Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från sluten till öppen innovationsprocess -En fallstudie av Stora Ensos innovationsprojekt i Hyltebruk

Bondeson, Sofi LU ; Albihn, Sara LU and Melander, Clara LU (2016) FEKH19 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Från sluten till öppen innovationsprocess - En fallstudie av Stora Ensos
öppna innovationsprojekt i Hyltebruk
Seminariedatum: 2016-06-03
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng
Författare: Sara Albihn, Sofi Bondeson, Clara Melander
Handledare: Niklas Hallberg
Nyckelord: Öppen innovation, selektivt avslöjande, problemrelaterad kunskap, RBV, massa - och
pappersindustrin

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur företag motiverar valet att gå emot the
resource based view och välja att avslöja problemrelaterad kunskap. Trots att företaget inte har
erfarenhet av att arbeta på det viset sedan tidigare.

Metod: En kvalitativ fallstudie med åtta... (More)
Examensarbetets titel: Från sluten till öppen innovationsprocess - En fallstudie av Stora Ensos
öppna innovationsprojekt i Hyltebruk
Seminariedatum: 2016-06-03
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng
Författare: Sara Albihn, Sofi Bondeson, Clara Melander
Handledare: Niklas Hallberg
Nyckelord: Öppen innovation, selektivt avslöjande, problemrelaterad kunskap, RBV, massa - och
pappersindustrin

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur företag motiverar valet att gå emot the
resource based view och välja att avslöja problemrelaterad kunskap. Trots att företaget inte har
erfarenhet av att arbeta på det viset sedan tidigare.

Metod: En kvalitativ fallstudie med åtta semi-strukturerade intervjuer. Urvalsmetoden bestod av
en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Studien grundas på tidigare forskning
vilket har jämförts med insamlad data enligt Yins (2009) analysmetod pattern matching.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från RBV med fokus på att företag bör skydda unik kunskap
och innovativa lösningar inom företagets gränser eftersom det är nyckeln till varaktiga
konkurrensfördelar. I kontrast till detta har litteratur om öppen innovation och selektivt
avslöjande av kunskap presenterats. Forskarna inom detta område menar att det kan vara
fördelaktigt att företag delar med sig av problemrelaterad kunskap och öppnar upp sin
innovationsprocess i vissa situationer.

Empiri: Studiens empiriska material grundas på åtta intervjuer med personer som har varit
delaktiga i Hyltebruks öppna innovationsprojekt. Den insamlade empirin beskriver hur Hyltebruk
har gått från en sluten innovationsprocess till att arbeta mer öppet. Studien visar vilka fördelar,
drivkrafter och risker som har motiverat Hyltebruks val att avslöja problemrelaterad kunskap.

Resultat: Studien visar att den försämrade situationen i branschen är ett tydligt motiv bakom valet
att avslöja problemrelaterad kunskap, vilket bekräftar kritiken mot RBV. Avslöjande av
problemrelaterad kunskap är särskilt fördelaktigt i inledningsfasen av innovationsprocessen. Det
kan vara ett sätt att komma runt problem med långa analysfaser och väntetid på
investeringsbeslut från koncernen. Intraprenörskap är en viktig organisatorisk förmåga för att
lyckas med detta. Befintlig erfarenhet och företagskultur anpassad för att avslöja och ta del av
kunskap var inte avgörande i beslutssituationen. (Less)
Popular Abstract
Title: From a closed to an open innovation process - A Case Study of Stora Enso's innovation
project in Hyltebruk
Seminar date: 2016-06-03
Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS
Authors: Sara Albihn, Sofi Bondeson, Clara Melander
Advisor: Niklas Hallberg
Key words: Open innovation, selective revealing, problem-related knowledge, RBV, pulp and
paper industry.

Purpose: The purposes of the study is to increase the understanding of how companies motivate
the choice to go against the Resource based view and choose to reveal problem-related
knowledge. This despite the fact that the company does not have experience of working in this... (More)
Title: From a closed to an open innovation process - A Case Study of Stora Enso's innovation
project in Hyltebruk
Seminar date: 2016-06-03
Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS
Authors: Sara Albihn, Sofi Bondeson, Clara Melander
Advisor: Niklas Hallberg
Key words: Open innovation, selective revealing, problem-related knowledge, RBV, pulp and
paper industry.

Purpose: The purposes of the study is to increase the understanding of how companies motivate
the choice to go against the Resource based view and choose to reveal problem-related
knowledge. This despite the fact that the company does not have experience of working in this
way.

