Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behovet av en rättssäker riskbedömning

Nilsson, Åsa LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
När föräldrar till barn i vårt samhälle blir oense och inte på egen hand kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge träder vår rättsliga reglering in för att reda ut den konflikt som råder. Regleringen avseende vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. FB. När en konflikt mellan föräldrar presenteras för socialnämnden eller tas upp i allmän domstol fyller de civilrättsliga reglerna kring vårdnad, boende och umgänge, vid sidan av en konfliktlösande funktion, en kontrollfunktion. Denna kontrollfunktion innebär att socialnämnden eller domstolen skall se till att alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är förenliga med barnets bästa, som tar utgångspunkt i 6 kap. 2a § FB. När socialnämnden eller domstolen utröner vad som är till... (More)
När föräldrar till barn i vårt samhälle blir oense och inte på egen hand kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge träder vår rättsliga reglering in för att reda ut den konflikt som råder. Regleringen avseende vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. FB. När en konflikt mellan föräldrar presenteras för socialnämnden eller tas upp i allmän domstol fyller de civilrättsliga reglerna kring vårdnad, boende och umgänge, vid sidan av en konfliktlösande funktion, en kontrollfunktion. Denna kontrollfunktion innebär att socialnämnden eller domstolen skall se till att alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är förenliga med barnets bästa, som tar utgångspunkt i 6 kap. 2a § FB. När socialnämnden eller domstolen utröner vad som är till barnets bästa skall de fästa avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen far illa. För att en potentiell risk skall uteslutas måste en riskbedömning göras. Riskbedömningen ges lagstöd i 6 kap. 2 a § andra stycket första meningen FB. För att barnets bästa skall vara för handen måste även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, barnets vilja samt barnets behov av trygghet beaktas.

Syftet med denna uppsats är att, genom den rättsdogmatiska metoden, analysera riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge. De frågeställningar som ges svar på är hur riskbedömningarna görs, vad som är syftet med riskbedömningarna, om en konstaterad risk är den tyngst vägande faktorn när barnets bästa skall utrönas, samt huruvida riskbedömningarna är rättssäkra eller om de bör reformeras. Svaren på dessa frågeställningar har främst sökts i våra rättskällor då jag arbetat med dessa utefter rättskälleläran.

Det finns i nuläget ingen utarbetad standardiserad metod för hur en riskbedömning skall göras. I regel gör dock socialnämnden eller domstolen en riskbedömning i två steg. I första steget identifierar socialnämnden eller domstolen huruvida det förelegat någon riskfaktor i barnets vardag. Om en riskfaktor utretts och bevisats går socialnämnden eller domstolen vidare till steg två i bedömningen och avgör vilken grad av risk riskfaktorerna utgör för det enskilda barnet. Riskfaktorn eller riskfaktorerna skall prövas i relation till bevistemat en framtida skada. Om en risk för barnet kan konstateras är huvudregeln att vårdnad, boende och umgänge inte skall tilldömas den förälder som innebär en risk för barnet.

Riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge har ett preventivt skyddssyfte och ger samhället en chans att ta ansvar för barns uppväxtförhållanden. Barn har rätt att växa upp med båda sina föräldrar och att leva med sin familj. Riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge avgör dock när denna rättighet får begränsas till skydd för barnet.

När domstolen slutligen gör en bedömning av barnets bästa är samtliga parametrar, som barnets bästa inbegriper, av stor vikt. Det finns inget tydligt svar på huruvida en konstaterad risk väger tyngre än de övriga bedömningspunkterna. Praxis, internationell lagstiftning och doktrin talar dock för en tolkning som innebär att riskbedömningen trumfar, eller bör trumfa, övriga parametrar som barnets bästa inbegriper.

När det kommer till huruvida riskbedömningen är att anse som rättssäker eller inte kan det konstateras att denna lagtekniskt, utifrån min tolkning av rättssäkerhetsbegreppet, ger sken av att vara formellt och materiellt rättssäker. Ser man till hur riskbedömningen fungerar i praktiken finns det dock vissa rättssäkerhetsbrister. Det finns ett stort behov av en standardiserad metod för hur riskbedömningarna skall göras. Det finns också ett behov av mer prejudicerande praxis som behandlar riskbedömningar. Slutligen bör utredningsstandareden, för hur noga socialnämnden och domstolen skall undersöka om riskfaktorer finns, specificeras. (Less)
Abstract
The regulation concerning custody, residence and access are provided in the Swedish Parental Code Chapter 6. When a conflict between parents is presented before the social welfare committee or the general Court, our civil law regulation fills a controlling function as well as a conflict resolution function.

Our social welfare committee or our Courts shall ensure that all decisions concerning custody, residence and access are compatible with the child’s best interest, enshrined in Parental Code Chapter 6. Section 2 a. When the social welfare committee or the general Court determines what is in the child’s best interest they shall attach particular importance to the risk that the child or somebody else in the family gets mistreated. A... (More)
The regulation concerning custody, residence and access are provided in the Swedish Parental Code Chapter 6. When a conflict between parents is presented before the social welfare committee or the general Court, our civil law regulation fills a controlling function as well as a conflict resolution function.

Our social welfare committee or our Courts shall ensure that all decisions concerning custody, residence and access are compatible with the child’s best interest, enshrined in Parental Code Chapter 6. Section 2 a. When the social welfare committee or the general Court determines what is in the child’s best interest they shall attach particular importance to the risk that the child or somebody else in the family gets mistreated. A risk assessment must be undertaken if a potential risk is to be excluded. The risk assessment is given legal support in Parental Code Chapter 6. section 2 a. paragraph 2. indent 1. If the child’s best interest is to be achieved certain aspects must be taken into account. The child needs to maintain a personal relation and direct contact with both parents, the child’s views must be taken into consideration and the child’s need for security must be considered.

