Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från motivering till investering

Engman, Jonathan LU ; Berntsson, Philip ; Johannesson, Patrik and Åberg, Fredrik (2016) In Från motivering till investering FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen

Seminariedatum: 2016-06-02

Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp

Författare:
-Jonathan Engman
-Philip Berntsson
-Patrik Johannesson
-Fredrik Åberg

Handledare: Mattias Haraldsson

Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling.

Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. I... (More)
Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen

Seminariedatum: 2016-06-02

Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp

Författare:
-Jonathan Engman
-Philip Berntsson
-Patrik Johannesson
-Fredrik Åberg

Handledare: Mattias Haraldsson

Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling.

Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. I syfte att säkerställa att kursreaktionen är signifikant under de olika tidsperioderna testas den abnormala avkastningen genom ett t-test. Dessutom testas till vilken grad det bakomliggande motivet till nyemissionen förklarar denna abnormala avkastning genom en regressionsanalys

Teoretisk referensram: De underliggande teorier som används i denna uppsats utgår från tidigare forskning kring nyemissioners aktiekurspåverkan. Relevanta teorier för studien är informationsasymmetri, pecking-order teorin, trade-off teorin, signalteorin, principal-agent teorin samt den optimistiska förväntanshypotesen.

Empiri: Empirin omfattar nyemissioner genomförda på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2007-2014 och som registrerats i Finansinspektionens prospektsregister.

Slutsats: Studien finner att annonseringen av en nyemission leder till en statistiskt signifikant abnormal avkastning på kort sikt oavsett motiv. Studien finner även att två av de tre undersökta emissionsmotiven påverkar den abnormala avkastningen på kort sikt. (Less)
Popular Abstract
Title: From motive to investment - The effect of equity issues on stock performance

Seminar date: 2016-06-02

Course: FEKH89 Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors:
-Philip Berntsson
-Jonathan Engman
-Patrik Johannesson
-Fredrik Åberg

Advisor: Mattias Haraldsson

Key words: Seasoned equity offering, intended use of proceeds, information asymmetry, pecking order, signal theory, abnormal return, multiple regression

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether, and to what extent, the underlying motive for a seasoned equity offering affects the stock return for an issuing company.

Methodology:An event study in which the abnormal returns incurred as a result of the... (More)
Title: From motive to investment - The effect of equity issues on stock performance

Seminar date: 2016-06-02

Course: FEKH89 Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors:
-Philip Berntsson
-Jonathan Engman
-Patrik Johannesson
-Fredrik Åberg

Advisor: Mattias Haraldsson

Key words: Seasoned equity offering, intended use of proceeds, information asymmetry, pecking order, signal theory, abnormal return, multiple regression

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether, and to what extent, the underlying motive for a seasoned equity offering affects the stock return for an issuing company.

Methodology:An event study in which the abnormal returns incurred as a result of the announcement of a seasoned equity offering is studied. In order to determine whether this event causes significant abnormal stock reactions the abnormal returns during the event window are tested in a t-test. In addition, the underlying motives behind the equity offerings are tested in a regression analysis in order to explain to what extent these motives affect the abnormal returns.

Theoretical perspective: The underlying theories used in this paper are based on
previous research on the share price impact of equity offerings. Relevant theories for this study are information asymmetry, pecking- order theory, trade-off theory, signal theory, the principal-agent problem and the optimistic expectations hypothesis.

Empirical foundation: The empirical data includes seasoned equity offerings registered by Finansinspektionen on the NASDAQ OMX Stockholm Exchange during the years 2007-2014.

Conclusions: The study finds that the announcement of a seasoned equity offering generates statistically significant abnormal returns in the short term. The study also concludes that two out of three underlying motives affect the abnormal returns in the short term. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engman, Jonathan LU ; Berntsson, Philip ; Johannesson, Patrik and Åberg, Fredrik
supervisor
organization
alternative title
From motive to investment - The effect of equity issues on stock performance
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression
publication/series
Från motivering till investering
language
Swedish
id
8886540
date added to LUP
2016-09-13 15:11:39
date last changed
2016-09-13 15:11:39
@misc{8886540,
 abstract   = {Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen

Seminariedatum: 2016-06-02

Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp

Författare: 
-Jonathan Engman
-Philip Berntsson
-Patrik Johannesson
-Fredrik Åberg

Handledare: Mattias Haraldsson

Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling.

Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. I syfte att säkerställa att kursreaktionen är signifikant under de olika tidsperioderna testas den abnormala avkastningen genom ett t-test. Dessutom testas till vilken grad det bakomliggande motivet till nyemissionen förklarar denna abnormala avkastning genom en regressionsanalys

Teoretisk referensram: De underliggande teorier som används i denna uppsats utgår från tidigare forskning kring nyemissioners aktiekurspåverkan. Relevanta teorier för studien är informationsasymmetri, pecking-order teorin, trade-off teorin, signalteorin, principal-agent teorin samt den optimistiska förväntanshypotesen.

Empiri: Empirin omfattar nyemissioner genomförda på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2007-2014 och som registrerats i Finansinspektionens prospektsregister.

Slutsats: Studien finner att annonseringen av en nyemission leder till en statistiskt signifikant abnormal avkastning på kort sikt oavsett motiv. Studien finner även att två av de tre undersökta emissionsmotiven påverkar den abnormala avkastningen på kort sikt.},
 author    = {Engman, Jonathan and Berntsson, Philip and Johannesson, Patrik and Åberg, Fredrik},
 keyword   = {Nyemission,emissionsmotiv,informationsasymmetri,pecking-order,signalteori,abnormal avkastning,multipel regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Från motivering till investering},
 title    = {Från motivering till investering},
 year     = {2016},
}