Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

Johansson, Aron LU ; Karlsson, Matilda and Söderström, Fabian (2016) FEKH19 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

Seminariedatum: 2016-01-14

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler

Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än... (More)
Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

Seminariedatum: 2016-01-14

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler

Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än små och nystartade.

Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts via en i huvudsak deduktiv ansats på två fallföretag. Data har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som avslutningsvis matchades mot ett preliminärt ramverk som sedan reviderades.

Teoretiska perspektiv: Studien har tagit avstamp i Chandlers (1962) teori om att struktur följer strategi. Därefter har även senare begrepp och förklaringsmodeller använts för analysen av data. Dessa innefattar Sarasvathys (2001) begrepp effectuation som beskriver hur entreprenörer ofta tänker och resonerar vid grundandet av företag. För definition och klassifikation av nystartade företag och dess livscykel har studien utgått ifrån uppdelningar och beräkningar från Scott & Bruce (1987) samt Masurel & van Montfort (2006).

Empiri: De två fallstudieobjekten är två nystartade företag från finanstjänstebranschen. Denna bransch har de senaste åren genomgått stora förändringar vilket gett upphov till nya möjligheter för företag att etablera sig. Fallföretagen har kapitaliserat på introduktionen av internetbanken och tillhandahåller tjänster inom låneförmedling och andra finansiella stödtjänster till företag eller privatpersoner.

Resultat: Studien resulterade i en revidering av vårt preliminära ramverk till följd av att vi sett att strategi enligt vår definition inte uppkommer förrän under tillväxtfasen. Strategins påverkan på strukturen förändras med andra ord beroende på vilken fas företaget befinner sig i. Vi har också sett att strukturen kan begränsa strategin i takt med att företaget växer och strukturen blir mer komplex. (Less)
Popular Abstract
Title: May the Strategy be with you: Strategy and structure in new business ventures

Seminar date: 2016-01-14

Course: FEKH19 Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UCP or ECTS-cr)

Authors: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström

Advisor: Christine Blomquist

Key words: Strategy, Structure, Effectuation, New Business Ventures (NBV), Business life cycle

Purpose: The purpose of the study is to research how strategy affects structure in new business ventures (NBVs). Since most traditional research dealing with the relationship between strategy and structure is conducted on large and well-established manufacturing companies, our aim is to add... (More)
Title: May the Strategy be with you: Strategy and structure in new business ventures

Seminar date: 2016-01-14

Course: FEKH19 Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UCP or ECTS-cr)

Authors: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström

Advisor: Christine Blomquist

Key words: Strategy, Structure, Effectuation, New Business Ventures (NBV), Business life cycle

Purpose: The purpose of the study is to research how strategy affects structure in new business ventures (NBVs). Since most traditional research dealing with the relationship between strategy and structure is conducted on large and well-established manufacturing companies, our aim is to add new knowledge to the strategy and structure debate by instead looking at small, new business ventures in the service sector.

Methodology: The study is qualitative and has been conducted via a mainly deductive approach on two case studies. Data has been collected using semi-structured interviews and matched against our preliminary framework, which was then revised.

Theoretical perspective: The study is based on Chandlers’ (1962) theory that structure follows strategy. The study also relies on other more modern concepts and explanatory models for data analysis. These include Sarasvathy’s (2001) concept of effectuation, which aims to describe how entrepreneurs reason when starting new business ventures. To define and classify new business ventures and their business life cycle, categorizations and age-estimates from Scott & Bruce (1987) and Masurel & van Montfort (2006) have been used.

Empirical foundation: The finance industry has gone through major changes over the last years enabling new opportunities for business creation to exist. The two case studies presented in this study are two new business ventures derived from this industry. The companies have capitalized on the introduction of online banking and provide loan intermediation and other auxiliary financial services to both companies and individuals.

Conclusions: The findings from the study resulted in a revision of the preliminary framework due to the fact that strategy does not arise until the Growth phase. Subsequently, strategy’s effect on structure varies over time as the companies move through the business life cycle. We have also seen that structure might affect strategy as the business grows and structure becomes more complex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Aron LU ; Karlsson, Matilda and Söderström, Fabian
supervisor
organization
course
FEKH19 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler
language
Swedish
id
8726028
date added to LUP
2016-02-22 10:23:26
date last changed
2016-02-22 10:23:26
@misc{8726028,
 abstract   = {Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

Seminariedatum: 2016-01-14

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler

Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än små och nystartade. 

Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts via en i huvudsak deduktiv ansats på två fallföretag. Data har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som avslutningsvis matchades mot ett preliminärt ramverk som sedan reviderades. 

Teoretiska perspektiv: Studien har tagit avstamp i Chandlers (1962) teori om att struktur följer strategi. Därefter har även senare begrepp och förklaringsmodeller använts för analysen av data. Dessa innefattar Sarasvathys (2001) begrepp effectuation som beskriver hur entreprenörer ofta tänker och resonerar vid grundandet av företag. För definition och klassifikation av nystartade företag och dess livscykel har studien utgått ifrån uppdelningar och beräkningar från Scott & Bruce (1987) samt Masurel & van Montfort (2006). 

Empiri: De två fallstudieobjekten är två nystartade företag från finanstjänstebranschen. Denna bransch har de senaste åren genomgått stora förändringar vilket gett upphov till nya möjligheter för företag att etablera sig. Fallföretagen har kapitaliserat på introduktionen av internetbanken och tillhandahåller tjänster inom låneförmedling och andra finansiella stödtjänster till företag eller privatpersoner. 

Resultat: Studien resulterade i en revidering av vårt preliminära ramverk till följd av att vi sett att strategi enligt vår definition inte uppkommer förrän under tillväxtfasen. Strategins påverkan på strukturen förändras med andra ord beroende på vilken fas företaget befinner sig i. Vi har också sett att strukturen kan begränsa strategin i takt med att företaget växer och strukturen blir mer komplex.},
 author    = {Johansson, Aron and Karlsson, Matilda and Söderström, Fabian},
 keyword   = {Strategi,Struktur,Effectuation,Nystartade företag,Företags livscykler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag},
 year     = {2016},
}