Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

- Är fotbollstränarens rättsliga skydd undermåligt?

Wramner, Jonas LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen kommer att redogöra för fotbollstränarens arbetsrättsliga ställning. Syftet med
texten är att redogöra för hur det rättsliga skyddet ser ut inför, under och vid avslutandet av
en anställning av en tränare men även att avslutningsvis se om det ibland otydliga skyddet
kan rättfärdigas. Uppsatsen är därför disponerad på ett sätt som först beskriver idrottens och
fotbollens normsystem och hur de förhåller sig till det svenska normsystemet för att därefter
förklara för relevant arbetsrättslig lagstiftning.
Det är viktigt för läsaren att förstå att alla fotbollstränare inte omfattas av det
arbetsrättsliga skyddet. En huvudtränare, målvaktstränare eller instruktör kan antingen vara
ideell eller inte. De ideella tränarna arbetar... (More)
Uppsatsen kommer att redogöra för fotbollstränarens arbetsrättsliga ställning. Syftet med
texten är att redogöra för hur det rättsliga skyddet ser ut inför, under och vid avslutandet av
en anställning av en tränare men även att avslutningsvis se om det ibland otydliga skyddet
kan rättfärdigas. Uppsatsen är därför disponerad på ett sätt som först beskriver idrottens och
fotbollens normsystem och hur de förhåller sig till det svenska normsystemet för att därefter
förklara för relevant arbetsrättslig lagstiftning.
Det är viktigt för läsaren att förstå att alla fotbollstränare inte omfattas av det
arbetsrättsliga skyddet. En huvudtränare, målvaktstränare eller instruktör kan antingen vara
ideell eller inte. De ideella tränarna arbetar utan ersättning och omfattas därmed inte av det
arbetsrättsliga normsystemet. Tränarna med ersättning kan delas upp i arbets- och
uppdragstagare. Uppdragstagarna omfattas inte heller av det arbetsrättsliga normsystemet
men uppsatsen kommer ändå att punktvis redogöra för deras förhållanden.
Inledningsvis är anställningsavtalet viktigt. Det finns tillsvidare- och visstidsanställning
där den senare är vanligare inom fotboll. En visstidsanställning övergår till en
tillsvidareanställning redan efter två år om föreningen inte är bunden av kollektivavtalet,
mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen, som öppnar för visstidsanställning upp till fem år.
Det medför en del problem att en tränare klassificeras som arbetstagare eftersom det
arbetsrättsliga normsystemet innefattar rättigheter för arbetstagaren såsom föräldraledighet,
semester och saklig grund för uppsägning som inte alltid är genomförbart i fotbollsbranschen.
I praktiken förväntas många rättigheter inte användas under tävlingsperioden eftersom det
skulle försvåra yrkesutövningen men det finns ingen egentlig möjlighet att begränsa
rättigheterna för en förening.
I praktiken har föreningar väldigt svårt att avsluta en anställning med en tränare eftersom
det arbetsrättsliga skyddet är klart starkare än de fotbollsmässiga anledningar en förening har
för att vilja avsluta anställningen. Praktiken och arbetsrätten överensstämmer inte beträffande
anställningars avslutande och det är i vissa fall oklart var och hur en tvist ska lösas.
Det uppstår många situationer som inte överensstämmer med lag på lägre fotbollsmässig
nivå eftersom det saknas kunskap om att tränare omfattas av arbetsskyddet även längre ner i
seriesystemet.
Avslutningsvis kan det konstateras att en del praktiska situationer inte överensstämmer
med arbetsrätten utan att förändring sker. Anledningen till att verkligheten och regleringen
inte överensstämmer beror delvis på att yrket påverkas av flera aktörer som exempelvis TVtittare
och publik men även eftersom det saknas kunskap och traditionellt sett är vissa
lösningar vanliga som exempelvis uppsägning utan saklig grund. Slutligen tror författaren på
en rättsutveckling som kan motivera en nya uppsats om ett par år. (Less)
Popular Abstract
This thesis will describe the employment relationships of a football coach. The purpose of the
thesis is to explain the labour legislation before, during and at the completion of a job for a
coach, but also to conclude whether the sometimes unpredictable labour legislation is
justified. The thesis is structured in a way that describes sport and football norms and how
these relate to the Swedish norm system and then explain the relevant labour legislation.
It is important for the reader to understand that all football coaches are not covered by
labour legislation. A head coach, goalkeeper coach or instructor can be either paid or
voluntary. The voluntary performs no work in labourlaw point of view and gets no
remuneration and are... (More)
This thesis will describe the employment relationships of a football coach. The purpose of the
thesis is to explain the labour legislation before, during and at the completion of a job for a
coach, but also to conclude whether the sometimes unpredictable labour legislation is
justified. The thesis is structured in a way that describes sport and football norms and how
these relate to the Swedish norm system and then explain the relevant labour legislation.
It is important for the reader to understand that all football coaches are not covered by
labour legislation. A head coach, goalkeeper coach or instructor can be either paid or
voluntary. The voluntary performs no work in labourlaw point of view and gets no
remuneration and are therefor excluded from the labourlegislation. The paid coaches can be
divided into employees and contractors. Neither the contractors are covered by the
labourlegislation, but the thesis will still piecemeal explain their circumstances.
