en
eventuell konkurrensfördel. Knowledge Management redogör kring hur företag kan
jobba för att sprida kunskap i organisationer (Ikujiro, 1994), vilket är högst centralt i
kunskapsintensiva organisationer.
Empiri: För insamling av empirisk data utfördes totalt nio intervjuer med tio personer
i olika befattning på fyra fallföretag, som är verksamma inom IT-branschen.
Analytisk slutsats: Vi kunde bekräfta att löneincitament och kontroll inte är primära
faktorer, som teorin traditionellt sätt beskriver, för att hantera agentkostnader och
säkra kompetensbehov i den studerade branschen. Den studerade kontexten kräver
andra mekanismer som kompetensutveckling, flexibilitet, Knowledge Management
och värderingar. (Less)
Popular Abstract
Summary
Title: HRM for reduced agency problems and better competence skills in the IT
industry
Seminar date: 2016-01-14
Course: FEKH19, Degree project Undergraduate level, Strategic Management
Authors: Charlotte Karlsson, Ena Hrapovic, William Wallin
Advisor: Christine Blomqvist
Keywords: HRM, IT industry, principal agency theory, competence deficiency,
knowledge management
Purpose: This study intends to research whether the principal agency theory can
explain how the competence deficiency situation in the IT industry should be
managed. And clarify which central HRM tools that could be used to attract, retain
and develop staff within the IT industry.
Methodology: This is a case study with a qualitative approach. Interviews... (More)
Summary
Title: HRM for reduced agency problems and better competence skills in the IT
industry
Seminar date: 2016-01-14
Course: FEKH19, Degree project Undergraduate level, Strategic Management
Authors: Charlotte Karlsson, Ena Hrapovic, William Wallin
Advisor: Christine Blomqvist
Keywords: HRM, IT industry, principal agency theory, competence deficiency,
knowledge management
Purpose: This study intends to research whether the principal agency theory can
explain how the competence deficiency situation in the IT industry should be
managed. And clarify which central HRM tools that could be used to attract, retain
and develop staff within the IT industry.
Methodology: This is a case study with a qualitative approach. Interviews were done
to collect empirical primary data. The interviews were semi-structured to give the
respondents the opportunity to freely express their answers and influence the
discussion through our interview.
Theoretical perspectives: Principal agency theory describes empolyer and employee
relations, and how salary, risks of being fired and control systems are used to ensure
empolyees work performance (Eisenhardt, 1989). Wiseman, Rodrìguez & GomezMeija
(2012) concludes that the theory needs to be adjusted depended on the social
context and that other mechanisms could be relevant in that specific context.
Stewardship theory focuses on how employees and employers strive for a common
target (Donaldson & Davis, 1991). Human Resource Management (HRM) explicate
how companies are attracting, developing and retaining their employees (Wikström &
Henrik, 2012). Resource Based View of Theory (RBV) declare competitive
advantage through different resources or capabilities (Barney, 1991), where our study
figures how HRM could be a potential competitive advantage. Knowledge
Management describes how companies can work to spread knowledge inside their
organizations (Ikujiro, 1994), which is an important perspective in knowledge
intensive organizations.
Empirical foundation: Empirical data was collected through nine interviews with ten
employees in different positions in our four research companies that are operating in
the IT industry.
Conclusions: We could confirm wage incentives and control not being primary
factors, as the theory traditionally describes, for handling agency costs and secure
required competence in the studied industry. This context requires other mechanisms
such as: competence development, flexibility, Knowledge Management and values. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, William LU ; Karlsson, Charlotte LU and Hrapovic, Ena LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Knowledge Management, kompetensbrist, agent-principal-teorin, IT-branschen, HRM
language
Swedish
id
8604367
date added to LUP
2016-02-17 09:09:40
date last changed
2016-02-17 09:09:40
@misc{8604367,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: HRM för minskad agentproblematik och bättre
kompetensförsörjning inom IT-branschen
Seminariedatum: 2016-01-14
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic Management
Författare: Charlotte Karlsson, Ena Hrapovic, William Wallin
Handledare: Christine Blomqvist
Nyckelord: HRM, IT-branschen, agent-principal-teorin, kompetensbrist, Knowledge
Management
Syfte: Denna uppsats ämnar studera om agent-principal-teorin kan förklara hur
situationen gällande kompetensbrist i IT-branschen kan hanteras. Det leder oss till att
undersöka vilka HRM-verktyg som är centrala för att attrahera, behålla och utveckla
sin personal i IT-branschen.
Metod: Vi har gjort en fallstudie med kvalitativ ansats, där intervjuer har använts för
att samla in empirisk primärdata. Intervjuerna var semi-strukturerade för att ge
respondenterna möjlighet att fritt utveckla sina svar och påverka diskussionens
riktning under intervjutillfället.
Teoretiska perspektiv: Agent-principal-teorin beskriver arbetsgivar- och
arbetstagarrelationer, hur löneincitament, risk för uppsägning och kontrollsystem
används för att säkerställa att medarbetare utför sitt arbete (Eisenhardt, 1989).
Wiseman, Rodrìguez & Gomez-Meija (2012) framför att teorin måste anpassas
beroende på kontext och att andra mekanismer kan påverka relationen. Stewardshipteorin
beskriver att medarbetare och arbetsgivare har gemensamma målsättningar
(Donaldson & Davis, 1991). Human Resource Management (HRM) behandlar hur
företag arbetar med att attrahera, utveckla och behålla personal (Wikström & Henrik,
2012). Resursbaserad teori (RBV) beskriver konkurrensfördelar genom olika resurser
eller kapabiliteter (Barney, 1991). I vår studie gestaltas hur HRM kan vara en
eventuell konkurrensfördel. Knowledge Management redogör kring hur företag kan
jobba för att sprida kunskap i organisationer (Ikujiro, 1994), vilket är högst centralt i
kunskapsintensiva organisationer.
Empiri: För insamling av empirisk data utfördes totalt nio intervjuer med tio personer
i olika befattning på fyra fallföretag, som är verksamma inom IT-branschen.
Analytisk slutsats: Vi kunde bekräfta att löneincitament och kontroll inte är primära
faktorer, som teorin traditionellt sätt beskriver, för att hantera agentkostnader och
säkra kompetensbehov i den studerade branschen. Den studerade kontexten kräver
andra mekanismer som kompetensutveckling, flexibilitet, Knowledge Management
och värderingar.},
 author    = {Wallin, William and Karlsson, Charlotte and Hrapovic, Ena},
 keyword   = {Knowledge Management,kompetensbrist,agent-principal-teorin,IT-branschen,HRM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HRM-verktyg för minskad agentproblematik och säkrad kompetensförsörjning i IT-branschen},
 year     = {2016},
}