Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Störningar i Stockholms järnvägstrafik på grund av obehöriga vid spår

Karlsson Lauridsen, Joakim LU and Eriksson, Robin LU (2016) VBR920 20152
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract (Swedish)
Järnvägen utgör grunden för pendeltrafiken inom region Stockholm och störningar i järnvägstrafiken påverkar många resenärer. En vanlig orsak till störningar i järnvägstrafiken är att obehöriga personer vistas vid spåren. Mellan 2010-01-01 och 2015-05-18 har närmare 1100 händelser med obehöriga vid spår rapporterats i region Stockholm, varav drygt 80 fall resulterat i personpåkörningar med dödligt utfall. För att minska antalet omkomna inom järnvägsnätet beslutade Trafikverkets generaldirektör 2012 om ett halveringsmål som innebär att under 2020 får högst 55 personer omkomma i järnvägstransportsystemet och att fram till dess skall antalet omkomna minska successivt.
Detta arbete har identifierat två olika grupper av motiv som ligger bakom... (More)
Järnvägen utgör grunden för pendeltrafiken inom region Stockholm och störningar i järnvägstrafiken påverkar många resenärer. En vanlig orsak till störningar i järnvägstrafiken är att obehöriga personer vistas vid spåren. Mellan 2010-01-01 och 2015-05-18 har närmare 1100 händelser med obehöriga vid spår rapporterats i region Stockholm, varav drygt 80 fall resulterat i personpåkörningar med dödligt utfall. För att minska antalet omkomna inom järnvägsnätet beslutade Trafikverkets generaldirektör 2012 om ett halveringsmål som innebär att under 2020 får högst 55 personer omkomma i järnvägstransportsystemet och att fram till dess skall antalet omkomna minska successivt.
Detta arbete har identifierat två olika grupper av motiv som ligger bakom spårspring. Motivtyp 1 innefattar motiv som grundas i intentionen att utföra illegala handlingar eller medvetet påverka tågtrafiken samt individer som har suicidala intentioner. Inom denna kategori är vanliga motiv:
• Suicidala handlingar
• Klotter
• Chickenrace
Motivtyp 2 innefattar motiv som i första hand inte utgörs av en vilja att beträda spår utan att spårbeträdelser är en effekt av att spåren är ett hinder på vägen till det ursprungliga målet. Inom denna kategori är det huvudsakliga motivet att gena och detta görs av följande skäl:
• Tjäna tid
• Ta en bekvämare väg
Arbetet har mynnat ut i ett antal åtgärdsförslag som kan kategoriseras i fyra huvudgrupper:
• Organisatoriska åtgärder som handlar om hur Trafikverket och andra berörda aktörer skall agera när spårbeträdelser uppstår så att konsekvenserna av dessa begränsas.
• Fysiska barriärer som handlar om hur åtgärder som avser att minska obehöriga personers möjligheter att ta sig in i spårområdet.
• Informationsinsatser som handlar om att Trafikverket kan informera allmänheten om de risker och konsekvenser spårspring medför för individen som begår spårspring och tågtrafiken.
• Samhällsåtgärder som handlar om åtgärder som rör stadsplanering, utformning och placering av stationer, spårområdet och spårpassager.
För att kartlägga vilka motiv som ligger bakom spårbeträdelser och vilka förutsättningar som gör detta möjligt har en intervjustudie utförs där personal på Trafikverket, Räddningstjänsten Attunda samt Stockholmståg har intervjuats. En hotspotanalys har utförts för att identifiera platser som är starkt drabbade av spårspring och de värst drabbade platserna har studerats djupare med platsbesök och vidare analys. Trafikverkets statistik över obehöriga vid spår har även analyserats. Detta har kompletterats med en litteraturstudie för att erhålla en bild av vad forskningen inom området studerat och vad den kommit fram till. Detta arbete har avgränsats till att endast studera obehöriga vid spår inom järnvägssystemen i region Stockholm och syftar att kartlägga möjliga motiv och orsaker till spårspring samt ge åtgärdsförslag som potentiellt kan minska antalet spårspring och konsekvenserna av dessa. (Less)
Popular Abstract
The railway constitutes the foundation of commuting in the region of Stockholm and disruptions in the railway traffic hence affects a lot of citizens. A common cause of disruptions is railroad trespassing and between 2010-01-01 and 2015-05-18 more than 1100 cases were reported in the region of Stockholm. The aim of this report is to map the grounds for railroad trespassing and to find measures to reduce trespassing and their consequences.

In order to map the grounds and to find the underlying causes for railroad trespassing interviews where performed with relevant parties such as personnel from Trafikverket, the emergency service of Attunda and Stockholmståg. A hotspot analysis where performed and specific locations where the frequency... (More)
The railway constitutes the foundation of commuting in the region of Stockholm and disruptions in the railway traffic hence affects a lot of citizens. A common cause of disruptions is railroad trespassing and between 2010-01-01 and 2015-05-18 more than 1100 cases were reported in the region of Stockholm. The aim of this report is to map the grounds for railroad trespassing and to find measures to reduce trespassing and their consequences.

