Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidsbegränsade bygglov - en hållbar möjlighet till ökat bostadsbyggande?

Karlsson, Klara LU and Olinder, Emilia (2016) VFT920 20161
Real Estate Science
Abstract
There is a big need for new residential areas in Sweden but the process of exploitation and building is time-consuming. Temporary Building Permits allow construction, even though some of the normally required criteria are not fulfilled. An ease in the legislation is useful in order to meet urgent needs and to achieve an efficient land use.

The purpose of this thesis is to study how the regulation of Temporary Building Permits in the Planning and Building Act should be interpreted and investigate how the regulation is applied in practice. The focus of the thesis is housing, even though Temporary Building Permits are more used in several other situations.

The regulation for Temporary Building Permits is vague and difficult to... (More)
There is a big need for new residential areas in Sweden but the process of exploitation and building is time-consuming. Temporary Building Permits allow construction, even though some of the normally required criteria are not fulfilled. An ease in the legislation is useful in order to meet urgent needs and to achieve an efficient land use.

The purpose of this thesis is to study how the regulation of Temporary Building Permits in the Planning and Building Act should be interpreted and investigate how the regulation is applied in practice. The focus of the thesis is housing, even though Temporary Building Permits are more used in several other situations.

The regulation for Temporary Building Permits is vague and difficult to interpret. Local Building Committees have been given a wide discretion to make their own assessments in each case. These things could lead to less predictable outcomes. A Temporary Building Permit demands that the purpose of the measure is limited in time and fills a temporary need. According to the European Convention, the Local Building Committees always have to consider the proportionality between the interests of the general public and the individual.

The use of Temporary Planning Permissions for promoting efficient land use is sustainable, but to build temporary homes with lower quality is not. The need for housing is urgent and all forms of construction that improve the current housing situation are desirable. However, it is important that the continuing construction of new permanent housing does not suffer from the construction of temporary structures. (Less)
Abstract (Swedish)
Sveriges plansystem är omfattande och processerna tar ofta lång tid. För att kunna möta akuta behov av bostäder och främja en effektiv samhällsutveckling behövs vissa ventiler i systemet. Tidsbegränsade bygglov tillåter avsteg från vissa förutsättningar som normalt behöver uppfyllas för permanenta bygglov.

Syftet med arbetet är att utreda hur regeln om tidsbegränsade bygglov i 9 kap 33 § PBL tolkas samt undersöka hur regeln tillämpas i praktiken. För att besvara arbetets frågeställningar och uppnå syftet har bland annat rättskällor studerats. En empirisk genomgång av bygglovshandlingar har utförts för att visa hur tidsbegränsade bygglov tillämpas i praktiken. För att bekräfta de teoretiska studierna har studiebesök på... (More)
Sveriges plansystem är omfattande och processerna tar ofta lång tid. För att kunna möta akuta behov av bostäder och främja en effektiv samhällsutveckling behövs vissa ventiler i systemet. Tidsbegränsade bygglov tillåter avsteg från vissa förutsättningar som normalt behöver uppfyllas för permanenta bygglov.

Syftet med arbetet är att utreda hur regeln om tidsbegränsade bygglov i 9 kap 33 § PBL tolkas samt undersöka hur regeln tillämpas i praktiken. För att besvara arbetets frågeställningar och uppnå syftet har bland annat rättskällor studerats. En empirisk genomgång av bygglovshandlingar har utförts för att visa hur tidsbegränsade bygglov tillämpas i praktiken. För att bekräfta de teoretiska studierna har studiebesök på bygglovsavdelningar och intervjuer med sakkunniga genomförts. Arbetet har främst fokuserat på boendeformer med tidsbegränsade bygglov, eftersom bostadsbristen är ett aktuellt problem och för att tidsbegränsade bygglov skulle kunna bidra till en snabb ökning av bostadsbeståndet.

Tidsbegränsade bygglov reglerades första gången i lagtext i byggnadsstadgan från 1931. Paragrafens utformning har varierat genom åren, likaså tidsbegränsningen. Vid lagändringar har det gjorts försök att göra paragrafen tydligare. Vår slutsats är att syftet med bestämmelsen dock alltid har varit att skapa en ventil till den annars väl reglerade plan- och bygglagen. Eftersom det inte har varit möjligt att förutse vilka ventiler som krävs har det antagligen varit svårt att specificera lagen mer, utan att den tappar sitt syfte.

