Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ska vi ÄTA eller ska vi bråka? - En studie över ÄTA-arbetets reglering och roll som tvistefråga inom entreprenadrätten

Nessmar, Sebastian LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Efter att entreprenadavtal ingåtts ges i regelverket om ÄTA-arbeten i AB 04 en omfattande möjlighet att förändra arbetets karaktär och omfattning för säkerställande av en fullgod färdig entreprenad. Detta särskiljer entreprenadavtalet från andra avtal men är en nödvändighet. Omförhandlingsinstitutet kompenserar för ändrade preferenser och yttre omständigheter som kan uppkomma under ett omfattande och tidskrävande entreprenaduppdrag. Ett tillfredställande slutresultat är således syftet med ett entreprenadavtal, vilket föranleder en för entreprenören avtalsstadgad rättighet/skyldighet att utföra ÄTA-arbeten under pågående entreprenad.

Regelverket om ÄTA-arbeten återfinns i AB 04 kap. 2, reglerandes dels beställda-, dels likställda... (More)
Efter att entreprenadavtal ingåtts ges i regelverket om ÄTA-arbeten i AB 04 en omfattande möjlighet att förändra arbetets karaktär och omfattning för säkerställande av en fullgod färdig entreprenad. Detta särskiljer entreprenadavtalet från andra avtal men är en nödvändighet. Omförhandlingsinstitutet kompenserar för ändrade preferenser och yttre omständigheter som kan uppkomma under ett omfattande och tidskrävande entreprenaduppdrag. Ett tillfredställande slutresultat är således syftet med ett entreprenadavtal, vilket föranleder en för entreprenören avtalsstadgad rättighet/skyldighet att utföra ÄTA-arbeten under pågående entreprenad.

Regelverket om ÄTA-arbeten återfinns i AB 04 kap. 2, reglerandes dels beställda-, dels likställda ÄTA-arbeten. Ett beställt ÄTA-arbete föreligger om beställaren beordrar antingen ändringar, tillägg eller avgående arbeten i förhållande till det ursprungliga uppdraget. Ändringar och avgående arbeten kan beställas relativt fritt medan tillägg förutsätter samband med de ursprungliga arbetena. Likställda ÄTA-arbeten uppkommer oberoende av beställarens vilja när ett undermåligt förfrågningsunderlag måste kompletteras med dimensionerade förutsättningar. Entreprenören har rätt att hålla beställarens uppgifter för sanna, att arbetsområdet förhåller sig som givet efter platsbesök eller fackmässig bedömning. Slår dessa förutsättningar fel regleras merarbete som likställt ÄTA-arbete, vilket föranleder samma rättsverkningar som vid ett beställt ÄTA-arbete.

Ett ÄTA-arbete är föremål för en rad rättsverkningar, varav de viktigaste utgör rätten till ersättning för utfört merarbete samt erforderlig tidsjustering. Men rättsföljderna är beroende av om entreprenören kan påvisa formenlighet. Beställda ÄTA-arbeten måste föregås av skriftlig beställning, och likställt ÄTA-arbete måste underrättas beställaren. Har så inte skett erhåller entreprenören ersättning endast om det skulle förefalla oskäligt att så inte sker. Oskälighetsbedömningen består av en bedömning av entreprenörens lojalitet och försvarbarhet i sitt agerande.

I tre samtida tingsrättsavgöranden diskuteras tvistefrågor berörandes ÄTA-arbeten. Gemensamt för alla fallen var att tvistefrågorna nästintill uteslutande handlade om bristande formenlighet innan utförande av ÄTA-arbete, vilket fick till följd att arbetet i fråga inte ersattes. Anledningen att problem av förevarande slag förekommer torde vara en brist på juridisk kompetens från part eller ett av entreprenören otillbörligt utnyttjande av beställarens okunskap. Problemet skulle kunna åtgärdas genom att BKK som branschorganisation tog ansvar för dess huvudmäns bristande kompetens och på ett eller annat vis säkerställer juridisk kunskap. På så sätt stabiliseras entreprenadmarknaden och parterna kan utföra entreprenad med mer kostnadseffektivitet. Båda är medvetna om motpartens kunskaper i ämnet vilket torde skapa klara incitament för skapandet av rutiner och fullgod hantering av ÄTA-arbeten. (Less)
Popular Abstract
After a contract of construction is agreed upon the regulations regarding ÄTA-works in AB 04 provides comprehensive opportunities to change the nature and extent of work to ensure an adequate creation. This distinguishes constructive contracts from other agreements, but is a necessity to compensate for changes in developer preferences and external factors which can occur during an extensive and time-consuming construction process. A satisfactory end result is the purpose, which causes a contract given right/obligation to perform ÄTA-work during the construction.

The system in AB 04 in which ÄTA-works is regulated is found in chap. 2, partly comprising ordered-, partly assimilated ÄTA-works. An ordered ÄTA-work exists if the developer... (More)
After a contract of construction is agreed upon the regulations regarding ÄTA-works in AB 04 provides comprehensive opportunities to change the nature and extent of work to ensure an adequate creation. This distinguishes constructive contracts from other agreements, but is a necessity to compensate for changes in developer preferences and external factors which can occur during an extensive and time-consuming construction process. A satisfactory end result is the purpose, which causes a contract given right/obligation to perform ÄTA-work during the construction.

