Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har du valt rätt färg?

Andersson, Joakim LU ; Björkroth, Johan LU and Trosell, Martin LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
För att särskilja sig från konkurrenter investerar organisationer enorma summor i att koppla sitt varumärke till en viss färg. Vid skapandet av brand equity är brand elements så som logotyper en central del. Vilken betydelse har egentligen färg på logotyper och vad påverkar det utifrån ett varumärkesperspektiv?

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida användandet av olika färger på logotyper har en inverkan på varumärkens prestationsmått och de varumärkesstärkande effekterna gillande, vilja att betala en prispremie, köpintention samt preferens.

Examensarbetet är en kvantitativ studie som tar sin utgångpunkt i ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan forskning och teori vilket innebär att teorier prövas. Med hjälp av en... (More)
För att särskilja sig från konkurrenter investerar organisationer enorma summor i att koppla sitt varumärke till en viss färg. Vid skapandet av brand equity är brand elements så som logotyper en central del. Vilken betydelse har egentligen färg på logotyper och vad påverkar det utifrån ett varumärkesperspektiv?

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida användandet av olika färger på logotyper har en inverkan på varumärkens prestationsmått och de varumärkesstärkande effekterna gillande, vilja att betala en prispremie, köpintention samt preferens.

Examensarbetet är en kvantitativ studie som tar sin utgångpunkt i ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan forskning och teori vilket innebär att teorier prövas. Med hjälp av en analytisk undersökning i form av en webbaserad enkät testas studiens hypoteser. Studiens utformning och arbetets teoretiska ramverk grundar sig i befintlig forskning inom områdena varumärken och färglära. Med hjälp av insamlad empiri, bestående av 653 enkätresponser, lyckades ett generellt samband identifieras, där olika färger på logotyp visade sig prestera olika bra i termer av måtten prestationsmått och varumärkesstärkande effekter. Exempelvis visade sig den gröna logotypen vara mest omtyckt medan den bruna kopplades samman med nostalgi. Studien resulterade även i signifikanta korrelationer, där både korrelationer inom måtten men även måtten emellan kunnat säkerställas. Valet av färg på logotyp har en påverkan på hur ett varumärke uppfattas. De resultat som presenteras är något som kommer till användning för organisationer som exempelvis ska designa sin logotyp för första gången eller för organisationer som ska genomföra en grafisk uppdatering av logotyp eller en re-branding. Ur ett teoretiskt perspektiv kan studien, som påvisat ett generellt samband, ligga till grund för framtida forskning som ämnar undersöka en annan marknad än den svenska eller en specifik kontext. (Less)
Popular Abstract
To stand out from competitors, organizations invest large amounts of money to associate their brand with a certain color. In terms of creating brand equity, brand elements such as logos are of vital importance. What influence does the color of the logo have and what does it affect from a brand perspective?

The purpose of the study is to investigate how the usage of different colors in logos affects a brand in terms of performance metrics and the brand strengthening effects liking, willingness to pay a price premium, purchase intention and preference.

The thesis is a quantitative study conducted with a deductive approach in the relationship between research and theory, meaning that theories are tested. The hypotheses of the thesis are... (More)
To stand out from competitors, organizations invest large amounts of money to associate their brand with a certain color. In terms of creating brand equity, brand elements such as logos are of vital importance. What influence does the color of the logo have and what does it affect from a brand perspective?

The purpose of the study is to investigate how the usage of different colors in logos affects a brand in terms of performance metrics and the brand strengthening effects liking, willingness to pay a price premium, purchase intention and preference.

The thesis is a quantitative study conducted with a deductive approach in the relationship between research and theory, meaning that theories are tested. The hypotheses of the thesis are tested through an analytical study in the shape of a web-based survey. The study as well as the theoretical framework is based upon previous research in the areas branding and color. With the help of empirical data, consisting of 653 survey respondents, a genereal relationship has been identified where the investigated colors performed differently in terms of the measures performance metrics and brand strengthening effects. For example the green logo was the most liked one whereas the brown logo was connected with nostalgia. The study also resulted in significant correlations where both correlations within the metrics but also between the metrics have been statistically proven. The choice of color on logos affects how a brand is perceived. The results which are presented are something that will be of use for organizations which for example are about to design their logo for the first time, or for organizations which are about do a graphic update or re-brand themselves. From a theoretical perspective the study, which proves a general relationship, can function as a framework for future research which aims to investigate the effects in a different market or in a more specific context. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Joakim LU ; Björkroth, Johan LU and Trosell, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ uppsats om hur logotypens färg påverkar varumärket
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Färg, logotyp, varumärke, prestationsmått, varumärkesstärkande effekter, color, logo, brand, performance metrics, brand strengthening effects
language
Swedish
id
8885611
date added to LUP
2016-07-06 14:06:25
date last changed
2016-07-06 14:06:25
@misc{8885611,
 abstract   = {{För att särskilja sig från konkurrenter investerar organisationer enorma summor i att koppla sitt varumärke till en viss färg. Vid skapandet av brand equity är brand elements så som logotyper en central del. Vilken betydelse har egentligen färg på logotyper och vad påverkar det utifrån ett varumärkesperspektiv?

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida användandet av olika färger på logotyper har en inverkan på varumärkens prestationsmått och de varumärkesstärkande effekterna gillande, vilja att betala en prispremie, köpintention samt preferens.

Examensarbetet är en kvantitativ studie som tar sin utgångpunkt i ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan forskning och teori vilket innebär att teorier prövas. Med hjälp av en analytisk undersökning i form av en webbaserad enkät testas studiens hypoteser. Studiens utformning och arbetets teoretiska ramverk grundar sig i befintlig forskning inom områdena varumärken och färglära. Med hjälp av insamlad empiri, bestående av 653 enkätresponser, lyckades ett generellt samband identifieras, där olika färger på logotyp visade sig prestera olika bra i termer av måtten prestationsmått och varumärkesstärkande effekter. Exempelvis visade sig den gröna logotypen vara mest omtyckt medan den bruna kopplades samman med nostalgi. Studien resulterade även i signifikanta korrelationer, där både korrelationer inom måtten men även måtten emellan kunnat säkerställas. Valet av färg på logotyp har en påverkan på hur ett varumärke uppfattas. De resultat som presenteras är något som kommer till användning för organisationer som exempelvis ska designa sin logotyp för första gången eller för organisationer som ska genomföra en grafisk uppdatering av logotyp eller en re-branding. Ur ett teoretiskt perspektiv kan studien, som påvisat ett generellt samband, ligga till grund för framtida forskning som ämnar undersöka en annan marknad än den svenska eller en specifik kontext.}},
 author    = {{Andersson, Joakim and Björkroth, Johan and Trosell, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har du valt rätt färg?}},
 year     = {{2016}},
}