Regeln kring tidsbegränsade bygglov är otydlig och svårtolkad. I paragrafen anges att byggnadsnämnden får ge tidsbegränsat bygglov om någon eller några men inte alla förutsättningar i 9 kap 30–32 a §§ PBL är uppfyllda. En svårighet är att tolka och bedöma vilka av förutsättningarna, och hur många, som ska vara uppfyllda. Byggnadsnämnderna har givits ett vitt handlingsutrymme att göra egna bedömningar i varje enskilt fall. Bedömnings- och handlingsutrymmet kan skapa brister i förutsägbarheten och risker ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Samtidigt är det viktigt för samhällsutvecklingen att det finns ventiler att ta till vid akuta oförutsedda situationer.

De faktorer som påverkar om en ansökan om tidsbegränsat bygglov kan beviljas är huruvida åtgärden är av tillfällig karaktär, uppfyller ett tillfälligt behov, avser bestå endast under en begränsad tid och om det presenterats tillräckligt konkreta alternativa lösningar för framtiden. Därutöver görs en bedömning av vilken påverkan åtgärden förväntas ha på omgivningen, och om påverkan kan vara proportionerligt acceptabel utifrån de allmänna och enskilda intressena. Byggnadsnämnden måste alltid grunda sin bedömning på förutsättningarna i det enskilda fallet.

Tidsbegränsade bygglov används idag framförallt för skyltar och byggbodar. Under senare år har en ökad användning skådats inom bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov, även om fallen fortfarande är få. Det handlar framförallt om kategoriboenden, så som tillfälliga anläggningsboenden och studentboenden. Målet är att effektivisera markanvändandet och utöka bostadsbeståndet. Vid nybyggnation med tidsbegränsade bygglov används främst modulbyggnation. Modulbyggnationer kräver generellt sett mindre markförberedande åtgärder, de är lätt demonterbara och kan vid behov flyttas och återuppföras på annan plats vilket gör att de passar bra med tidsbegränsade bygglov.

Att använda tidsbegränsade bygglov för att främja en effektivare markanvändning är hållbart, men att bygga temporära bostäder med sämre kvalitet är inte hållbart. Behovet av bostäder är akut vilket innebär att nästan alla former av byggnationer som utökar bostadsbeståndet är bra. Dock är det viktigt att parallellt med tillfälliga byggnationer inte försaka det långsiktiga permanenta bostadsbyggandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Klara LU and Olinder, Emilia
supervisor
organization
alternative title
Temporary Building Permits
course
VFT920 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Tidsbegränsade bygglov, tillfälliga bygglov, tillfällig karaktär, begränsad tid, plan- och bygglagen, byggnadsnämnd, modulbyggnation.
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/16/5365 SE
language
Swedish
id
8884040
date added to LUP
2016-07-29 16:36:40
date last changed
2016-07-29 16:37:39
@misc{8884040,
 abstract   = {There is a big need for new residential areas in Sweden but the process of exploitation and building is time-consuming. Temporary Building Permits allow construction, even though some of the normally required criteria are not fulfilled. An ease in the legislation is useful in order to meet urgent needs and to achieve an efficient land use. 

The purpose of this thesis is to study how the regulation of Temporary Building Permits in the Planning and Building Act should be interpreted and investigate how the regulation is applied in practice. The focus of the thesis is housing, even though Temporary Building Permits are more used in several other situations. 

The regulation for Temporary Building Permits is vague and difficult to interpret. Local Building Committees have been given a wide discretion to make their own assessments in each case. These things could lead to less predictable outcomes. A Temporary Building Permit demands that the purpose of the measure is limited in time and fills a temporary need. According to the European Convention, the Local Building Committees always have to consider the proportionality between the interests of the general public and the individual. 

The use of Temporary Planning Permissions for promoting efficient land use is sustainable, but to build temporary homes with lower quality is not. The need for housing is urgent and all forms of construction that improve the current housing situation are desirable. However, it is important that the continuing construction of new permanent housing does not suffer from the construction of temporary structures.},
 author    = {Karlsson, Klara and Olinder, Emilia},
 keyword   = {Tidsbegränsade bygglov,tillfälliga bygglov,tillfällig karaktär,begränsad tid,plan- och bygglagen,byggnadsnämnd,modulbyggnation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidsbegränsade bygglov - en hållbar möjlighet till ökat bostadsbyggande?},
 year     = {2016},
}