The purpose of this paper is to, through the legal dogmatic method, analyze the risk assessment in cases concerning custody, residence and access. The questions answered in this essay are how risk assessments are made, what the purpose of a risk assessment is, whether an actual risk is the essential factor when the child’s best interest shall be ascertained and whether the risk assessments are legally certain or if they have to be reformed. The answers to these questions have been found in our legal sources as I worked with these along the legal source doctrine.

In present time there is no elaborated standard method for how a risk assessment shall be done. Even so, the social welfare committee or the Courts usually do the risk assessment in two steps. Firstly they identify whether there have been established a risk factor in relation to the children. If a risk factor are investigated and proven the social welfare committee or the Court goes on to step two of the trial. In the second step the social welfare committee or the Court make a prospective assessment to decide which degree of risk the risk factors constitutes for the individual child. The risk factor, or factors, shall be tested in relation to the theme of proof, which is future damage. If a risk is confirmed, the main rule is that custody, residence or access shall not be granted the parent who consists a risk for the child.

Risk assessments concerning custody, residence and access has a preventive protection order and gives the society a chance to take responsibility for children’s upbringing. Children have the right to grow up with both their parents and to live with their family/ies. The risk assessments concerning custody, residence and access however determines when this right may be restricted to protect the child. Risk assessments give rise to a balance of interests between children’s and families right to family life, and children’s right to custardy care.

When the social welfare committee or the Court finally does a judgement concerning the best interest of the child, all parameters are of huge importance. There is no obvious answer to whether a confirmed risk outweighs the other assessment points. Case law, international law and doctrine suggests that the risk assessment does in fact take precedence, or should take precedence, to other parameters that are included in child’s best interest.

The risk assessments give purely legal guise of being formally and materially legally certain, but if you look at how the risk assessments work in practice you can find some legal security flaws. There is a large need of a standardized method of how risk assessments should be made. There is also a need of more precedential Court practice concerning risk assessments. Finally the investigation standard, concerning how closely the social welfare committee and the Court shall examine whether risk factors are at hand, should be specified. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Åsa LU
supervisor
organization
alternative title
The need for a legally secure risk assessment
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Rättssäkerhet, Riskbedömning, Vårdnad, boende och umgänge, Föräldrabalken, Barnets bästa
language
Swedish
id
8875119
date added to LUP
2016-06-08 11:36:39
date last changed
2016-06-08 11:36:39
@misc{8875119,
 abstract   = {The regulation concerning custody, residence and access are provided in the Swedish Parental Code Chapter 6. When a conflict between parents is presented before the social welfare committee or the general Court, our civil law regulation fills a controlling function as well as a conflict resolution function. 

Our social welfare committee or our Courts shall ensure that all decisions concerning custody, residence and access are compatible with the child’s best interest, enshrined in Parental Code Chapter 6. Section 2 a. When the social welfare committee or the general Court determines what is in the child’s best interest they shall attach particular importance to the risk that the child or somebody else in the family gets mistreated. A risk assessment must be undertaken if a potential risk is to be excluded. The risk assessment is given legal support in Parental Code Chapter 6. section 2 a. paragraph 2. indent 1. If the child’s best interest is to be achieved certain aspects must be taken into account. The child needs to maintain a personal relation and direct contact with both parents, the child’s views must be taken into consideration and the child’s need for security must be considered. 

The purpose of this paper is to, through the legal dogmatic method, analyze the risk assessment in cases concerning custody, residence and access. The questions answered in this essay are how risk assessments are made, what the purpose of a risk assessment is, whether an actual risk is the essential factor when the child’s best interest shall be ascertained and whether the risk assessments are legally certain or if they have to be reformed. The answers to these questions have been found in our legal sources as I worked with these along the legal source doctrine. 

In present time there is no elaborated standard method for how a risk assessment shall be done. Even so, the social welfare committee or the Courts usually do the risk assessment in two steps. Firstly they identify whether there have been established a risk factor in relation to the children. If a risk factor are investigated and proven the social welfare committee or the Court goes on to step two of the trial. In the second step the social welfare committee or the Court make a prospective assessment to decide which degree of risk the risk factors constitutes for the individual child. The risk factor, or factors, shall be tested in relation to the theme of proof, which is future damage. If a risk is confirmed, the main rule is that custody, residence or access shall not be granted the parent who consists a risk for the child. 

Risk assessments concerning custody, residence and access has a preventive protection order and gives the society a chance to take responsibility for children’s upbringing. Children have the right to grow up with both their parents and to live with their family/ies. The risk assessments concerning custody, residence and access however determines when this right may be restricted to protect the child. Risk assessments give rise to a balance of interests between children’s and families right to family life, and children’s right to custardy care. 

When the social welfare committee or the Court finally does a judgement concerning the best interest of the child, all parameters are of huge importance. There is no obvious answer to whether a confirmed risk outweighs the other assessment points. Case law, international law and doctrine suggests that the risk assessment does in fact take precedence, or should take precedence, to other parameters that are included in child’s best interest. 

The risk assessments give purely legal guise of being formally and materially legally certain, but if you look at how the risk assessments work in practice you can find some legal security flaws. There is a large need of a standardized method of how risk assessments should be made. There is also a need of more precedential Court practice concerning risk assessments. Finally the investigation standard, concerning how closely the social welfare committee and the Court shall examine whether risk factors are at hand, should be specified.},
 author    = {Nilsson, Åsa},
 keyword   = {Familjerätt,Rättssäkerhet,Riskbedömning,Vårdnad,boende och umgänge,Föräldrabalken,Barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behovet av en rättssäker riskbedömning},
 year     = {2016},
}