Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan vi bygga bostäder i Bullerbyn? - En studie av hur regelverket kring buller påverkar bostadsbyggnation

Hagbrand, Magdalena and Ivanov, Alexandra LU (2016) In TVBP VBEM01 20161
Construction Management
Abstract
A great shortage of housing is currently apparent in Sweden's major cities. To meet this need for housing, densification strategies are implemented. However, laws and regulations have complicated and prevented many planned densification projects, making the issue with housing shortage more difficult to address. One of the regulations that preclude densification of housing is the regulatory system concerning environmental noise.

The purpose of this study is to increase knowledge about how the regulatory system regarding environmental noise, after recent changes, affect densification of housing. To fulfil the purpose, cost drivers of real estate developers have been identified and the effects of recent changes in the regulatory system... (More)
A great shortage of housing is currently apparent in Sweden's major cities. To meet this need for housing, densification strategies are implemented. However, laws and regulations have complicated and prevented many planned densification projects, making the issue with housing shortage more difficult to address. One of the regulations that preclude densification of housing is the regulatory system concerning environmental noise.

The purpose of this study is to increase knowledge about how the regulatory system regarding environmental noise, after recent changes, affect densification of housing. To fulfil the purpose, cost drivers of real estate developers have been identified and the effects of recent changes in the regulatory system have been studied. Possible future developments of the regulatory framework regarding environmental noise have also been discussed. To examine both real and perceived issues with the regulatory system a qualitative study of three densification projects has been pursued. In order to obtain a more general view of the issue, the study has been complemented with nine interviews of parties involved in the building process.

This study shows that the Swedish regulatory system regarding environmental noise has an economic impact on real estate developers in individual projects, which can affect the construction of dwellings in urban areas negatively. The studied projects and conducted interviews show that adjustments in the construction plan due to demands in the detailed development plan and additional balconies as noise protection have the strongest cost-push impact on property developers.

Recent regulatory changes have had both positive and negative effects on housing construction. The introduction of the Ordinance (2015: 216) on Traffic Noise Levels in Housing Construction has facilitated the construction of small apartments facing only one side of the building. Ambiguities and differences can be noted on its application, which among other things can lead to delays in the construction process. In the long term, the ordinance should, however, lead to greater consistency in the municipalities’ and counties' assessment criteria, increasing transparency for developers and promoting residential development. Implemented changes in legislation have increased coordination between the Planning and Building Act and the Environmental Code and strengthened the legal certainty for operators. This can result in shorter planning processes and have a positive impact on housing construction.

There is, however, still room for further adjustments of the framework regarding environmental noise. These adjustments could include exceptions for temporary building permits as well as exceptions for apartments larger than 35 square meters. Furthermore, it is of great importance that guidance from central authorities is provided quickly after regulatory changes to avoid regional deviations. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sveriges storstäder råder idag stor bostadsbrist och byggandet av bostäder räcker inte till. Ett steg i arbetet med att möta det stora behovet av bostäder är att genomföra förtätningar. Lagar och regler har dock problematiserat och förhindrat många planerade förtätningsprojekt, vilket avsevärt försvårat arbetet med att bygga bort bostadsbristen. Ett av regelverken som utgör hinder mot förtätning av bostäder och som under de senaste åren varit medialt uppmärksammat är bullerreglerna.

Idag räknas buller som ett av de större miljöproblemen i samhället, som dessutom kan påverka välbefinnande och hälsa hos människor. Omgivningsbuller regleras för att försäkra att utomhusmiljön kring människors bostäder ska vara god. Bullernivåer inomhus... (More)
I Sveriges storstäder råder idag stor bostadsbrist och byggandet av bostäder räcker inte till. Ett steg i arbetet med att möta det stora behovet av bostäder är att genomföra förtätningar. Lagar och regler har dock problematiserat och förhindrat många planerade förtätningsprojekt, vilket avsevärt försvårat arbetet med att bygga bort bostadsbristen. Ett av regelverken som utgör hinder mot förtätning av bostäder och som under de senaste åren varit medialt uppmärksammat är bullerreglerna.

Idag räknas buller som ett av de större miljöproblemen i samhället, som dessutom kan påverka välbefinnande och hälsa hos människor. Omgivningsbuller regleras för att försäkra att utomhusmiljön kring människors bostäder ska vara god. Bullernivåer inomhus kan byggnadstekniskt åtgärdas relativt enkelt medan riktvärden för buller utomhus vid fasad, alltså omgivningsbuller, är svårare att innehålla.

Regelverket inom buller har länge uppfattats som komplext och rörigt, med många inblandade aktörer. De senaste åren har ett flertal regelverksändringar genomförts med syftet att förbättra förutsättningar för bostadsbyggnation i bullerutsatta lägen. Ändringarna omfattar en ny förordning inom trafikbuller, samordnande lagändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken samt nya vägledningar inom industribuller. Någon uppföljning av förändringarna har inte gjorts, varför det är av intresse att studera vilka effekter regelverket får som det ser ut idag.

Syftet med studien är därför att öka kunskapen om hur dagens regelverk kring omgivningsbuller, efter genomförda ändringar, påverkar bostadsbyggnation i samband med förtätning. För att undersöka denna påverkan på bostadsbyggnation har kostnadsdrivande faktorer för fastighetsutvecklare identifierats och effekter av nyligen gjorda regelverksändringar studerats. Slutligen har en möjlig framtida utveckling av regelverket diskuterats. För att undersöka faktiska och upplevda problem med regelverket kring omgivningsbuller har en kvalitativ studie av tre förtätningsprojekt genomförts. För att erhålla en bredare syn på frågan har studien kompletterats med nio intervjuer med aktörer inom samhällsbyggnad.

