Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Övergång av verksamhet - Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor?

Svensson, Sanna LU (2016) HARP23 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal.
Arbetsdomstolen har begärt hjälp från EU-domstolen i AD 2014:69 för att tolka frågan: om överförda arbetstagare, under vissa angivna förutsättningar, ett år efter verksamhetsövergången, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen förlängd uppsägningstid? Uppsatsens syfte är att undersöka... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal.
Arbetsdomstolen har begärt hjälp från EU-domstolen i AD 2014:69 för att tolka frågan: om överförda arbetstagare, under vissa angivna förutsättningar, ett år efter verksamhetsövergången, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen förlängd uppsägningstid? Uppsatsens syfte är att undersöka EU-domstolens tänkbara tolkningar av målet och belysa hur berörda parter påverkas. Utöver detta, undersöker uppsatsen även om utfallet i målet hade blivit annorlunda om andra förhållanden hade förelegat.
Parterna i AD 2014:69 är oeniga om tolkningen av kollektivavtalsbestämmelsen ”förlängd uppsägningstid”, där arbetstagarorganisationen menar att de övertagna arbetstagarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare. I motsats till detta, menar arbetsgivarparten att det endast är anställningstid hos nuvarande arbetsgivare som avses. Om mer än en tolkning är möjlig, väljer EU-domstolen den tolkning som är mest förenlig med den aktuella bestämmelsens syfte. Tolkas bestämmelsen om förlängd uppsägningstid utifrån dess syfte, får de överförda arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande företag. Det skulle medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares anställningsvillkor. Om EU-domstolen skulle tolka bestämmelsen som arbetsgivarparten, skulle det medföra ett tydliggörande att bestämmelsen endast avser anställningstid i nuvarande anställning. (Less)
Popular Abstract
The aim of the essay is to investigate, from a legal dogmatic method, what happens to collectively agreed employment conditions at a business transition. How collectively agreed conditions apply after a transfer of business depends on how the collective bargaining situation looks like for the transferor and the transferee at the business transformation, if both or one of the parties has a collective agreement.
The Labour Court in Sweden has requested assistance from the EU Court in case AD 2014:69, to interpret the question: if transferred employees, under certain specified conditions, a year after the transfer of business, have the right to credit period of employment at previous employers, to take part of the collective benefit... (More)
The aim of the essay is to investigate, from a legal dogmatic method, what happens to collectively agreed employment conditions at a business transition. How collectively agreed conditions apply after a transfer of business depends on how the collective bargaining situation looks like for the transferor and the transferee at the business transformation, if both or one of the parties has a collective agreement.
The Labour Court in Sweden has requested assistance from the EU Court in case AD 2014:69, to interpret the question: if transferred employees, under certain specified conditions, a year after the transfer of business, have the right to credit period of employment at previous employers, to take part of the collective benefit extended period of notice? The aim of the essay is to investigate the EU Court’s possible interpretations of this case and illustrate how it would affect the parties involved. In addition to this, the essay also investigates if the outcome of the case had been different if other conditions had existed.
The parties in AD 2014:69 disagree on the interpretation of the collective agreement provision “extended period of notice”, where the employee organization argues that the transferred employees have the right to credit period of employment with previous employers. Contrary to this, the employer party claims that only employment with the current employer counts. If more than one interpretation is possible, the EU Court chooses the interpretation that is most consistent with the purpose of the provision. If the provision on the extended period of notice is based on its purpose, the transferred workers may credit period of employment with the transferor company. Moreover, that would lead to increased safety and security for transferred employees’ terms of employment. If the EU Court would interpret the provision as the employer party, it would lead to a clarification that the provision refers only to period of employment in current employment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Sanna LU
supervisor
organization
alternative title
Transfer of business - What happens to collectively agreed employment conditions?
course
HARP23 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kollektivavtalade anställningsvillkor, kollektivavtalstolkning, förlängd uppsägningstid, verksamhetsöverlåtelse/verksamhetsövergång
language
Swedish
id
8877878
date added to LUP
2016-06-07 14:04:59
date last changed
2016-06-07 14:04:59
@misc{8877878,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal. 
Arbetsdomstolen har begärt hjälp från EU-domstolen i AD 2014:69 för att tolka frågan: om överförda arbetstagare, under vissa angivna förutsättningar, ett år efter verksamhetsövergången, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen förlängd uppsägningstid? Uppsatsens syfte är att undersöka EU-domstolens tänkbara tolkningar av målet och belysa hur berörda parter påverkas. Utöver detta, undersöker uppsatsen även om utfallet i målet hade blivit annorlunda om andra förhållanden hade förelegat.
Parterna i AD 2014:69 är oeniga om tolkningen av kollektivavtalsbestämmelsen ”förlängd uppsägningstid”, där arbetstagarorganisationen menar att de övertagna arbetstagarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare. I motsats till detta, menar arbetsgivarparten att det endast är anställningstid hos nuvarande arbetsgivare som avses. Om mer än en tolkning är möjlig, väljer EU-domstolen den tolkning som är mest förenlig med den aktuella bestämmelsens syfte. Tolkas bestämmelsen om förlängd uppsägningstid utifrån dess syfte, får de överförda arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande företag. Det skulle medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares anställningsvillkor. Om EU-domstolen skulle tolka bestämmelsen som arbetsgivarparten, skulle det medföra ett tydliggörande att bestämmelsen endast avser anställningstid i nuvarande anställning.},
 author    = {Svensson, Sanna},
 keyword   = {Kollektivavtalade anställningsvillkor,kollektivavtalstolkning,förlängd uppsägningstid,verksamhetsöverlåtelse/verksamhetsövergång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övergång av verksamhet - Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor?},
 year     = {2016},
}