The system in AB 04 in which ÄTA-works is regulated is found in chap. 2, partly comprising ordered-, partly assimilated ÄTA-works. An ordered ÄTA-work exists if the developer changes, adds to or cancels work included in the original assignment. Changes and cancellations can be made at any time without restriction, while additional demands need to be associated with the original agreement. Assimilated ÄTA-works arise regardless of the will of a developer when substandard specifications must by complemented by a contractors substantiated presumption. An entrepreneur can presume that information provided by the developer is truthful, that the constructing area is as appeared during a site visit and that the area is construed as a professional might assume. Should a substantiated presumption be showed incorrect then the contractor shall be compensated for extra work performed. Assimilated ÄTA-works are regarded the same as if ordered, and are therefore given the same legal consequences.

The occurrence of an ÄTA-work is subject to a number of effects including those most important, which are entitlement to additional compensation and time adjustment. But these consequences depend on whether the contractor can demonstrate compliance. Ordered ÄTA-work must be preceded by a written order, and assimilated ÄTA-work must be notified to the developer. Otherwise the contractor receives payment for performed labor only if it would seem unreasonable if no compensation was given. The assessment to prove unreasonableness consists of a discussion regarding the contractor’s loyalty and justifiability in their actions.

Three contemporary judgments’ discussed contentious disputes pertaining to ÄTA-works. Common to all cases was that the disputable issues almost exclusively were about lack of form before performing ÄTA-work, with the result that the work in question was not rewarded. The reason why problems occur seems to be either a lack of legal expertise, or induced by the contractor’s malicious use of a developer’s ignorance. The problem could be addressed if BKK, the main construction industry association, took responsibility for their principals’ lack of expertise, and somehow ensured legal knowledge.
Thus the construction market would stabilize and its parties would carry out construction with more cost efficiency. Both will be aware of the other party’s knowledge in question which should create clear incentives for the creation of routines and sound management of ÄTA-works. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nessmar, Sebastian LU
supervisor
organization
alternative title
Handling ÄTA-work - A study regarding the regulation and disputes of ÄTA-works in construction law
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, fastighetsrätt, förmögenhetsrätt, entreprenadrätt, AB 04, ÄTA-arbete
language
Swedish
id
8873562
date added to LUP
2016-06-03 09:51:53
date last changed
2016-06-03 09:51:53
@misc{8873562,
 abstract   = {Efter att entreprenadavtal ingåtts ges i regelverket om ÄTA-arbeten i AB 04 en omfattande möjlighet att förändra arbetets karaktär och omfattning för säkerställande av en fullgod färdig entreprenad. Detta särskiljer entreprenadavtalet från andra avtal men är en nödvändighet. Omförhandlingsinstitutet kompenserar för ändrade preferenser och yttre omständigheter som kan uppkomma under ett omfattande och tidskrävande entreprenaduppdrag. Ett tillfredställande slutresultat är således syftet med ett entreprenadavtal, vilket föranleder en för entreprenören avtalsstadgad rättighet/skyldighet att utföra ÄTA-arbeten under pågående entreprenad.

Regelverket om ÄTA-arbeten återfinns i AB 04 kap. 2, reglerandes dels beställda-, dels likställda ÄTA-arbeten. Ett beställt ÄTA-arbete föreligger om beställaren beordrar antingen ändringar, tillägg eller avgående arbeten i förhållande till det ursprungliga uppdraget. Ändringar och avgående arbeten kan beställas relativt fritt medan tillägg förutsätter samband med de ursprungliga arbetena. Likställda ÄTA-arbeten uppkommer oberoende av beställarens vilja när ett undermåligt förfrågningsunderlag måste kompletteras med dimensionerade förutsättningar. Entreprenören har rätt att hålla beställarens uppgifter för sanna, att arbetsområdet förhåller sig som givet efter platsbesök eller fackmässig bedömning. Slår dessa förutsättningar fel regleras merarbete som likställt ÄTA-arbete, vilket föranleder samma rättsverkningar som vid ett beställt ÄTA-arbete.

Ett ÄTA-arbete är föremål för en rad rättsverkningar, varav de viktigaste utgör rätten till ersättning för utfört merarbete samt erforderlig tidsjustering. Men rättsföljderna är beroende av om entreprenören kan påvisa formenlighet. Beställda ÄTA-arbeten måste föregås av skriftlig beställning, och likställt ÄTA-arbete måste underrättas beställaren. Har så inte skett erhåller entreprenören ersättning endast om det skulle förefalla oskäligt att så inte sker. Oskälighetsbedömningen består av en bedömning av entreprenörens lojalitet och försvarbarhet i sitt agerande. 

I tre samtida tingsrättsavgöranden diskuteras tvistefrågor berörandes ÄTA-arbeten. Gemensamt för alla fallen var att tvistefrågorna nästintill uteslutande handlade om bristande formenlighet innan utförande av ÄTA-arbete, vilket fick till följd att arbetet i fråga inte ersattes. Anledningen att problem av förevarande slag förekommer torde vara en brist på juridisk kompetens från part eller ett av entreprenören otillbörligt utnyttjande av beställarens okunskap. Problemet skulle kunna åtgärdas genom att BKK som branschorganisation tog ansvar för dess huvudmäns bristande kompetens och på ett eller annat vis säkerställer juridisk kunskap. På så sätt stabiliseras entreprenadmarknaden och parterna kan utföra entreprenad med mer kostnadseffektivitet. Båda är medvetna om motpartens kunskaper i ämnet vilket torde skapa klara incitament för skapandet av rutiner och fullgod hantering av ÄTA-arbeten.},
 author    = {Nessmar, Sebastian},
 keyword   = {avtalsrätt,fastighetsrätt,förmögenhetsrätt,entreprenadrätt,AB 04,ÄTA-arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ska vi ÄTA eller ska vi bråka? - En studie över ÄTA-arbetets reglering och roll som tvistefråga inom entreprenadrätten},
 year     = {2016},
}