Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bolånemarknaden och Kapitaltäckningskrav - En studie om sambandet mellan dagens situation på svenska bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven

Bruneheim, Axel LU ; Clason, Jacob and Cronholm, Olle (2016) FEKH89 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan dagens situation på bolånemarknaden i Sverige och de ökade kapitaltäckningskraven för de svenska storbankerna.

Utifrån syftet har en kvalitativ metod valts. Studien antar en deskriptiv karaktär, då den ämnar att beskriva sambandet mellan situationen på bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven. Empirin bearbetas med en huvudsakligen deduktiv ansats, vilket innebär att logiska samband utvecklas utifrån teorins implikationer och tidigare studier.

Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier om kapitalstruktur inklusive Modigliani-Miller Proposition 1 och 2, samt Myers Trade- off Theory och Pecking Order Hypothesis. Vidare används tidigare studier inom området... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan dagens situation på bolånemarknaden i Sverige och de ökade kapitaltäckningskraven för de svenska storbankerna.

Utifrån syftet har en kvalitativ metod valts. Studien antar en deskriptiv karaktär, då den ämnar att beskriva sambandet mellan situationen på bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven. Empirin bearbetas med en huvudsakligen deduktiv ansats, vilket innebär att logiska samband utvecklas utifrån teorins implikationer och tidigare studier.

Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av teorier om kapitalstruktur inklusive Modigliani-Miller Proposition 1 och 2, samt Myers Trade- off Theory och Pecking Order Hypothesis. Vidare används tidigare studier inom området kapitaltäckningskrav för att nyansera analysen.

Empirin är baserad på en sekundärdataundersökning från Basel III-ramverket, Finansinspektionens promemorior om kapitalreglering samt genom rapporter från branschorgan, statliga direktiv och regeringspropositioner. Årsredovisningar samt uttalanden från chefsekonomer redogör för utvecklingen av bankernas utlåning. Fackpress och tidskrifter belyser debatten om vidare åtgärder för att stävja bolånemarknadens utveckling.

Studien antyder att de höjda kapitaltäckningskraven har lett till relativt dyrare utlåning från bankerna. Tecken på att de ökade kraven har bidragit till att avmatta bolånemarknaden syns då tillväxttakten för bolån och hushållens skuldsättning i Sverige avtagit. Dock antyder de fortsatt låga bolåneräntorna, hushållens oförändrade skuldsättning de senaste åren och den fortsatta diskussionen om nya åtgärder, att de ökade kapitaltäckningskraven inte ännu uppnått fullständig önskad effekt. (Less)
Abstract
The thesis aims to study the relationship between the current situation on the mortgage market in Sweden and raised capital requirements for the “big four” Swedish banks.

Leading from the purpose a qualitative method has been chosen. The thesis assumes a descriptive nature, with the intention of describing the relationship between the mortgage market and raised capital requirements. The empirical data is processed by a primarily deductive approach, implying that logical connections are drawn from the theoretical implications and previous research.

The theoretical framework constitutes of theories on capital structure including; Modigliani-Miller’s Proposition 1 and 2, Myer’s Trade-off Theory and the Pecking Order Hypothesis. Previous... (More)
The thesis aims to study the relationship between the current situation on the mortgage market in Sweden and raised capital requirements for the “big four” Swedish banks.

Leading from the purpose a qualitative method has been chosen. The thesis assumes a descriptive nature, with the intention of describing the relationship between the mortgage market and raised capital requirements. The empirical data is processed by a primarily deductive approach, implying that logical connections are drawn from the theoretical implications and previous research.

The theoretical framework constitutes of theories on capital structure including; Modigliani-Miller’s Proposition 1 and 2, Myer’s Trade-off Theory and the Pecking Order Hypothesis. Previous research on capital requirement is used to poise the analysis.

The empirical foundation is based on a secondary data survey from the Basel-III framework, the Swedish authority on financial supervision’s reports on capital regulation, trade journals, state directives and government bills. Financial reports and statements from chief economists give account for the growth of the banks’ lending. News journals illustrate the debate concerning further efforts to restrain the developments in the mortgage market.

The thesis suggests that the raised capital requirements have lead to relatively more expensive lending for the banks. A declining growth of mortgages and stagnating debt levels indicate that the raised capital requirements have contributed to restraining the mortgage market. However, low interest rates, the households’ consistent debt levels and the continuing discussion on further efforts needed, suggest that the capital requirements have not yet achieved absolute desired outcome. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bruneheim, Axel LU ; Clason, Jacob and Cronholm, Olle
supervisor
organization
course
FEKH89 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bolånemarknaden, Bolåneräntor, Finansiering av bolån, Kapitaltäckningskrav, Skuldsättning, Mortgage market, Mortgage rates, Financing mortgages, Capital requirements, Consumer debt levels
language
Swedish
id
8625574
date added to LUP
2016-03-16 13:49:52
date last changed
2016-03-16 13:49:52
@misc{8625574,
 abstract   = {The thesis aims to study the relationship between the current situation on the mortgage market in Sweden and raised capital requirements for the “big four” Swedish banks.

Leading from the purpose a qualitative method has been chosen. The thesis assumes a descriptive nature, with the intention of describing the relationship between the mortgage market and raised capital requirements. The empirical data is processed by a primarily deductive approach, implying that logical connections are drawn from the theoretical implications and previous research.

The theoretical framework constitutes of theories on capital structure including; Modigliani-Miller’s Proposition 1 and 2, Myer’s Trade-off Theory and the Pecking Order Hypothesis. Previous research on capital requirement is used to poise the analysis.

The empirical foundation is based on a secondary data survey from the Basel-III framework, the Swedish authority on financial supervision’s reports on capital regulation, trade journals, state directives and government bills. Financial reports and statements from chief economists give account for the growth of the banks’ lending. News journals illustrate the debate concerning further efforts to restrain the developments in the mortgage market.

The thesis suggests that the raised capital requirements have lead to relatively more expensive lending for the banks. A declining growth of mortgages and stagnating debt levels indicate that the raised capital requirements have contributed to restraining the mortgage market. However, low interest rates, the households’ consistent debt levels and the continuing discussion on further efforts needed, suggest that the capital requirements have not yet achieved absolute desired outcome.},
 author    = {Bruneheim, Axel and Clason, Jacob and Cronholm, Olle},
 keyword   = {Bolånemarknaden,Bolåneräntor,Finansiering av bolån,Kapitaltäckningskrav,Skuldsättning,Mortgage market,Mortgage rates,Financing mortgages,Capital requirements,Consumer debt levels},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolånemarknaden och Kapitaltäckningskrav - En studie om sambandet mellan dagens situation på svenska bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven},
 year     = {2016},
}