Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Så digitalt det bara går - En kvalitativ studie om den virtuella miljön på arbetsplatsen

Lindfors, Sofia LU and Funck, Paulina LU (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Användandet av digitala kommunikationskanaler blir allt vanligare. Traditionella arbetsplatser går mot mer moderna sådana då face-to-face kommunikation byts ut eller kompletteras av kommunikation i virtuella miljöer. Medarbetare kan idag genom diverse digitala verktyg arbeta ”när som helst, var som helst” och den virtuella miljön möjliggör för en rums- och tidsmässig frihet. Föreliggande uppsats ämnar skapa förstå- else för den modernare arbetsplatsen, där digital kommunikation står i fokus och det fysiska mötet inte tillägnas lika mycket uppmärksamhet. Studien syftar till att under- söka medarbetarnas syn på digital kommunikation samt vilka möjligheter och begränsningar den för med sig. Vi önskar också nå en förståelse för hur... (More)
Användandet av digitala kommunikationskanaler blir allt vanligare. Traditionella arbetsplatser går mot mer moderna sådana då face-to-face kommunikation byts ut eller kompletteras av kommunikation i virtuella miljöer. Medarbetare kan idag genom diverse digitala verktyg arbeta ”när som helst, var som helst” och den virtuella miljön möjliggör för en rums- och tidsmässig frihet. Föreliggande uppsats ämnar skapa förstå- else för den modernare arbetsplatsen, där digital kommunikation står i fokus och det fysiska mötet inte tillägnas lika mycket uppmärksamhet. Studien syftar till att under- söka medarbetarnas syn på digital kommunikation samt vilka möjligheter och begränsningar den för med sig. Vi önskar också nå en förståelse för hur medarbetarna uppfattar att social tillhörighet och informations- och kunskapsutbyte fungerar i en virtuell miljö. Vidare ämnar studien att uppnå förståelse för vilket samband som finns mellan den virtuella miljön och det fysiska rummet. Studiens empiriska material utgörs av åtta intervjuer med medarbetare i en organisation belägen i Stockholm, Sverige. Studien på- visar att den tidsmässiga och rumsliga frihet som digital kommunikation öppnar upp för är en av anledningarna till att medarbetarna uppskattar organisationen. Men att vilja känna sig fri är inte detsamma som att vilja arbeta helt ensam utan kontakt med kollegor. För att känna en starkare koppling till organisationen efterlyser intervjupersonerna även kommunikation av traditionell karaktär. Det har också framkommit att kunskaps- och informationsutbyte är en process som pågår i en virtuell miljö, även om den tycks vara något begränsad. Att utesluta möjligheten till det fysiska mötet är inte önskvärt då intervjupersonerna har behov att träffa människor och skapa mening tillsammans. (Less)
Abstract
The use of digital communication channels is getting more and more common. Traditional workplaces are moving towards of becoming more modern, since face-to-face communication is being replaced or supplemented with communication in virtual environments. By using various digital communication tools, co-workers can now work “whenever, wherever” and the virtual environment enables a spatial and temporal free- dom. The following paper intends to create an understanding of the modern workplace where digital communication is in focus and the physical meeting is not devoted as much attention. The study aims to examine the co-workers’ thoughts about digital communications, and the opportunities and limitations that come with it. We also wish to... (More)
The use of digital communication channels is getting more and more common. Traditional workplaces are moving towards of becoming more modern, since face-to-face communication is being replaced or supplemented with communication in virtual environments. By using various digital communication tools, co-workers can now work “whenever, wherever” and the virtual environment enables a spatial and temporal free- dom. The following paper intends to create an understanding of the modern workplace where digital communication is in focus and the physical meeting is not devoted as much attention. The study aims to examine the co-workers’ thoughts about digital communications, and the opportunities and limitations that come with it. We also wish to reach an understanding of how co-workers perceive that social belonging and information and knowledge exchange works in a virtual environment. Furthermore, the study aims to achieve an understanding of the relationship between the virtual environ- ment and the physical room. The study's empirical material consists of eight interviews with co-workers in an organization located in Stockholm, Sweden. The study demonstrates that the temporal and spatial freedom that digital communication opens up for is one of the reasons that the co-workers appreciate the organization. But wanting to feel free is not the same as wanting to work alone, without having contact with col- leagues. To feel a stronger connection to the organization, the respondents also call for communication of traditional character. It has also emerged that information and knowledge exchange is a process that is ongoing in a virtual environment, even if it appears to be somewhat limited. The idea of excluding the physical meetings completely is not appreciated by the respondents since they have a need to meet people and make sense together. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindfors, Sofia LU and Funck, Paulina LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digital communication tools, digital communication, virtual environment, social belonging, knowledge and information exchange, geographical spread
language
Swedish
id
8878010
date added to LUP
2016-06-07 14:06:43
date last changed
2016-06-08 04:08:20
@misc{8878010,
 abstract   = {The use of digital communication channels is getting more and more common. Traditional workplaces are moving towards of becoming more modern, since face-to-face communication is being replaced or supplemented with communication in virtual environments. By using various digital communication tools, co-workers can now work “whenever, wherever” and the virtual environment enables a spatial and temporal free- dom. The following paper intends to create an understanding of the modern workplace where digital communication is in focus and the physical meeting is not devoted as much attention. The study aims to examine the co-workers’ thoughts about digital communications, and the opportunities and limitations that come with it. We also wish to reach an understanding of how co-workers perceive that social belonging and information and knowledge exchange works in a virtual environment. Furthermore, the study aims to achieve an understanding of the relationship between the virtual environ- ment and the physical room. The study's empirical material consists of eight interviews with co-workers in an organization located in Stockholm, Sweden. The study demonstrates that the temporal and spatial freedom that digital communication opens up for is one of the reasons that the co-workers appreciate the organization. But wanting to feel free is not the same as wanting to work alone, without having contact with col- leagues. To feel a stronger connection to the organization, the respondents also call for communication of traditional character. It has also emerged that information and knowledge exchange is a process that is ongoing in a virtual environment, even if it appears to be somewhat limited. The idea of excluding the physical meetings completely is not appreciated by the respondents since they have a need to meet people and make sense together.},
 author    = {Lindfors, Sofia and Funck, Paulina},
 keyword   = {digital communication tools,digital communication,virtual environment,social belonging,knowledge and information exchange,geographical spread},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Så digitalt det bara går - En kvalitativ studie om den virtuella miljön på arbetsplatsen},
 year     = {2016},
}