Initially, the contract of employment is important. There are both permanent and
temporary employments where the latter is more common in football. A temporary
employment will turn into a permanent employment after two years if the football club is not
bound by the collective agreement between Unionen and Arbetsgivaralliansen which enable a
temporary employment up to five years.
It causes some problems that a coach is classified as employee because labour legislation
includes the rights of the employee, such as parental leave and cause for termination that is
not always feasible in the football industry. Many rights are not expected to be used during
the football high season, because they would make the profession hard to exercise, but there
is no actual possibility to limit the rights for a football club.
In practice, it is very difficult as football club to terminate a employment contract with a
coach because labour legislation is clearly stronger than the reasons that a football club may
have for wanting to get rid of a coach. Practice and labour law is not consistent regarding the
termination of employment and in some cases it is unclear where and how the dispute should
be resolved.
Labour legislation also cover coaches further down the football league system which arise
situations that are not consistent with labour legislation. There is usually no knowledge of
how the employment contract shall be constructed and not how it should proceed.
Finally, it can be noted that some practical situations is not in conformity with labour law
without changes. One reason behind the maladjustment between practice and regulation is
that the profession partly is influenced by operators as viewers and audience. Another reason
is lack of knowledge and tradition of certain solutions is strong, such as unfair dismissal.
Finally, the author believes in a legal development that could give rise to a new thesis in the
same subject in a few years. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wramner, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
Is there a labour legislation protection for a football coach?
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, juridik, rättsligt skydd, fotboll, fotbollstränare
language
Swedish
id
8875043
date added to LUP
2016-06-14 11:24:16
date last changed
2016-10-26 09:17:32
@misc{8875043,
 abstract   = {Uppsatsen kommer att redogöra för fotbollstränarens arbetsrättsliga ställning. Syftet med
texten är att redogöra för hur det rättsliga skyddet ser ut inför, under och vid avslutandet av
en anställning av en tränare men även att avslutningsvis se om det ibland otydliga skyddet
kan rättfärdigas. Uppsatsen är därför disponerad på ett sätt som först beskriver idrottens och
fotbollens normsystem och hur de förhåller sig till det svenska normsystemet för att därefter
förklara för relevant arbetsrättslig lagstiftning.
Det är viktigt för läsaren att förstå att alla fotbollstränare inte omfattas av det
arbetsrättsliga skyddet. En huvudtränare, målvaktstränare eller instruktör kan antingen vara
ideell eller inte. De ideella tränarna arbetar utan ersättning och omfattas därmed inte av det
arbetsrättsliga normsystemet. Tränarna med ersättning kan delas upp i arbets- och
uppdragstagare. Uppdragstagarna omfattas inte heller av det arbetsrättsliga normsystemet
men uppsatsen kommer ändå att punktvis redogöra för deras förhållanden.
Inledningsvis är anställningsavtalet viktigt. Det finns tillsvidare- och visstidsanställning
där den senare är vanligare inom fotboll. En visstidsanställning övergår till en
tillsvidareanställning redan efter två år om föreningen inte är bunden av kollektivavtalet,
mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen, som öppnar för visstidsanställning upp till fem år.
Det medför en del problem att en tränare klassificeras som arbetstagare eftersom det
arbetsrättsliga normsystemet innefattar rättigheter för arbetstagaren såsom föräldraledighet,
semester och saklig grund för uppsägning som inte alltid är genomförbart i fotbollsbranschen.
I praktiken förväntas många rättigheter inte användas under tävlingsperioden eftersom det
skulle försvåra yrkesutövningen men det finns ingen egentlig möjlighet att begränsa
rättigheterna för en förening.
I praktiken har föreningar väldigt svårt att avsluta en anställning med en tränare eftersom
det arbetsrättsliga skyddet är klart starkare än de fotbollsmässiga anledningar en förening har
för att vilja avsluta anställningen. Praktiken och arbetsrätten överensstämmer inte beträffande
anställningars avslutande och det är i vissa fall oklart var och hur en tvist ska lösas.
Det uppstår många situationer som inte överensstämmer med lag på lägre fotbollsmässig
nivå eftersom det saknas kunskap om att tränare omfattas av arbetsskyddet även längre ner i
seriesystemet.
Avslutningsvis kan det konstateras att en del praktiska situationer inte överensstämmer
med arbetsrätten utan att förändring sker. Anledningen till att verkligheten och regleringen
inte överensstämmer beror delvis på att yrket påverkas av flera aktörer som exempelvis TVtittare
och publik men även eftersom det saknas kunskap och traditionellt sett är vissa
lösningar vanliga som exempelvis uppsägning utan saklig grund. Slutligen tror författaren på
en rättsutveckling som kan motivera en nya uppsats om ett par år.},
 author    = {Wramner, Jonas},
 keyword   = {Arbetsrätt,juridik,rättsligt skydd,fotboll,fotbollstränare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {- Är fotbollstränarens rättsliga skydd undermåligt?},
 year     = {2016},
}