Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Absorb it!

Sandberg, Denise LU ; Lilja, Astrid LU and Enhager, Viktoria LU (2016) FEKH19 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity

Seminariedatum: 2016-06-02

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP

Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager

Handledare: Devrim Göktepe-Hultén

Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga... (More)
Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity

Seminariedatum: 2016-06-02

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP

Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager

Handledare: Devrim Göktepe-Hultén

Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation.

Metod: Genom en multipel fallstudie av kvalitativ karaktär genomfördes intervjuer för att samla in empirisk primärdata. De nio intervjuerna var semistrukturerade för att ge respondenterna från de sex fallföretagen möjlighet att fritt utveckla sina svar.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter och dess förklararing kring företags förmågor att hantera föränderliga miljöer genom integration, uppbyggnad och konfiguration av interna och externa färdigheter (Teece et al., 1997). Enligt Zahra och George (2002) är absorptionsförmågan en dynamisk kapabilitet vilken skapar förutsättningar för företag att uppnå hållbara konkurrensfördelar och delar in denna i fyra underliggande kapabiliteter; kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation och kunskapsexploatering.

Empiri: Studiens empiriska material har genererats från nio intervjuer utförda med respondenter från fallföretagen Googol, Iknow-Who, LEO Pharma, Najell, Samres och Tetra Pak. Samtliga fallföretag arbetar med öppen innovation och deras absorptionsförmåga beskrivs genom dess fyra underliggande kapabiliteter.

Slutsats: Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan i stor utsträckning påverkar företags förmåga att utnyttja extern kunskap från öppen innovation, samt att företags absorptionsmetoder skiljer sig åt mellan små och stora företag. (Less)
Popular Abstract
Summary Title: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity

Seminar date: 2016-06-02

Course: FEKH19, Degree Project in Strategic Management, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager

Advisor: Devrim Göktepe-Hultén

Key words: Dynamic capabilities, absorptive capacity, open innovation, knowledge acquisition, knowledge assimilation, knowledge transformation, knowledge exploitation

Purpose: This study intends to research to what extent the absorptive capacity’s four underlying capabilities, knowledge- acquisition , assimilation, transformation and exploitation affect companies’ ability to utilize open innovation. The study also... (More)
Summary Title: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity

Seminar date: 2016-06-02

Course: FEKH19, Degree Project in Strategic Management, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager

Advisor: Devrim Göktepe-Hultén

Key words: Dynamic capabilities, absorptive capacity, open innovation, knowledge acquisition, knowledge assimilation, knowledge transformation, knowledge exploitation

Purpose: This study intends to research to what extent the absorptive capacity’s four underlying capabilities, knowledge- acquisition , assimilation, transformation and exploitation affect companies’ ability to utilize open innovation. The study also intends to identify similarities and differences how companies of several sizes absorb open innovation.

Methodology: Through a multiple case study of qualitative character, interviews were done to collect empirical primary data. The nine interviews were semi-structured to give the respondents from the six companies the opportunity to freely express their answers.

Theoretical perspectives: The study is based on the theory of dynamic capabilities and its explanation concerning companies’ abilities to handle changing environments through integration, building and reconfiguration of internal and external competences (Teece et al., 1997). According to Zahra and George (2002) the absorptive capcity is a dynamic capability that creates possibilities for companies to achieve sustained competitive advantage and divides it into four underlying capabilities; knowledge acquisition, knowledge assimilation, knowledge transformation and knowledge exploitation.

Empirical foundation: The empirical data of the study has been generated through nine interviews with respondents from the companies Googol, LEO Pharma, Iknow-Who, Najell, Samres and Tetra Pak. All companies work with open innovation and their absorptive capacity is described through its four underlying capabilities.

Conclusion: From the result of the study we can confirm that the absorptive capacity, as a dynamic capability, widely affect companies’ ability to utilize external knowledge from open innovation and that companies’ absorptive methods differ between small and large companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Denise LU ; Lilja, Astrid LU and Enhager, Viktoria LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering
language
Swedish
id
8886129
date added to LUP
2016-07-12 12:57:56
date last changed
2016-07-12 12:57:56
@misc{8886129,
 abstract   = {Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity
					
Seminariedatum: 2016-06-02
					
Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP
					
Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager
					
Handledare: Devrim Göktepe-Hultén
					
Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation.			

Metod: Genom en multipel fallstudie av kvalitativ karaktär genomfördes intervjuer för att samla in empirisk primärdata. De nio intervjuerna var semistrukturerade för att ge respondenterna från de sex fallföretagen möjlighet att fritt utveckla sina svar.
					
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter och dess förklararing kring företags förmågor att hantera föränderliga miljöer genom integration, uppbyggnad och konfiguration av interna och externa färdigheter (Teece et al., 1997). Enligt Zahra och George (2002) är absorptionsförmågan en dynamisk kapabilitet vilken skapar förutsättningar för företag att uppnå hållbara konkurrensfördelar och delar in denna i fyra underliggande kapabiliteter; kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation och kunskapsexploatering.
				
Empiri: Studiens empiriska material har genererats från nio intervjuer utförda med respondenter från fallföretagen Googol, Iknow-Who, LEO Pharma, Najell, Samres och Tetra Pak. Samtliga fallföretag arbetar med öppen innovation och deras absorptionsförmåga beskrivs genom dess fyra underliggande kapabiliteter.

Slutsats: Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan i stor utsträckning påverkar företags förmåga att utnyttja extern kunskap från öppen innovation, samt att företags absorptionsmetoder skiljer sig åt mellan små och stora företag.},
 author    = {Sandberg, Denise and Lilja, Astrid and Enhager, Viktoria},
 keyword   = {Dynamiska kapabiliteter,absorptionsförmåga,öppen innovation,kunskapsanskaffning,kunskapsassimilation,kunskapstransformation,kunskapsexploatering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Absorb it!},
 year     = {2016},
}