Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den svenska modellen i Europa – om visstidsdirektivet och stapling av tidsbegränsade anställningar

Klavebäck, Mattias LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Visstidsanställningar har en viktig roll i strävan efter ökad flexibilitet men konsekvenserna av anställningsformens tillämpning och förekomst har länge varit omdebatterade. År 2007 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende efter det att TCO anmält Sverige för brister i implementeringen av visstidsdirektivet 1999/70/EG som bland annat syftar till att förhindra otillåten stapling av visstidsanställningar.
Syftet med denna uppsats är att granska den svenska arbetsrätten i relation till denna tvist och hur desamma förhåller sig till varandra genom orsak och verkan. De skillnader som efter undersökningen framträder tydligast, i hur den svenska arbetsrätten kan tänkas kollidera med EU-rätten, är bl.a. synen på individens lagstadgade skydd... (More)
Visstidsanställningar har en viktig roll i strävan efter ökad flexibilitet men konsekvenserna av anställningsformens tillämpning och förekomst har länge varit omdebatterade. År 2007 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende efter det att TCO anmält Sverige för brister i implementeringen av visstidsdirektivet 1999/70/EG som bland annat syftar till att förhindra otillåten stapling av visstidsanställningar.
Syftet med denna uppsats är att granska den svenska arbetsrätten i relation till denna tvist och hur desamma förhåller sig till varandra genom orsak och verkan. De skillnader som efter undersökningen framträder tydligast, i hur den svenska arbetsrätten kan tänkas kollidera med EU-rätten, är bl.a. synen på individens lagstadgade skydd samt det utrymme som lämnas för tolkning av lagtext.
Det framkommer att den komplexa arbetsrätten kan medföra lagändring som inte nödvändigtvis får betydande direkt effekt utan är istället önskvärd på grund av den sekundära effekt som resulterar av den bild av arbetsrätten som förmedlas. Samtidigt påvisas hur en potentiellt missvisande bild av gällande rätt och perceptionen av vad den svenska modellen är kan bli ett försvårande hinder i strävan efter ökad flexibilitet. Vidare belyses överträdelseärendet och olika parters agerande och dess eventuella konsekvenser för den svenska arbetsrätten. Därtill menar jag att det finns en påtaglig risk att fel agerande kan komma att slå tillbaka på olika intressen, varför åtgärder som kan anses mer eller mindre lämpliga presenteras. (Less)
Popular Abstract
Fixed-term employment plays an important role in pursuing increased flexibility, but the effects of fixed-term employment through its usage and occurrence has long been a topic of debate. In 2007, the European Commission initiated infringement proceedings after TCO reported Sweden for inadequate implementation of the Fixed-Term Work Directive 1999/70/EG which alongside other purposes aims to prevent unauthorized successive usage of fixed-term contracts.
This paper aims to examine Swedish labour law in relation to this conflict and how they relate to each other through cause and effect. The disparities which after the analysis are most apparent, in how Swedish labour law potentially clashes with EU law, include the view of individuals’... (More)
Fixed-term employment plays an important role in pursuing increased flexibility, but the effects of fixed-term employment through its usage and occurrence has long been a topic of debate. In 2007, the European Commission initiated infringement proceedings after TCO reported Sweden for inadequate implementation of the Fixed-Term Work Directive 1999/70/EG which alongside other purposes aims to prevent unauthorized successive usage of fixed-term contracts.
This paper aims to examine Swedish labour law in relation to this conflict and how they relate to each other through cause and effect. The disparities which after the analysis are most apparent, in how Swedish labour law potentially clashes with EU law, include the view of individuals’ protection through statutory law as well as the scope provided for interpretation of statutory law.
It is revealed that the complex labour law can lead to legislative changes that do not necessarily have a significant direct effect but is instead desirable because of the secondary effects that result from the perception of the law and its consequences. A potentially misleading view of the law and the perception of the ‘Swedish model’ could be obstructive when striving for increased flexibility. Furthermore, the infringement proceedings and the conduct of various parties and their possible consequences for Swedish labour law are discussed. I believe that there is an evident risk that certain actions may backfire on different parties’ interests, and so measures that are considered more and less suitable are presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8872131,
 abstract   = {Visstidsanställningar har en viktig roll i strävan efter ökad flexibilitet men konsekvenserna av anställningsformens tillämpning och förekomst har länge varit omdebatterade. År 2007 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende efter det att TCO anmält Sverige för brister i implementeringen av visstidsdirektivet 1999/70/EG som bland annat syftar till att förhindra otillåten stapling av visstidsanställningar.
Syftet med denna uppsats är att granska den svenska arbetsrätten i relation till denna tvist och hur desamma förhåller sig till varandra genom orsak och verkan. De skillnader som efter undersökningen framträder tydligast, i hur den svenska arbetsrätten kan tänkas kollidera med EU-rätten, är bl.a. synen på individens lagstadgade skydd samt det utrymme som lämnas för tolkning av lagtext.
Det framkommer att den komplexa arbetsrätten kan medföra lagändring som inte nödvändigtvis får betydande direkt effekt utan är istället önskvärd på grund av den sekundära effekt som resulterar av den bild av arbetsrätten som förmedlas. Samtidigt påvisas hur en potentiellt missvisande bild av gällande rätt och perceptionen av vad den svenska modellen är kan bli ett försvårande hinder i strävan efter ökad flexibilitet. Vidare belyses överträdelseärendet och olika parters agerande och dess eventuella konsekvenser för den svenska arbetsrätten. Därtill menar jag att det finns en påtaglig risk att fel agerande kan komma att slå tillbaka på olika intressen, varför åtgärder som kan anses mer eller mindre lämpliga presenteras.},
 author    = {Klavebäck, Mattias},
 keyword   = {tidsbegränsade anställningar,stapling av visstidsanställningar,visstidsdirektivet,svensk arbetsrätt,den svenska modellen,EU-rätten,Fixed-term employment,successive fixed-term contracts,Fixed-Term Work Directive,Swedish labour law,Swedish Model,European Union law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska modellen i Europa – om visstidsdirektivet och stapling av tidsbegränsade anställningar},
 year     = {2016},
}