Methodology: A qualitative case study of eight semi-structured interviews. The selection method
consisted of a combination of a convenience-sample and a snowball-sample. The study is based
on previous research, which has been compared to the data collected in accordance with Yin's
(2009) analysis method, pattern matching.

Theoretical perspectives: The study is based on the RBV theory with a focus on that companies
should protect unique knowledge and innovative solutions within the firm, since it is the key to
sustainable competitive advantage. In contrast with these assumptions, the literature on open
innovation and selectively revealing knowledge is presented. The researchers within this field
believe that it can be beneficial for companies to selectively reveal problem-related knowledge
and open up their innovation process in certain situations.

Empirical foundation: The study's empirical material is based on eight interviews with people
who have been involved in the open innovation project in Hyltebruk. The collected empirical data
describes how Hyltebruk has gone from a closed, traditional innovation process to a more open
innovation process. The study shows the benefits, risks and incentives that have been the motives
behind Hyltebruks choice to reveal problem-related knowledge.

Conclusions: The study shows that the major motive behind the choice to reveal-problem related
knowledge was the situation in the industry, confirming the criticisms of RBV. Revealing of
problem-related knowledge is particularly beneficial in the initial stage of an innovation process
since it can be a way to get around the long analysis phases and investment decisions in a group.
Intrapreneurship is an important organizational skill to succeed. Existing experience and
corporate culture, adapted to reveal and share the knowledge was not crucial in the decision
situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bondeson, Sofi LU ; Albihn, Sara LU and Melander, Clara LU
supervisor
organization
alternative title
From a closed to an open innovation process - A Case Study of Stora Enso's innovation project in Hyltebruk
course
FEKH19 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
problem-related knowledge, selective revealing, Open innovation, Strategic Management, RBV, pulp and paper industry
language
Swedish
id
8886363
date added to LUP
2016-07-05 16:23:46
date last changed
2016-07-05 16:23:46
@misc{8886363,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Från sluten till öppen innovationsprocess - En fallstudie av Stora Ensos
öppna innovationsprojekt i Hyltebruk
Seminariedatum: 2016-06-03
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng
Författare: Sara Albihn, Sofi Bondeson, Clara Melander
Handledare: Niklas Hallberg
Nyckelord: Öppen innovation, selektivt avslöjande, problemrelaterad kunskap, RBV, massa - och
pappersindustrin

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur företag motiverar valet att gå emot the
resource based view och välja att avslöja problemrelaterad kunskap. Trots att företaget inte har
erfarenhet av att arbeta på det viset sedan tidigare.

Metod: En kvalitativ fallstudie med åtta semi-strukturerade intervjuer. Urvalsmetoden bestod av
en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Studien grundas på tidigare forskning
vilket har jämförts med insamlad data enligt Yins (2009) analysmetod pattern matching.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från RBV med fokus på att företag bör skydda unik kunskap
och innovativa lösningar inom företagets gränser eftersom det är nyckeln till varaktiga
konkurrensfördelar. I kontrast till detta har litteratur om öppen innovation och selektivt
avslöjande av kunskap presenterats. Forskarna inom detta område menar att det kan vara
fördelaktigt att företag delar med sig av problemrelaterad kunskap och öppnar upp sin
innovationsprocess i vissa situationer.

Empiri: Studiens empiriska material grundas på åtta intervjuer med personer som har varit
delaktiga i Hyltebruks öppna innovationsprojekt. Den insamlade empirin beskriver hur Hyltebruk
har gått från en sluten innovationsprocess till att arbeta mer öppet. Studien visar vilka fördelar,
drivkrafter och risker som har motiverat Hyltebruks val att avslöja problemrelaterad kunskap.

Resultat: Studien visar att den försämrade situationen i branschen är ett tydligt motiv bakom valet
att avslöja problemrelaterad kunskap, vilket bekräftar kritiken mot RBV. Avslöjande av
problemrelaterad kunskap är särskilt fördelaktigt i inledningsfasen av innovationsprocessen. Det
kan vara ett sätt att komma runt problem med långa analysfaser och väntetid på
investeringsbeslut från koncernen. Intraprenörskap är en viktig organisatorisk förmåga för att
lyckas med detta. Befintlig erfarenhet och företagskultur anpassad för att avslöja och ta del av
kunskap var inte avgörande i beslutssituationen.},
 author    = {Bondeson, Sofi and Albihn, Sara and Melander, Clara},
 keyword   = {problem-related knowledge,selective revealing,Open innovation,Strategic Management,RBV,pulp and paper industry},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från sluten till öppen innovationsprocess -En fallstudie av Stora Ensos innovationsprojekt i Hyltebruk},
 year     = {2016},
}