Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Efterlever företag IFRS 3 i redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill? - Utifrån ett storlekskriterium

Morina, Dorentina LU ; Allen, Emma and Edman, Johanna (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv.

Metod: Uppsatsen har ett deskriptivt och hypotesprövande tillvägagångssätt. Materialet har framställts utifrån tidigare studier inom området, IFRS-volymen 2013 samt data som sammanställts kring rörelseförvärv för noterade företag i Stockholmsbörsen 2014.

Teoretiska perspektiv: Den första delen av den teoretiska referensramen utgörs av standarder & riktlinjer – främst IFRS 3. Vidare redogörs för teorier kring goodwill, väsentlighet, efterlevnad samt institutionella... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv.

Metod: Uppsatsen har ett deskriptivt och hypotesprövande tillvägagångssätt. Materialet har framställts utifrån tidigare studier inom området, IFRS-volymen 2013 samt data som sammanställts kring rörelseförvärv för noterade företag i Stockholmsbörsen 2014.

Teoretiska perspektiv: Den första delen av den teoretiska referensramen utgörs av standarder & riktlinjer – främst IFRS 3. Vidare redogörs för teorier kring goodwill, väsentlighet, efterlevnad samt institutionella teorier. Slutligen presenteras tidigare studier på främst den svenska marknaden som används vid jämförelse med den egeninsamlade datan.

Empiri: Empirin är uppdelad i tre delstudier för att svara upp till uppsatsens tre frågeställningar. De stora förvärven 2014 analyseras inledningsvis utifrån beskrivning av immateriella tillgångar, sedan studeras andelen goodwill i relation till summan av goodwill och immateriella tillgångar och avslutningsvis utförs ett t-test för att pröva om stora förvärv redovisar mer specifikt än små förvärv.

Resultat: Resultatet har visat att det kan statistiskt säkerställas att stora förvärv redovisar mer specifikt än små förvärv. Detta stärks även av övriga delstudier, som visar på en förbättring av redovisning i enlighet med IFRS 3 vid stora förvärv. (Less)
Popular Abstract
Objective: The aim of this thesis is to describe and analyze compliance with IFRS 3 based on a size criterion. Furthermore the paper discusses whether the selected companies meet the requirements set in IFRS 3 for recognition of intangible assets in connection with business acquisitions.

Method: The thesis has a descriptive and hypothesis-driven approach. The material has been prepared on the basis of previous studies in the field, the IFRS volume and data compiled on business acquisitions of listed companies on the Stockholm Stock Exchange 2014.

Theoretical perspectives: The first part of the theoretical framework consists of standards and guidelines-mainly IFRS 3. In addition, an account of theories of goodwill, materiality,... (More)
Objective: The aim of this thesis is to describe and analyze compliance with IFRS 3 based on a size criterion. Furthermore the paper discusses whether the selected companies meet the requirements set in IFRS 3 for recognition of intangible assets in connection with business acquisitions.

Method: The thesis has a descriptive and hypothesis-driven approach. The material has been prepared on the basis of previous studies in the field, the IFRS volume and data compiled on business acquisitions of listed companies on the Stockholm Stock Exchange 2014.

Theoretical perspectives: The first part of the theoretical framework consists of standards and guidelines-mainly IFRS 3. In addition, an account of theories of goodwill, materiality, compliance and institutional theories are given. Finally earlier studies are presented that are used in comparison to the self-collected data.

Empirical: The empirical data is divided into three sub-studies to answer up to three questions. The major acquisitions 2014 are analyzed initially based on respective description of intangible assets. Secondly the proportion of goodwill in relation to the balance of goodwill and intangible assets is divided. Finally a t-test is performed to determine if large acquisitions present more specific than small acquisitions.

Results: The results have shown that it can be statistically ensured that large aqcuisitions present information concerning acquired intangibles. This is also strenghtened by the other sub-studies, which show an improvement in financial statements in accordance with IFRS 3 in accoutning for larger acquisitions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Morina, Dorentina LU ; Allen, Emma and Edman, Johanna
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IFRS 3, efterlevnad, immateriella tillgångar, goodwill, väsentlighet
language
Swedish
id
8885180
date added to LUP
2016-08-22 17:19:59
date last changed
2016-08-22 17:19:59
@misc{8885180,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv.

Metod: Uppsatsen har ett deskriptivt och hypotesprövande tillvägagångssätt. Materialet har framställts utifrån tidigare studier inom området, IFRS-volymen 2013 samt data som sammanställts kring rörelseförvärv för noterade företag i Stockholmsbörsen 2014.

Teoretiska perspektiv: Den första delen av den teoretiska referensramen utgörs av standarder & riktlinjer – främst IFRS 3. Vidare redogörs för teorier kring goodwill, väsentlighet, efterlevnad samt institutionella teorier. Slutligen presenteras tidigare studier på främst den svenska marknaden som används vid jämförelse med den egeninsamlade datan.

Empiri: Empirin är uppdelad i tre delstudier för att svara upp till uppsatsens tre frågeställningar. De stora förvärven 2014 analyseras inledningsvis utifrån beskrivning av immateriella tillgångar, sedan studeras andelen goodwill i relation till summan av goodwill och immateriella tillgångar och avslutningsvis utförs ett t-test för att pröva om stora förvärv redovisar mer specifikt än små förvärv.

Resultat: Resultatet har visat att det kan statistiskt säkerställas att stora förvärv redovisar mer specifikt än små förvärv. Detta stärks även av övriga delstudier, som visar på en förbättring av redovisning i enlighet med IFRS 3 vid stora förvärv.},
 author    = {Morina, Dorentina and Allen, Emma and Edman, Johanna},
 keyword   = {IFRS 3,efterlevnad,immateriella tillgångar,goodwill,väsentlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efterlever företag IFRS 3 i redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill? - Utifrån ett storlekskriterium},
 year     = {2016},
}