In order to map the grounds and to find the underlying causes for railroad trespassing interviews where performed with relevant parties such as personnel from Trafikverket, the emergency service of Attunda and Stockholmståg. A hotspot analysis where performed and specific locations where the frequency of trespassing was higher where identified and examined to find characteristic features for trespassing. Statistic data from Trafikverekt where analyzed to aid the search for grounds and underlying causes for trespassing.

This report has identified two groups of causes for railroad trespassing, which are termed as type 1 and type 2 causes. Type 1 consists of causes that correspond to a wish for a person to enter the railroad to commit certain act such as acts of suicide or illegal activities such as vandalizing. Type 2 causes include people who trespass due to other circumstances, such as accidental trespassing due to poorly designed station areas or trespassing simply for the sake of taking a shortcut. This report reached four groups of measures against railroad trespassing. Measures regarding organizational matters, physical barriers, information and societal actions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson Lauridsen, Joakim LU and Eriksson, Robin LU
supervisor
organization
course
VBR920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Spårspring, obehöriga vid spår, järnväg, självmord, suicidprevention, Trespassing on the railroad, suicide prevention, railway safety
report number
5021
other publication id
LUTVDG/TVRH--5021--SE
language
Swedish
English
id
8838147
date added to LUP
2016-03-10 14:54:18
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8838147,
 abstract   = {Järnvägen utgör grunden för pendeltrafiken inom region Stockholm och störningar i järnvägstrafiken påverkar många resenärer. En vanlig orsak till störningar i järnvägstrafiken är att obehöriga personer vistas vid spåren. Mellan 2010-01-01 och 2015-05-18 har närmare 1100 händelser med obehöriga vid spår rapporterats i region Stockholm, varav drygt 80 fall resulterat i personpåkörningar med dödligt utfall. För att minska antalet omkomna inom järnvägsnätet beslutade Trafikverkets generaldirektör 2012 om ett halveringsmål som innebär att under 2020 får högst 55 personer omkomma i järnvägstransportsystemet och att fram till dess skall antalet omkomna minska successivt.
Detta arbete har identifierat två olika grupper av motiv som ligger bakom spårspring. Motivtyp 1 innefattar motiv som grundas i intentionen att utföra illegala handlingar eller medvetet påverka tågtrafiken samt individer som har suicidala intentioner. Inom denna kategori är vanliga motiv:
•	Suicidala handlingar
•	Klotter
•	Chickenrace 
Motivtyp 2 innefattar motiv som i första hand inte utgörs av en vilja att beträda spår utan att spårbeträdelser är en effekt av att spåren är ett hinder på vägen till det ursprungliga målet. Inom denna kategori är det huvudsakliga motivet att gena och detta görs av följande skäl:
•	Tjäna tid
•	Ta en bekvämare väg
Arbetet har mynnat ut i ett antal åtgärdsförslag som kan kategoriseras i fyra huvudgrupper:
•	Organisatoriska åtgärder som handlar om hur Trafikverket och andra berörda aktörer skall agera när spårbeträdelser uppstår så att konsekvenserna av dessa begränsas.
•	Fysiska barriärer som handlar om hur åtgärder som avser att minska obehöriga personers möjligheter att ta sig in i spårområdet.
•	Informationsinsatser som handlar om att Trafikverket kan informera allmänheten om de risker och konsekvenser spårspring medför för individen som begår spårspring och tågtrafiken. 
•	Samhällsåtgärder som handlar om åtgärder som rör stadsplanering, utformning och placering av stationer, spårområdet och spårpassager. 
För att kartlägga vilka motiv som ligger bakom spårbeträdelser och vilka förutsättningar som gör detta möjligt har en intervjustudie utförs där personal på Trafikverket, Räddningstjänsten Attunda samt Stockholmståg har intervjuats. En hotspotanalys har utförts för att identifiera platser som är starkt drabbade av spårspring och de värst drabbade platserna har studerats djupare med platsbesök och vidare analys. Trafikverkets statistik över obehöriga vid spår har även analyserats. Detta har kompletterats med en litteraturstudie för att erhålla en bild av vad forskningen inom området studerat och vad den kommit fram till. Detta arbete har avgränsats till att endast studera obehöriga vid spår inom järnvägssystemen i region Stockholm och syftar att kartlägga möjliga motiv och orsaker till spårspring samt ge åtgärdsförslag som potentiellt kan minska antalet spårspring och konsekvenserna av dessa.},
 author    = {Karlsson Lauridsen, Joakim and Eriksson, Robin},
 keyword   = {Spårspring,obehöriga vid spår,järnväg,självmord,suicidprevention,Trespassing on the railroad,suicide prevention,railway safety},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Störningar i Stockholms järnvägstrafik på grund av obehöriga vid spår},
 year     = {2016},
}