Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ägareffekter på CSR-Strategier

Andersson, Julia LU ; Hansson, Karl and Söderholm, Robert LU (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi ämnar öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört vår undersökning med semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av de tre största aktörerna på apoteksmarknaden, Apoteket AB, Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek..

Teoretisk referensram: För att ge stöd åt vår analys tar vi hjälp av CSR-teori, intressentteori och kommunikationsteori. Vi kommer också presentera för och nackdelar med vald teori för att öka förståelsen kring dessa.

Empiri: Empirin... (More)
Syfte: Vi ämnar öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört vår undersökning med semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av de tre största aktörerna på apoteksmarknaden, Apoteket AB, Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek..

Teoretisk referensram: För att ge stöd åt vår analys tar vi hjälp av CSR-teori, intressentteori och kommunikationsteori. Vi kommer också presentera för och nackdelar med vald teori för att öka förståelsen kring dessa.

Empiri: Empirin består av både primär och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer med CSR-ansvarig på respektive apotek och sekundärdata från apotekens hemsidor och sociala medier. Vi har också undersökt tidigare studier i ämnet.

Slutsats: Vi har i vår undersökning kommit fram till att ägarna och deras intressen påverkar apotekens CSR-strategier i hög grad. Huruvida ägarna är statliga eller privata spelar dock mindre roll än kulturen i det land där ägarna är baserade. De svenska ägarna i studien är mycket involverade i CSR-arbetet vilket leder till mer explicita strategier och mer intressentinvolvering. Den finska ägaren är mindre involverad vilket leder till en mer implicit CSR-strategi och mindre intressentinvolvering. (Less)
Popular Abstract
Purpose: We aim to increase the understanding of how different types of ownership influence the CSR-strategies in companies by conducting a case study of the Swedish pharmacy market. This includes the prioritisation and involvement of stakeholders and how the CSR-activities are communicated.

Methodology: We have chosen a qualitative method and conducted our research based on semi-structured interviews. Our selection consists of the three largest actors on the Swedish pharmacy market, Apoteket AB, Apotek Hjärtat and Kronans Apotek

Theoretical perspective: To support our analysis we use theories regarding CSR, stakeholders and communication. We will also present advantages and disadvantages with each theory to increase the... (More)
Purpose: We aim to increase the understanding of how different types of ownership influence the CSR-strategies in companies by conducting a case study of the Swedish pharmacy market. This includes the prioritisation and involvement of stakeholders and how the CSR-activities are communicated.

Methodology: We have chosen a qualitative method and conducted our research based on semi-structured interviews. Our selection consists of the three largest actors on the Swedish pharmacy market, Apoteket AB, Apotek Hjärtat and Kronans Apotek

Theoretical perspective: To support our analysis we use theories regarding CSR, stakeholders and communication. We will also present advantages and disadvantages with each theory to increase the understanding of them.

Empirical foundation: The empirical data consists of both primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with the executive responsible for CSR with each company and secondary data from the companies’ websites and social medias. We have also gathered information from earlier studies on the subject.

Conclusion: In our research we have concluded that the owners and their interests influence the pharmacy chain’s CSR-strategies to a large extent. Whether the owners are public or private are of less importance, however, than the culture in the country where the owners are based. The Swedish owners in our study are very much involved in the work with CSR, which leads to more explicit strategies and more stakeholder involvement. The Finnish owner is less involved in the work with CSR, which leads to a more implicit CSR-strategy and less stakeholder involvement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Julia LU ; Hansson, Karl and Söderholm, Robert LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om CSR i apoteksbranschen
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ägartyp, CSR, Hållbarhet, Apotek, CSR-strategier
language
Swedish
id
8882380
date added to LUP
2016-09-09 15:14:16
date last changed
2016-09-09 15:14:16
@misc{8882380,
 abstract   = {Syfte: Vi ämnar öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. 

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört vår undersökning med semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av de tre största aktörerna på apoteksmarknaden, Apoteket AB, Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek.. 

Teoretisk referensram: För att ge stöd åt vår analys tar vi hjälp av CSR-teori, intressentteori och kommunikationsteori. Vi kommer också presentera för och nackdelar med vald teori för att öka förståelsen kring dessa. 

Empiri: Empirin består av både primär och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer med CSR-ansvarig på respektive apotek och sekundärdata från apotekens hemsidor och sociala medier. Vi har också undersökt tidigare studier i ämnet. 

Slutsats: Vi har i vår undersökning kommit fram till att ägarna och deras intressen påverkar apotekens CSR-strategier i hög grad. Huruvida ägarna är statliga eller privata spelar dock mindre roll än kulturen i det land där ägarna är baserade. De svenska ägarna i studien är mycket involverade i CSR-arbetet vilket leder till mer explicita strategier och mer intressentinvolvering. Den finska ägaren är mindre involverad vilket leder till en mer implicit CSR-strategi och mindre intressentinvolvering.},
 author    = {Andersson, Julia and Hansson, Karl and Söderholm, Robert},
 keyword   = {Ägartyp,CSR,Hållbarhet,Apotek,CSR-strategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägareffekter på CSR-Strategier},
 year     = {2016},
}