Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Exploatering- en möjlighet till sanering. -Tillsyn enligt miljöbalken och planläggning för att hantera förorenade områden i samband med markarbeten och exploatering.

Franzon, Ulrika LU (2016) MVEK03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This report aims to investigate how Swedish municipalities work and could work to step up building developers responsibility to remediate polluted sites. This is done through the study of reports from environmental authorities, environmental legislation, legislation for society planning and interviews with officials at the municipalities Malmö, Lomma, Landskrona and Helsingborg.
The study shows that good knowledge about polluted areas through earlier investigations facilitates both for the authorities to demand developers to remediate polluted sites, and developers planning of the remediation and building process. National environmental goals determined by the Swedish parliament are important to make sure that the municipal environmental... (More)
This report aims to investigate how Swedish municipalities work and could work to step up building developers responsibility to remediate polluted sites. This is done through the study of reports from environmental authorities, environmental legislation, legislation for society planning and interviews with officials at the municipalities Malmö, Lomma, Landskrona and Helsingborg.
The study shows that good knowledge about polluted areas through earlier investigations facilitates both for the authorities to demand developers to remediate polluted sites, and developers planning of the remediation and building process. National environmental goals determined by the Swedish parliament are important to make sure that the municipal environmental agencies allocate resources for the investigation of polluted areas.
In general operators have good knowledge about their obligations regarding digging in remediated sites. But more readily accessible information about polluted areas would decrease the risk for humans and the environment to get exposed to pollutions emitted through bulldozing or digging in unknown polluted areas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kunskap om förorenade områden förebygger risker vid markarbeten
Förtätning av städer för att motverka bostadsbristen medför att bostäder byggs på före detta industri¬mark som kan vara förorenad. Även inom nuvarande bostadsområden finns risk för mark-föroreningar från verksamheter såsom t.ex. kemtvättar och trädgårdsmästerier. När förorenade områden exploateras ökar risken för att människor och miljö exponeras.
Vid ingrepp i marken såsom grävning och schaktning ökar markföroreningarnas rörlighet vilket medför risk för akuta skador på människor och miljön. Riskerna kan undvikas genom att bygglovs-handläggare, exploatörer och tillsynsmyndigheter har tillgång till kunskap om föroreningssituationen.
Bygglovshandläggarna utgår från gällande... (More)
Kunskap om förorenade områden förebygger risker vid markarbeten
Förtätning av städer för att motverka bostadsbristen medför att bostäder byggs på före detta industri¬mark som kan vara förorenad. Även inom nuvarande bostadsområden finns risk för mark-föroreningar från verksamheter såsom t.ex. kemtvättar och trädgårdsmästerier. När förorenade områden exploateras ökar risken för att människor och miljö exponeras.
Vid ingrepp i marken såsom grävning och schaktning ökar markföroreningarnas rörlighet vilket medför risk för akuta skador på människor och miljön. Riskerna kan undvikas genom att bygglovs-handläggare, exploatörer och tillsynsmyndigheter har tillgång till kunskap om föroreningssituationen.
Bygglovshandläggarna utgår från gällande detaljplan för att avgöra om bygglov kan medges. Om eventuella föroreningar tas upp i detaljplanen kan bygglovshandläggaren informera både personen som ansöker om bygglov och miljöförvaltningen om risker att stöta på föroreningar vid grävarbeten. Har kommunen i detaljplanekartan angett att markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges kan bygglov förses med villkor om sanering.
Miljöförvaltningen har genom kännedom om förestående markarbeten i förorenade områden skyldighet att ställa de krav som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. De kan t.ex. förelägga om provtagning, sanering och försiktighetsåtgärder vid handhavande av förorenade massor.
Även den som ska utföra markarbeten inom förorenade områden tjänar på att förorenings-situationen är väl utredd. Hen undviker att oavsiktligt bli ansvarig för föroreningsskador som i sin tur medför merkostnader för att avhjälpa skadan och förseningar i bygget.
Kunskap om förorenade områden erhålls genom utredningar som tillsynsmyndigheter initierar. Detta förebyggande arbete hamnar dock ofta i skymundan. Miljömålet giftfri miljö med tillhörande etappmål för förorenade områden kan användas som ett styrmedel för att tillsyns-myndigheterna ska avsätta resurser till det förebyggande arbetet. Detta förutsätter att etapp¬målet bryts ner på regional och kommunal nivå samt att målen utvärderas kontinuerligt så att man kan avsätta mer resurser eller göra omprioriteringar i verksamheten om tidsplanen inte följs.
Kommunernas arbete med att ta fram översiktsplaner och detaljplaner kan också medföra att kunskapen om förorenade områden fördjupas eftersom kommunerna måste ta hänsyn till föro-reningar för att kunna bedöma markens lämplighet för bebyggelse. Många kommuner har fått kritik från Länsstyrelsen för att föroreningssituationen inte är tillräckligt utredd i detaljplaner, så här finns potential till förbättring.
För att undvika risker med markarbeten som inte kräver bygglov hade myndigheternas kunskap om förorenade områden behövt vara mer tillgänglig för allmänheten. Detta skulle kunna uppnås genom att potentiella och bekräftade förorenade områden antecknas i fastighetsregistret och genom att utveckla Lantmäteriets geodataportal med kommunernas kunskap om förorenade områden. Genom bättre tillgång till information om förorenade områden för allmänheten ökar dessutom pressen på fastighetsmarknaden att självmant reglera efterbehandling av förorenade områden i samband med fastighetsöverlåtelse.

Sammanfattningsvis är tillgången till information om markföroreningar för personerna som ska ta ställning till aktiviteter inom ett förorenat område en avgörande faktor för att förebygga problem och risker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Franzon, Ulrika LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förorenade områden exploatering tillsyn miljöbalken plan- och bygglagen detaljplan
language
Swedish
id
8877161
date added to LUP
2016-06-09 12:26:07
date last changed
2016-06-09 12:26:07
@misc{8877161,
 abstract   = {This report aims to investigate how Swedish municipalities work and could work to step up building developers responsibility to remediate polluted sites. This is done through the study of reports from environmental authorities, environmental legislation, legislation for society planning and interviews with officials at the municipalities Malmö, Lomma, Landskrona and Helsingborg.
The study shows that good knowledge about polluted areas through earlier investigations facilitates both for the authorities to demand developers to remediate polluted sites, and developers planning of the remediation and building process. National environmental goals determined by the Swedish parliament are important to make sure that the municipal environmental agencies allocate resources for the investigation of polluted areas.
In general operators have good knowledge about their obligations regarding digging in remediated sites. But more readily accessible information about polluted areas would decrease the risk for humans and the environment to get exposed to pollutions emitted through bulldozing or digging in unknown polluted areas.},
 author    = {Franzon, Ulrika},
 keyword   = {förorenade områden exploatering tillsyn miljöbalken plan- och bygglagen detaljplan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exploatering- en möjlighet till sanering. -Tillsyn enligt miljöbalken och planläggning för att hantera förorenade områden i samband med markarbeten och exploatering.},
 year     = {2016},
}