Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Deltagande och Inre Motivation lika med Sant?

Axelsson, Linnea LU ; Grönberg, Christoffer LU ; Ranch, Linnea LU and Schön, Sofia LU (2016) FEKH19 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation har ett positivt samband.

Metod: Studien utgick från en deduktiv ansats med en tvärsnittsdesign. Data samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut via Sveriges Kommunikatörers nyhetsbrev. Enkäten bestod av två delar där Del I mäter huruvida kommunikatören motiveras av olika påståenden och där Del II mäter till vilken grad av deltagarorienterat managementsynsätt kommunikatören arbetar i. Totalt antal svar blev 174 stycken som senare analyserades i SPSS. Ett Spearman’s rho test användes för att se sambandet mellan deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation.

Teoretisk utgångspunkt: Principal-agentteorin är en väl... (More)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation har ett positivt samband.

Metod: Studien utgick från en deduktiv ansats med en tvärsnittsdesign. Data samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut via Sveriges Kommunikatörers nyhetsbrev. Enkäten bestod av två delar där Del I mäter huruvida kommunikatören motiveras av olika påståenden och där Del II mäter till vilken grad av deltagarorienterat managementsynsätt kommunikatören arbetar i. Totalt antal svar blev 174 stycken som senare analyserades i SPSS. Ett Spearman’s rho test användes för att se sambandet mellan deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation.

Teoretisk utgångspunkt: Principal-agentteorin är en väl använd ekonomisk teori vars människosyn utgår från att människan är rationell, individualistisk och opportunistisk där agentkostnader ofta uppstår för att principalen ska försäkra sig att agenten arbetar mot principalens mål. Forskare menar att denna människosyn ibland kan vara missvisande och att vissa människor är kollektivistiska och får maximal nytta av att ha samma mål som principalen. Dessa människor kallas stewards. Stewardshipteorin åskådliggör detta och menar att det finns både stewards och agenter samt att en medarbetare kan antingen vara det ena eller det andra. Valet mellan vilken av dessa en medarbetare ska vara påverkas av psykologiska faktorer, som motivation, och situationspåverkande faktorer, som managementsynsätt. Där inre motivation och ett deltagarorienterat managementsynsätt oftast tilltalar stewards och yttre motivation samt
ett kontrollorienterat managementsynsätt tilltalar agenter.

Empiri: Kommunikatörer blir allt viktigare inom företag och därför är det viktigt att de är flexibla och uppmärksamma på förändringar. Således arbetar de helst självständigt, okontrollerat och nära företagsledningen. Dessa tre faktorer definierar bland annat ett deltagarorienterat managementsynsätt och därför ansåg vi att denna yrkesgrupp var lämplig att
undersöka.

Resultat: Resultaten visar på en positiv korrelation mellan ett deltagarorienterat
managementsynsätt och inre motivation. Detta är statistiskt säkerställt med p < 0,0 (Less)
Popular Abstract
Purpose: The report aims to examine whether an involvement-oriented management
philosophy is positively correlated with the intrinsic motivation of working individuals.

Methodology: The report adopted a deductive method combined with cross-sectional design. Data was collected using a web survey which was distributed by the Swedish Association of Communication Professionals. The survey consisted of two parts. Part I measured the level of intrinsic/extrinsic motivation, whereas Part II measured the extent to which the participants perceived themselves to be working in an organization with an involvement-oriented view on management. There were 174 respondents whose answers were analysed using SPSS (Statistical Package for the Social... (More)
Purpose: The report aims to examine whether an involvement-oriented management
philosophy is positively correlated with the intrinsic motivation of working individuals.

Methodology: The report adopted a deductive method combined with cross-sectional design. Data was collected using a web survey which was distributed by the Swedish Association of Communication Professionals. The survey consisted of two parts. Part I measured the level of intrinsic/extrinsic motivation, whereas Part II measured the extent to which the participants perceived themselves to be working in an organization with an involvement-oriented view on management. There were 174 respondents whose answers were analysed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). A Spearman’s rho test was used to determine the
relationship between involvement-oriented management philosophy and intrinsic motivation.

