Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellanchefers påverkan på internal branding

Elmberg, Emma LU ; Mårtensson, Susanna LU and Olofsson, Johanna LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur mellanchefer kan påverka internal branding samt klargöra vilka beståndsdelar av internal branding som gör mellanchefer till ett strategiskt verktyg i servicebranschen.
Fallstudien har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats som har inslag av induktion. Studiens analys, diskussion, modell och slutsats grundas i vetenskapliga artiklar, teorier samt annan relevant litteratur. Empirin är insamlad genom fem stycken kvalitativa intervjuer. Urvalet består av fyra mellanchefer samt dess VD.
Huvudsakligen har Kahns kriterier av ett starkt internt varumärke, Kapferers Brand Identity Prism, Melins resonemang om varumärken, Falonius om vikten av att bygga varumärken inifrån... (More)
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur mellanchefer kan påverka internal branding samt klargöra vilka beståndsdelar av internal branding som gör mellanchefer till ett strategiskt verktyg i servicebranschen.
Fallstudien har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats som har inslag av induktion. Studiens analys, diskussion, modell och slutsats grundas i vetenskapliga artiklar, teorier samt annan relevant litteratur. Empirin är insamlad genom fem stycken kvalitativa intervjuer. Urvalet består av fyra mellanchefer samt dess VD.
Huvudsakligen har Kahns kriterier av ett starkt internt varumärke, Kapferers Brand Identity Prism, Melins resonemang om varumärken, Falonius om vikten av att bygga varumärken inifrån och ut samt Franzéns syn på mellanchefers viktiga roll i organisationer används som teoretisk utgångspunkt. Det empiriska material som analysen baseras på är inhämtat från fem semistrukturerade djupintervjuer med mellanchefer samt VD från Företaget X som verkar i servicebranschen. Slutsats: Utvalda teorier i kombination med det empiriska materialet har givit insikter om hur mellanchefer påverkar internal branding i Företaget X samt hur dessa blir ett strategiskt verktyg i servicebranschen. Det som för nuvarande speglar organisationen är en splittrad självbild som påverkar internal branding negativt. Genom bland annat insikter likt ovan, har ett teoretiskt bidrag till internal branding kunnat presenteras med hjälp av en egenkonstruerad modell. Det teoretiska bidraget grundas främst i modellen och dess beståndsdelar; organisation, varumärke och kommunikation, som baseras på det empiriska materialet samt tidigare forskning. (Less)
Popular Abstract
The purpose is to increase the understanding of how middle managers can affect internal branding and to clarify which elements of internal branding that makes middle managers a strategic tool for organizational changes in the service industry.
The case study has been conducted with a qualitative basis with a deductive approach that has elements of induction. The study's analysis, discussion, model and conclusion is based on scientific articles, theories, and other relevant literature. The empirical data is collected through five qualitative interviews. The sample consists of four middle managers as well as their CEO.
Theoretical Perspectives: Mainly Kahn's criteria of a strong internal brand, Kapferer's Brand Identity Prism, Melin's... (More)
The purpose is to increase the understanding of how middle managers can affect internal branding and to clarify which elements of internal branding that makes middle managers a strategic tool for organizational changes in the service industry.
The case study has been conducted with a qualitative basis with a deductive approach that has elements of induction. The study's analysis, discussion, model and conclusion is based on scientific articles, theories, and other relevant literature. The empirical data is collected through five qualitative interviews. The sample consists of four middle managers as well as their CEO.
Theoretical Perspectives: Mainly Kahn's criteria of a strong internal brand, Kapferer's Brand Identity Prism, Melin's arguments about brands, Falonius view of building brands from the inside and out and Franzen's view on middle managers important role in an organization.
Empirical Foundation: The empirical material analysis is based and obtained from five semi- structured interviews with the middle managers and the CEO from Company X that operate in the service industry.
Conclusions: Selected theories in combination with the empirical material has provided insights into how middle managers impact internal branding in Company X and how these can be a strategic tool in the service industry. What is the current state of the organization is a fragmented self-image that affects internal branding in a negative way. These and other insights have a theoretical contribution to internal branding which is presented with the help of a self-constructed model. The theoretical contribution is mainly based in the model and its components; organization, brand and communication, which has its ground in the empirical data and previous research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmberg, Emma LU ; Mårtensson, Susanna LU and Olofsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internal Branding, Mellanchefer, Branding, Organisationsstruktur, Kommunikation.
language
Swedish
id
8885715
date added to LUP
2016-07-05 13:49:48
date last changed
2016-07-05 13:49:48
@misc{8885715,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur mellanchefer kan påverka internal branding samt klargöra vilka beståndsdelar av internal branding som gör mellanchefer till ett strategiskt verktyg i servicebranschen.
Fallstudien har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats som har inslag av induktion. Studiens analys, diskussion, modell och slutsats grundas i vetenskapliga artiklar, teorier samt annan relevant litteratur. Empirin är insamlad genom fem stycken kvalitativa intervjuer. Urvalet består av fyra mellanchefer samt dess VD.
Huvudsakligen har Kahns kriterier av ett starkt internt varumärke, Kapferers Brand Identity Prism, Melins resonemang om varumärken, Falonius om vikten av att bygga varumärken inifrån och ut samt Franzéns syn på mellanchefers viktiga roll i organisationer används som teoretisk utgångspunkt. Det empiriska material som analysen baseras på är inhämtat från fem semistrukturerade djupintervjuer med mellanchefer samt VD från Företaget X som verkar i servicebranschen. Slutsats: Utvalda teorier i kombination med det empiriska materialet har givit insikter om hur mellanchefer påverkar internal branding i Företaget X samt hur dessa blir ett strategiskt verktyg i servicebranschen. Det som för nuvarande speglar organisationen är en splittrad självbild som påverkar internal branding negativt. Genom bland annat insikter likt ovan, har ett teoretiskt bidrag till internal branding kunnat presenteras med hjälp av en egenkonstruerad modell. Det teoretiska bidraget grundas främst i modellen och dess beståndsdelar; organisation, varumärke och kommunikation, som baseras på det empiriska materialet samt tidigare forskning.},
 author    = {Elmberg, Emma and Mårtensson, Susanna and Olofsson, Johanna},
 keyword   = {Internal Branding,Mellanchefer,Branding,Organisationsstruktur,Kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellanchefers påverkan på internal branding},
 year     = {2016},
}