Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Multivariabla täthetsanalyser med Spacemate - en studie av Malmös infartsleder

Bahtiri, Qendrim LU and Sonesson, Johan LU (2016) VFT920 20161
Real Estate Science
Abstract
The concept of urban density is lacking clarity since it can be defined in
different ways, but has tradionally consisted of one numerical measurement.
To obtain further information about the density of a city, better methods with
more variables and therefore including more aspects of the urban fabric, must
be used. Spacemate consists of four variables, which are quantitative measures
describing urban form.

The overall purpose of this master thesis is to examine how the Spacemate
method can provide information about areas that are subject to urban planning
in Sweden. Since the southernmost region of Sweden, Skåne, has one of the
most highly valued agricultural land in Europe, the urban planners in Malmö
have agreed upon limiting... (More)
The concept of urban density is lacking clarity since it can be defined in
different ways, but has tradionally consisted of one numerical measurement.
To obtain further information about the density of a city, better methods with
more variables and therefore including more aspects of the urban fabric, must
be used. Spacemate consists of four variables, which are quantitative measures
describing urban form.

The overall purpose of this master thesis is to examine how the Spacemate
method can provide information about areas that are subject to urban planning
in Sweden. Since the southernmost region of Sweden, Skåne, has one of the
most highly valued agricultural land in Europe, the urban planners in Malmö
have agreed upon limiting the urban sprawl. Areas with potential densifiction
opportunities within the city can be identified in the comprehensive plan,
mainly along approach roads. Applying Spacemate along Malmö's approach
roads lays the ground for the empirical study.

The conclusions are that Spacemate and its multivariable approach can be used
to provide significant information about the areas that are subject to future
urban planning. By the use of Spacemate it is examined how different building
types could be identified. The areas with highest potential for densifiction are
low-rise spacious strip devolepments blocks and mid-rise open building
blocks. Along the approach roads, low-rise developments are furthest away
from the CBD, while all the mid-rise buildings in most cases are found closer
to the CBD. The correlation is not as strong as expected according to the
monocentric city model. (Less)
Abstract (Swedish)
För att uppnå hållbar stadsutvecklings samtliga aspekter krävs en väl
genomtänkt stadsplanering. Ökad befolkning i kombination med bostadsbrist
är två faktorer som förstärker behovet av nybyggnation. Frågan är snarare var
och hur det ska byggas än om det ska byggas. Skånes värdefulla jordbruksmark är viktig att ta i beaktande och därför är planerare på Malmö stadsbyggnadskontor överens om att motverka stadsutglesningen. Detta innebär att nybyggnation bör ske genom stadsförnyelse och förtätning innanför Inre Ringvägen.
Urban densitet är ett diffust begrepp eftersom det kan definieras på olika sätt
och har traditionellt utgjorts av ett numeriskt mått, nämligen exploateringstalet. För att erhålla mer information om täthet i en stad... (More)
För att uppnå hållbar stadsutvecklings samtliga aspekter krävs en väl
genomtänkt stadsplanering. Ökad befolkning i kombination med bostadsbrist
är två faktorer som förstärker behovet av nybyggnation. Frågan är snarare var
och hur det ska byggas än om det ska byggas. Skånes värdefulla jordbruksmark är viktig att ta i beaktande och därför är planerare på Malmö stadsbyggnadskontor överens om att motverka stadsutglesningen. Detta innebär att nybyggnation bör ske genom stadsförnyelse och förtätning innanför Inre Ringvägen.
Urban densitet är ett diffust begrepp eftersom det kan definieras på olika sätt
och har traditionellt utgjorts av ett numeriskt mått, nämligen exploateringstalet. För att erhålla mer information om täthet i en stad behövs
bättre metoder som innefattar fler variabler och därmed fler aspekter av
stadsstrukturen. Nederländerna är ett land som på grund av sin, i relation till
Sverige, lilla yta och höga befolkningstäthet tvingats utveckla god stadsplanering. Det kan vara en av förklaringarna till varför Spacematemetoden
först introducerades i just Nederländerna. Spacemate utgörs av fyra
variabler, vilka är mått som beskriver bebyggelsens utbredning i rummet.