Theoretical basis: The principal-agent problem is a well known economic theory which argues that people are rational, individualistic and opportunistic. In this view, agency costs arise due to the fact that the principal needs to be assured that the agent is working in line with the principal’s goals. Some researchers consider this view on people to be misleading and that some people have a more collectivistic mind-set which enables them to maximize their utility when their own goals are aligned with the principal’s. This somewhat opposing view is represented in stewardship theory and suggests that there are stewards as well as agents, and that workers can be either one or the other. The choice between the two is influenced by psychological factors, like motivation, and situational factors, as in different views on management. Intrinsic motivation and an involvement-oriented view on management appeals to stewards, as opposed
to extrinsic motivation and a control-oriented view on management which appeals to agents.

Empirical material: Professional Communicators are becoming more important to businesses and must be flexible and adaptable in the fast changing business landscape of today. They often coordinate their tasks individually and tend to work closely with management. These factors among others have a predictable relation to an involvement-oriented view on management and
were considered to be an ideal profession for study.

Outcome: The results show a positive correlation between an involvement-oriented management philosophy and intrinsic motivation. The connection between the two variables
has shown to be statistically significant at p < 0.01. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Linnea LU ; Grönberg, Christoffer LU ; Ranch, Linnea LU and Schön, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Involvement and Intrinsic Motivation equals True?
course
FEKH19 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Principal-stewardförhållande, Principal-agentförhållande, Deltagarorienterat managementsynsätt, Inre motivation, Yttre motivation Principal-agent relationship, Principal-steward relationship, Involvement-oriented management philosophy, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation
language
Swedish
id
8885993
date added to LUP
2016-07-01 10:30:39
date last changed
2016-07-01 10:30:39
@misc{8885993,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att undersöka om deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation har ett positivt samband.

Metod: Studien utgick från en deduktiv ansats med en tvärsnittsdesign. Data samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut via Sveriges Kommunikatörers nyhetsbrev. Enkäten bestod av två delar där Del I mäter huruvida kommunikatören motiveras av olika påståenden och där Del II mäter till vilken grad av deltagarorienterat managementsynsätt kommunikatören arbetar i. Totalt antal svar blev 174 stycken som senare analyserades i SPSS. Ett Spearman’s rho test användes för att se sambandet mellan deltagarorienterat managementsynsätt och inre
motivation.

Teoretisk utgångspunkt: Principal-agentteorin är en väl använd ekonomisk teori vars människosyn utgår från att människan är rationell, individualistisk och opportunistisk där agentkostnader ofta uppstår för att principalen ska försäkra sig att agenten arbetar mot principalens mål. Forskare menar att denna människosyn ibland kan vara missvisande och att vissa människor är kollektivistiska och får maximal nytta av att ha samma mål som principalen. Dessa människor kallas stewards. Stewardshipteorin åskådliggör detta och menar att det finns både stewards och agenter samt att en medarbetare kan antingen vara det ena eller det andra. Valet mellan vilken av dessa en medarbetare ska vara påverkas av psykologiska faktorer, som motivation, och situationspåverkande faktorer, som managementsynsätt. Där inre motivation och ett deltagarorienterat managementsynsätt oftast tilltalar stewards och yttre motivation samt
ett kontrollorienterat managementsynsätt tilltalar agenter.

Empiri: Kommunikatörer blir allt viktigare inom företag och därför är det viktigt att de är flexibla och uppmärksamma på förändringar. Således arbetar de helst självständigt, okontrollerat och nära företagsledningen. Dessa tre faktorer definierar bland annat ett deltagarorienterat managementsynsätt och därför ansåg vi att denna yrkesgrupp var lämplig att
undersöka.

Resultat: Resultaten visar på en positiv korrelation mellan ett deltagarorienterat
 managementsynsätt och inre motivation. Detta är statistiskt säkerställt med p < 0,0},
 author    = {Axelsson, Linnea and Grönberg, Christoffer and Ranch, Linnea and Schön, Sofia},
 keyword   = {Principal-stewardförhållande,Principal-agentförhållande,Deltagarorienterat managementsynsätt,Inre motivation,Yttre motivation Principal-agent relationship,Principal-steward relationship,Involvement-oriented management philosophy,Intrinsic motivation,Extrinsic motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Deltagande och Inre Motivation lika med Sant?},
 year     = {2016},
}