Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När kaffedoften försvinner - från industriområde till levande stadsrum

Wictorin, Märta LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Många gamla industri- och hamnområden, som tidigare låg utanför centrum, har idag växt ihop med stadskärnan. Det har därför blivit allt vanligare att städer utvecklar dessa områden till att bli nya levande stadsdelar. På grund av att jordens befolkning ökar, och att en allt större del av befolkningen väljer att bosätta sig i städer, finns det också ett behov av nya platser att förtäta och utveckla.
Karlstad är inget undantag. Alldeles söder om stadens centrum ligger Inre hamn och Bryggudden med Löfbergs kafferosteri, ett område som är inne i en förändringsfas. Industrin håller på att flytta ut, och bostäder, butiker och restauranger börjar ta plats i området. Kombinationen av det centrala läget och den nära vattenkontakten gör att det... (More)
Många gamla industri- och hamnområden, som tidigare låg utanför centrum, har idag växt ihop med stadskärnan. Det har därför blivit allt vanligare att städer utvecklar dessa områden till att bli nya levande stadsdelar. På grund av att jordens befolkning ökar, och att en allt större del av befolkningen väljer att bosätta sig i städer, finns det också ett behov av nya platser att förtäta och utveckla.
Karlstad är inget undantag. Alldeles söder om stadens centrum ligger Inre hamn och Bryggudden med Löfbergs kafferosteri, ett område som är inne i en förändringsfas. Industrin håller på att flytta ut, och bostäder, butiker och restauranger börjar ta plats i området. Kombinationen av det centrala läget och den nära vattenkontakten gör att det har en stor potential för att bli en uppskattad ny del av staden.
Examensarbetet undersöker hur en plats som tidigare varit ett industriområde kan omvandlas och utvecklas till ett nytt levande och attraktivt stadsrum med bostäder, rekreation och centrumfunktioner. Vad är det som gör ett område attraktivt, och hur kan det appliceras på området Bryggudden? Arbetet kommer också att behandla hur man kan ta tillvara de gamla byggnader som finns i ett industriområde, samt hur man kan överbrygga barriärer och koppla ihop olika delar av staden bättre. Vad betyder grönytorna för ett område, och hur kan grönskan bidra till att en stad känns bättre sammankopplad?
Utifrån teorier om bevarandevärden, förtätning, lägesfaktorer, bebyggelsetyper, funktionsblandning, grönstrukturer och överbryggning av barriärer presenteras ett gestaltningsförslag för stadsdelen Bryggudden i Karlstad, som bygger på koncepten att koppla samman med gröna stråk, ta vara på historien och förtäta med attraktiva bostadstyper. Ett förslag presenteras även för hur Löfbergs kaffeskrapa kan användas i framtiden om den inte längre kommer att fungera för sitt ursprungliga syfte. (Less)
Abstract
Many old industrial and port areas that were previously located outside of the city centre, have now become a part of the city centre, due to the expansion of the city. Therefore, it is more and more common for cities to develop these areas into new vibrant neighbourhoods. Because of the earth’s increasing population, and the fact that a larger part of the population chooses to settle in cities, there is a need to densify and develop new areas.
Karlstad is no exception. Just south of the city centre is the inner harbour and Bryggudden where Löfberg´s coffee roastary is located. This is an area undergoing big changes. The industry is about to move away from the city centre, and housing areas, boutiques and restaurants are beginning to... (More)
Many old industrial and port areas that were previously located outside of the city centre, have now become a part of the city centre, due to the expansion of the city. Therefore, it is more and more common for cities to develop these areas into new vibrant neighbourhoods. Because of the earth’s increasing population, and the fact that a larger part of the population chooses to settle in cities, there is a need to densify and develop new areas.
Karlstad is no exception. Just south of the city centre is the inner harbour and Bryggudden where Löfberg´s coffee roastary is located. This is an area undergoing big changes. The industry is about to move away from the city centre, and housing areas, boutiques and restaurants are beginning to infiltrate the area. The combination of the central location and the close contact to water means that it has a great potential to become a cherished part of the city.
This thesis project explores how to transform and redevelop an industrial area into a new attractive and vibrant urban space with housing, recreation, services and business. What makes an area attractive, and how can it be applied to the area of Bryggudden? The project will also discuss how to reuse old industrial buildings, and how to overcome barriers and connect different parts of the city in a better way. How significant are green spaces for an area, and how can greenery be used as a way to make a city feel more connected.
Based on the theories of preservation, densification, location values, building typology, mixed use development, green structures and bridging barriers, a design proposal will be presented for the district of Bryggudden in Karlstad. The proposal is based on the concepts of connecting with green corridors, embrace history and densify with attractive, residential building types. The thesis will also present a proposal on how Löfberg’s high rising roasting facility can be given a new purpose in the future if it no longer serves its original function. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wictorin, Märta LU
supervisor
organization
alternative title
When the fragrance of coffee no longer lingers in the city of Karlstad - an urban district in transformation
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Karlstad, Bryggudden, Löfbergs, Kaffeskrapa, Arkitektur, Industribyggnader, Stadsplanering, Samhällsplanering, Förtätning, Grönstråk, Architecture, Urban design, Densification, Industrial buildings, Green structures
language
Swedish
id
8886642
date added to LUP
2016-10-26 15:58:34
date last changed
2016-10-26 15:58:34
@misc{8886642,
 abstract   = {Many old industrial and port areas that were previously located outside of the city centre, have now become a part of the city centre, due to the expansion of the city. Therefore, it is more and more common for cities to develop these areas into new vibrant neighbourhoods. Because of the earth’s increasing population, and the fact that a larger part of the population chooses to settle in cities, there is a need to densify and develop new areas.
Karlstad is no exception. Just south of the city centre is the inner harbour and Bryggudden where Löfberg´s coffee roastary is located. This is an area undergoing big changes. The industry is about to move away from the city centre, and housing areas, boutiques and restaurants are beginning to infiltrate the area. The combination of the central location and the close contact to water means that it has a great potential to become a cherished part of the city.
This thesis project explores how to transform and redevelop an industrial area into a new attractive and vibrant urban space with housing, recreation, services and business. What makes an area attractive, and how can it be applied to the area of Bryggudden? The project will also discuss how to reuse old industrial buildings, and how to overcome barriers and connect different parts of the city in a better way. How significant are green spaces for an area, and how can greenery be used as a way to make a city feel more connected.
Based on the theories of preservation, densification, location values, building typology, mixed use development, green structures and bridging barriers, a design proposal will be presented for the district of Bryggudden in Karlstad. The proposal is based on the concepts of connecting with green corridors, embrace history and densify with attractive, residential building types. The thesis will also present a proposal on how Löfberg’s high rising roasting facility can be given a new purpose in the future if it no longer serves its original function.},
 author    = {Wictorin, Märta},
 keyword   = {Karlstad,Bryggudden,Löfbergs,Kaffeskrapa,Arkitektur,Industribyggnader,Stadsplanering,Samhällsplanering,Förtätning,Grönstråk,Architecture,Urban design,Densification,Industrial buildings,Green structures},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kaffedoften försvinner - från industriområde till levande stadsrum},
 year     = {2016},
}