Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vi vill också ha en ny arena! - En redogörelse för den kommunalrättsliga lagstiftningen kring föreningsbidrag

Artéus, Carl LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det allmännas förhållande till såväl medborgare som företag är i stor utsträckning rättsligt reglerat, även vad gäller ekonomiska bidrag till någon av kategorierna. Ideella föreningar faller inte in under någon av dessa typer av rättssubjekt. Mot bakgrund av detta syftar uppsatsen till att utreda hur den rättsliga regleringen av kommunala bidrag till föreningslivet ser ut. Detta görs genom att dels granska den kommunala kompetensens yttre gränser, dels genom att granska dess inre begränsningar. Framställningen håller sig i huvudsak till kommunallagen och är begränsad till att bara granska renodlat finansiella bidrag. Metoden som tillämpas är rättsdogmatisk metod.
Undersökningen visar att den kommunala kompetensens yttre gränser vad... (More)
Det allmännas förhållande till såväl medborgare som företag är i stor utsträckning rättsligt reglerat, även vad gäller ekonomiska bidrag till någon av kategorierna. Ideella föreningar faller inte in under någon av dessa typer av rättssubjekt. Mot bakgrund av detta syftar uppsatsen till att utreda hur den rättsliga regleringen av kommunala bidrag till föreningslivet ser ut. Detta görs genom att dels granska den kommunala kompetensens yttre gränser, dels genom att granska dess inre begränsningar. Framställningen håller sig i huvudsak till kommunallagen och är begränsad till att bara granska renodlat finansiella bidrag. Metoden som tillämpas är rättsdogmatisk metod.
Undersökningen visar att den kommunala kompetensens yttre gränser vad gäller föreningsbidrag nästan uteslutande påverkas av kommunallagens allmänna regler. De viktigaste av dessa regler är allmänintresset, lokaliseringsprincipen, den kommunala proportionalitetsprincipen och förbudet mot understöd åt näringsidkare. Reglerna i sig är allmänt hållna, men innehållet preciseras i viss utsträckning via domstolspraxis. Tillämpningen av dem för föreningsbidragen avviker sannolikt inte i någon anmärkningsvärd utsträckning från hur reglerna tillämpas på andra kommunala verksamheter.
Inom den kommunala kompetensen begränsar likställighetsprincipen i viss utsträckning kommunernas fria handlingsutrymme för förenings-bidragen. En granskning av principen visar på vissa oklarheter i praxis kring metodens tillämpning. Om principens innehåll kan konstateras att tillgängligheten till den förmånstagande verksamheten inte får vara alltför begränsad och att de interna kommunala fördelningsnormerna inte får leda till ett uppenbart orättvist utfall.
En föreslagen lagändring som ger kommunalt medlemskap för ideella föreningar kan möjligtvis få som följd att likställighetsprincipens tillämpning ändras i framtiden. (Less)
Abstract
The relations between the public authorities and its citizens and companies are subject to legislation, including financial subsidies from the public authorities to these two groups. Non-profit associations can not be included into either of these. The aim of this paper is to investigate the regulations concerning municipal financial subsidies to non-profit associations. This is done by looking at the outer boundaries of the municipal legal capacity, as well as the restrictions within the legal capacity. The paper mainly concerns kommunallagen (translates to the Local Government Act) and is limited to only examining purely monetary contributions. The paper uses the legal dogmatic method.
The study shows that the outer legal boundaries... (More)
The relations between the public authorities and its citizens and companies are subject to legislation, including financial subsidies from the public authorities to these two groups. Non-profit associations can not be included into either of these. The aim of this paper is to investigate the regulations concerning municipal financial subsidies to non-profit associations. This is done by looking at the outer boundaries of the municipal legal capacity, as well as the restrictions within the legal capacity. The paper mainly concerns kommunallagen (translates to the Local Government Act) and is limited to only examining purely monetary contributions. The paper uses the legal dogmatic method.
The study shows that the outer legal boundaries concerning non-profit associations subsidies are almost exlusively shaped by the general competence regulation in kommunallagen. The most significant of these rules are the general interest-rule, the principle of locality, the municipal principle of proportionality and the prohibition against aid directed towards businesses. The rules are inherently vague, but have been specified to some extent by the courts. Their application concerning non-profit associations subsidies most likely do not deviate far from their application on other municipal activities.
Within the municipal legal capacity, the principle of equality is in some extent restrictive to the municipal discretion concerning the non-profit association subsidies. A closer look at the principle points to a few unclarities concerning the principles application. Regarding the content of the principle, it can be stated that a recipient non-profit activity must be easily accessible to all municipal members who might have an interest in it, and that the internal municipal regulation on allocation can not lead to a cleary disproportionate monetary outcome.
A proposed amendment to kommunallagen which grants municipal membership to non-profit associations might have an effect on the application of the principle of equality for the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Artéus, Carl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, kommunalrätt, kommunal kompetens, kommunala befogenheter, ideella föreningar, föreningsbidrag, likställighetsprincipen
language
Swedish
id
8873837
date added to LUP
2016-07-03 21:34:17
date last changed
2016-07-03 21:34:17
@misc{8873837,
 abstract   = {The relations between the public authorities and its citizens and companies are subject to legislation, including financial subsidies from the public authorities to these two groups. Non-profit associations can not be included into either of these. The aim of this paper is to investigate the regulations concerning municipal financial subsidies to non-profit associations. This is done by looking at the outer boundaries of the municipal legal capacity, as well as the restrictions within the legal capacity. The paper mainly concerns kommunallagen (translates to the Local Government Act) and is limited to only examining purely monetary contributions. The paper uses the legal dogmatic method.
	The study shows that the outer legal boundaries concerning non-profit associations subsidies are almost exlusively shaped by the general competence regulation in kommunallagen. The most significant of these rules are the general interest-rule, the principle of locality, the municipal principle of proportionality and the prohibition against aid directed towards businesses. The rules are inherently vague, but have been specified to some extent by the courts. Their application concerning non-profit associations subsidies most likely do not deviate far from their application on other municipal activities.
	Within the municipal legal capacity, the principle of equality is in some extent restrictive to the municipal discretion concerning the non-profit association subsidies. A closer look at the principle points to a few unclarities concerning the principles application. Regarding the content of the principle, it can be stated that a recipient non-profit activity must be easily accessible to all municipal members who might have an interest in it, and that the internal municipal regulation on allocation can not lead to a cleary disproportionate monetary outcome. 
	A proposed amendment to kommunallagen which grants municipal membership to non-profit associations might have an effect on the application of the principle of equality for the future.},
 author    = {Artéus, Carl},
 keyword   = {förvaltningsrätt,kommunalrätt,kommunal kompetens,kommunala befogenheter,ideella föreningar,föreningsbidrag,likställighetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi vill också ha en ny arena! - En redogörelse för den kommunalrättsliga lagstiftningen kring föreningsbidrag},
 year     = {2016},
}