Studien visar att regelverket kring omgivningsbuller har en ekonomisk påverkan för fastighetsutvecklare i enskilda projekt, vilket i sin tur kan påverka bostadsbyggnation negativt. Utifrån studerade projekt och genomförda intervjuer har planlösningsanpassningar på grund av krav på genomgående lägenheter och extra balkonger bedömts ha starkast kostnadsdrivande påverkan för fastighetsutvecklare. Detta påverkar bostadsbyggnation genom att antalet producerade bostäder kan bli färre.

Nyligen gjorda regelverksändringar har fått såväl positiva som negativa effekter på bostadsbyggnation. Införandet av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har resulterat i att byggnation av små enkelsidiga lägenheter har underlättats. Vidare bör förordningen på sikt medföra ökad enhetlighet i kommuners och länsstyrelsers bedömningsgrunder, vilket ökar transparens för byggherrar och främjar bostadsutveckling. Oklarheter och meningsskiljaktigheter kan dock konstateras kring förordningens tillämpning, vilket bland annat kan leda till tidsfördröjning i processen från idé till färdig byggnad. Vald tolkning om huruvida förordningen kan tillämpas eller inte kan resultera i en negativ påverkan på bostadsbyggnation.

Genomförda lagändringar har ökat samordning mellan PBL och MB och stärkt verksamhetsutövares rättssäkerhet. Detta kan medföra kortare planprocesser och ha en positiv inverkan på bostadsbyggnation. Nya krav på redovisning av bullerberäkningar i planbeskrivning kan dock resultera i minskad flexibilitet för fastighetsutvecklare samt längre planprocesser för kommuner under en övergångsperiod.

Nya vägledningar inom industribuller bör underlätta hanteringen av industribuller. Att det togs fram två vägledningar istället för en samordnad skulle kunna medföra oklarheter i tillämpning.

Utrymme finns för ytterligare framtida anpassning av regelverket. Behovet av stabila förutsättningar kan medföra att endast små justeringar är möjliga med hänsyn till dagens bostadsbrist. Huruvida små justeringar verkligen räcker för att skapa en reell skillnad för bostadsbyggnation bör dock undersökas vidare. Lättnader skulle kunna införas på tidsbegränsade bygglov och bostadsprojekt för att lösa den speciella situation som finns idag med en akut bostadsbrist. Risken är dock att tillfälliga lösningar blir permanenta. Lättnader även gällande lägenheter större än 35 kvm skulle påverka bostadsbyggnation positivt och är en utveckling författarna till denna studie förespråkar. För att undvika regionala tolkningar av regelverksändringar i framtiden är det viktigt att vägledande texter från centrala myndigheter är på plats snabbt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagbrand, Magdalena and Ivanov, Alexandra LU
supervisor
organization
alternative title
Is it possible to build dwellings in the Noisy Village? - A study about how the regulatory system regarding environmental noise affect building of dwellings
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
residential development, kostnadsdrivande faktorer, bostadsbyggnation, regelverk kring omgivningsbuller, bullerkrav, bostadsutveckling, environmental noise regulations, housing construction, cost drivers
publication/series
TVBP
report number
16/5533
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet.

Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
8886344
date added to LUP
2016-09-22 16:31:38
date last changed
2019-10-08 16:45:25
@misc{8886344,
 abstract   = {A great shortage of housing is currently apparent in Sweden's major cities. To meet this need for housing, densification strategies are implemented. However, laws and regulations have complicated and prevented many planned densification projects, making the issue with housing shortage more difficult to address. One of the regulations that preclude densification of housing is the regulatory system concerning environmental noise.

The purpose of this study is to increase knowledge about how the regulatory system regarding environmental noise, after recent changes, affect densification of housing. To fulfil the purpose, cost drivers of real estate developers have been identified and the effects of recent changes in the regulatory system have been studied. Possible future developments of the regulatory framework regarding environmental noise have also been discussed. To examine both real and perceived issues with the regulatory system a qualitative study of three densification projects has been pursued. In order to obtain a more general view of the issue, the study has been complemented with nine interviews of parties involved in the building process.	

This study shows that the Swedish regulatory system regarding environmental noise has an economic impact on real estate developers in individual projects, which can affect the construction of dwellings in urban areas negatively. The studied projects and conducted interviews show that adjustments in the construction plan due to demands in the detailed development plan and additional balconies as noise protection have the strongest cost-push impact on property developers. 

Recent regulatory changes have had both positive and negative effects on housing construction. The introduction of the Ordinance (2015: 216) on Traffic Noise Levels in Housing Construction has facilitated the construction of small apartments facing only one side of the building. Ambiguities and differences can be noted on its application, which among other things can lead to delays in the construction process. In the long term, the ordinance should, however, lead to greater consistency in the municipalities’ and counties' assessment criteria, increasing transparency for developers and promoting residential development. Implemented changes in legislation have increased coordination between the Planning and Building Act and the Environmental Code and strengthened the legal certainty for operators. This can result in shorter planning processes and have a positive impact on housing construction. 

There is, however, still room for further adjustments of the framework regarding environmental noise. These adjustments could include exceptions for temporary building permits as well as exceptions for apartments larger than 35 square meters. Furthermore, it is of great importance that guidance from central authorities is provided quickly after regulatory changes to avoid regional deviations.},
 author    = {Hagbrand, Magdalena and Ivanov, Alexandra},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {residential development,kostnadsdrivande faktorer,bostadsbyggnation,regelverk kring omgivningsbuller,bullerkrav,bostadsutveckling,environmental noise regulations,housing construction,cost drivers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Kan vi bygga bostäder i Bullerbyn? - En studie av hur regelverket kring buller påverkar bostadsbyggnation},
 year     = {2016},
}