Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av ramverk för värdering av tätortsnära ekosystemtjänster - Värdering av ekosystemtjänster i Södra Skanstull, Stockholm

Johansson, Evelina (2016) FMI820 20132
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Jämfört med andra ekosystem som våtmarker eller skogar så har de urbana ekosystemen blivit relativt lite uppmärksammade. Att integrera vegetation i urbana miljöer bidrar till positiva hälsoaspekter, stärker den biologiska mångfalden samt bidrar till sociala värden. Begreppet ekosystemtjänster har blivit allt mer etablerat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på verktyg för att värdera dessa nyttor som naturen ger.
År 2013 utvecklades ett ramverk för ekonomisk värdering av tätortsnära ekosystemtjänster. Detta ramverk testas i den här studien i samarbete med White arkitekter. Värderingen av ekosystemtjänster görs i Södra Skanstull i samband med utvecklingen av ett planprogram för området.
Värdering av ekosystemtjänster har... (More)
Jämfört med andra ekosystem som våtmarker eller skogar så har de urbana ekosystemen blivit relativt lite uppmärksammade. Att integrera vegetation i urbana miljöer bidrar till positiva hälsoaspekter, stärker den biologiska mångfalden samt bidrar till sociala värden. Begreppet ekosystemtjänster har blivit allt mer etablerat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på verktyg för att värdera dessa nyttor som naturen ger.
År 2013 utvecklades ett ramverk för ekonomisk värdering av tätortsnära ekosystemtjänster. Detta ramverk testas i den här studien i samarbete med White arkitekter. Värderingen av ekosystemtjänster görs i Södra Skanstull i samband med utvecklingen av ett planprogram för området.
Värdering av ekosystemtjänster har visat sig vara ett givande för att ge konkreta argument för varför naturen i städer behövs. Det knyter ihop flera funktioner som är viktiga i en stad vilket gör det till ett bra verktyg för multidisciplinär stadsplanering.
Vid värdering är det viktigt att inte bara värdera i ekonomiska termer då dessa resultat sällan kan fånga alla värden som ges av ekosystemtjänster. Osäkerheterna i resultaten är dessutom ofta stora då de baseras på uppskattningar och antaganden. Det gör att ekosystemtjänster lätt kan över- eller undervärderas om resultatet ses som absoluta sanningar.
Den här studien har påbörjat en uppdelning av värden i ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Vidare studier krävs för att definiera de här olika värdetyperna. (Less)
Popular Abstract
Compared to other ecosystems such as wetlands or forests, relatively little attention have been paid to the urban ecosystems. Integrating vegetation in urban environments contribute to positive health aspects, enhancing biodiversity, and contribute to social values. The concept of ecosystem services has become increasingly established in recent years and there is a great demand for tools to quantify these benefits that nature provides.
In 2013, a framework for economic valuation of urban ecosystem services was developed. This framework was tested in this study in cooperation with White architects. The valuation of ecosystem services was made in Södra Skanstull in Stockholm in connection with the developement of a planning program for the... (More)
Compared to other ecosystems such as wetlands or forests, relatively little attention have been paid to the urban ecosystems. Integrating vegetation in urban environments contribute to positive health aspects, enhancing biodiversity, and contribute to social values. The concept of ecosystem services has become increasingly established in recent years and there is a great demand for tools to quantify these benefits that nature provides.
In 2013, a framework for economic valuation of urban ecosystem services was developed. This framework was tested in this study in cooperation with White architects. The valuation of ecosystem services was made in Södra Skanstull in Stockholm in connection with the developement of a planning program for the area.
Valuation of ecosystem services has proces to be fruitful to give arguments for why nature in cities is needed. It ties together several features important in a dense city, which make it a great tool for multidisciplinary urban design.
In valuation it is important not only to evaluate in economic terms since the results rarely can capture the total economic value of the ecosystems. The uncertainties in the results are often large as they are based on estimates and assumptions. This means that ecosystem services can be easily over-or under-estimated and the results are seen as absolute truths.
This study has begun a breakdown of values in ecological, economic and social values. Further studies are required to define these different value types. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Evelina
supervisor
organization
alternative title
Evaluation of Framework for Evaluation of Urban Ecosystem Services - Valuation of Ecosystem Services in Södra Skanstull, Stockholm
course
FMI820 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Ekosystemtjänster, värden, värderingsmetoder, Södra Skanstull
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--14/5083--SE + (1-93)
language
Swedish
id
8675804
date added to LUP
2016-02-16 10:38:53
date last changed
2016-02-16 10:38:53
@misc{8675804,
 abstract   = {Jämfört med andra ekosystem som våtmarker eller skogar så har de urbana ekosystemen blivit relativt lite uppmärksammade. Att integrera vegetation i urbana miljöer bidrar till positiva hälsoaspekter, stärker den biologiska mångfalden samt bidrar till sociala värden. Begreppet ekosystemtjänster har blivit allt mer etablerat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på verktyg för att värdera dessa nyttor som naturen ger.
År 2013 utvecklades ett ramverk för ekonomisk värdering av tätortsnära ekosystemtjänster. Detta ramverk testas i den här studien i samarbete med White arkitekter. Värderingen av ekosystemtjänster görs i Södra Skanstull i samband med utvecklingen av ett planprogram för området.
Värdering av ekosystemtjänster har visat sig vara ett givande för att ge konkreta argument för varför naturen i städer behövs. Det knyter ihop flera funktioner som är viktiga i en stad vilket gör det till ett bra verktyg för multidisciplinär stadsplanering.
Vid värdering är det viktigt att inte bara värdera i ekonomiska termer då dessa resultat sällan kan fånga alla värden som ges av ekosystemtjänster. Osäkerheterna i resultaten är dessutom ofta stora då de baseras på uppskattningar och antaganden. Det gör att ekosystemtjänster lätt kan över- eller undervärderas om resultatet ses som absoluta sanningar.
Den här studien har påbörjat en uppdelning av värden i ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Vidare studier krävs för att definiera de här olika värdetyperna.},
 author    = {Johansson, Evelina},
 keyword   = {Ekosystemtjänster,värden,värderingsmetoder,Södra Skanstull},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av ramverk för värdering av tätortsnära ekosystemtjänster - Värdering av ekosystemtjänster i Södra Skanstull, Stockholm},
 year     = {2016},
}