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att pröva hur den relativt
nyintroducerade Spacemate-metoden kan användas som underlag i svensk
stadsplanering. Utifrån översiktsplaner erhålls information om var potentiella
förtätningsmöjligheter finns. Malmös översiktsplan från 2014 har legat till
grund för val av område som är intressanta att tillämpa Spacemate på.
Områdena som i översiktsplanen beskrivs ha förtätningspotential är främst
infartslederna; Sallerupsvägen, Amiralsgatan, Ystadvägen, Trelleborgsvägen,
Pildammsvägen och Lorensborgsvägen. Det är längs dessa stråk, samt Malmö
CBD, som Spacemate har tillämpats och därmed varit utgångspunkten för
undersökningen i detta examensarbete.
Genom användandet av Spacemate har undertecknade undersökt hur bebyggelsetyper kan identifieras med hjälp av Spacemate och om dessa varierar beroende på avståndet till CBD. Beroende på vad som eftersträvas vad gäller förtätning i översiktsplanen så kan sedan slutsatser dras för vilken typ av förtätning som är mest lämplig och var den bör ske längs infartslederna. Enligt översiktsplanen är intentionen att omvandla infartslederna till stadshuvudgator
med stadskaraktär. I aktuellt läge finns det inte bebyggelse som uppfyller
detta. För att ha relevanta variabelvärden att relatera till som motsvarar den
mest intensiva stadskaraktären är det lämpligt att ha ett referensvärde från samma stad som undersökningsområdena. På grund av detta har Malmös CBD
valts som ett relevant område att tillämpa Spacemate på, för att erhålla värden
som kan betraktas som stadskaraktär i Malmö.
Malmö är idag en post-monocentrisk stad som börjar övergå till att få en mer
polycentrisk karaktär. Genom att identifiera bebyggelsetyper med hjälp av
Spacemate och undersöka om, och i sådana fall hur, variablernas värden varierar med avståndet till CBD, kan en inblick ges i hur utpräglat monocentrisk Malmö egentligen är. Längs de undersökta stråken är det mestadels småhusbebyggelsen som finns längst ifrån CBD medan sluten och öppen medelhög respektive hög öppen bebyggelse i de flesta fall återfinns närmare CBD. Korrelationen mellan de sistnämnda bebyggelsetyperna och avståndet till CBD är inte lika stark som den är för småhusbebyggelsen. Infartslederna kommer utifrån erhållna resultat att främst förtätas för områden med gles småhusbebyggelse och medelhög öppen bebyggelse, i de flesta fall längre ut längs stråken.
Med ovanstående som grund kan konstateras att Spacemate och dess multivariabla angreppssätt fungerar som ett instrument att mäta täthet, vilket kan användas som planeringsunderlag. Att få en så pass bra bild av den komplexa verkligheten bara genom att observera en punkt i ett diagram tyder på att Spacemate är ett kraftfullt instrument.
Spacemate är ett relativt nytt instrument och de fyra variablerna saknar information om skala, det vill säga ingen av variablerna hanterar längd. För att detta ska inkluderas krävs komplettering med sådana metoder som kan bidra
med information om just det, exempelvis space syntax. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bahtiri, Qendrim LU and Sonesson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Multivariable analysis of density with Spacemate
course
VFT920 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Spacemate, CBD, urban density, Malmö, urban planning, building types, densification
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/16/5355 SE
language
Swedish
id
8871270
date added to LUP
2016-05-13 10:03:35
date last changed
2016-05-13 10:03:35
@misc{8871270,
 abstract   = {{The concept of urban density is lacking clarity since it can be defined in
different ways, but has tradionally consisted of one numerical measurement.
To obtain further information about the density of a city, better methods with
more variables and therefore including more aspects of the urban fabric, must
be used. Spacemate consists of four variables, which are quantitative measures
describing urban form.

The overall purpose of this master thesis is to examine how the Spacemate
method can provide information about areas that are subject to urban planning
in Sweden. Since the southernmost region of Sweden, Skåne, has one of the
most highly valued agricultural land in Europe, the urban planners in Malmö
have agreed upon limiting the urban sprawl. Areas with potential densifiction
opportunities within the city can be identified in the comprehensive plan,
mainly along approach roads. Applying Spacemate along Malmö's approach
roads lays the ground for the empirical study.

The conclusions are that Spacemate and its multivariable approach can be used
to provide significant information about the areas that are subject to future
urban planning. By the use of Spacemate it is examined how different building
types could be identified. The areas with highest potential for densifiction are
low-rise spacious strip devolepments blocks and mid-rise open building
blocks. Along the approach roads, low-rise developments are furthest away
from the CBD, while all the mid-rise buildings in most cases are found closer
to the CBD. The correlation is not as strong as expected according to the
monocentric city model.}},
 author    = {{Bahtiri, Qendrim and Sonesson, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Multivariabla täthetsanalyser med Spacemate - en studie av Malmös infartsleder}},
 year     = {{2016}},
}