Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation

Asplund, Sofia ; Joelsson, Lina LU ; Meijer, Samuel and Zaar, Jonathan (2016) FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012.

SEMINARIEDATUM 2016-06-02

KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

FÖRFATTARE Sofia Asplund, Lina Joelsson, Samuel Meijer, Jonathan Zaar

HANDLEDARE Tore Eriksson

NYCKELORD Resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation, förklaringsvariabler, börsintroduktion, svenska marknaden.

SYFTE Studiens syfte är att empiriskt undersöka om företag som noterades på den svenska marknaden 2008-2012, använder resultatmanipulering under året för börsintroduktion. Studien ämnar även att undersöka om det kan påvisas ett... (More)
TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012.

SEMINARIEDATUM 2016-06-02

KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

FÖRFATTARE Sofia Asplund, Lina Joelsson, Samuel Meijer, Jonathan Zaar

HANDLEDARE Tore Eriksson

NYCKELORD Resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation, förklaringsvariabler, börsintroduktion, svenska marknaden.

SYFTE Studiens syfte är att empiriskt undersöka om företag som noterades på den svenska marknaden 2008-2012, använder resultatmanipulering under året för börsintroduktion. Studien ämnar även att undersöka om det kan påvisas ett samband mellan den långsiktiga aktieprestationen och om utvalda variabler kan förutspå utövandet av resultatmanipulering i Sverige.

PRAKTISK REFERENSRAM I den praktiska referensramen definieras resultat- manipulering och därefter presenteras börsnoterings- processen i Sverige samt redovisningsskillnader mellan US GAAP och IFRS.

TEORETISK REFERENSRAM I den teoretiska referensramen redogörs teorier och tidigare forskning för resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation samt förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, immateriella tillgångar och market-to-book.

METOD En kvantitativ studie har utförts med deduktiv ansats, för att analysera insamlad sekundärdata. Vid beräkning av resultatmanipulering och förklaringsvariabler har regressioner utförts.

EMPIRI Vid beräkning av resultatmanipulering har Jones cash flow-modell använts. Urvalet består av 52 börsnoteringar på den svenska marknaden, varje specifikt bolags aktieprestation har jämförts med relevant index. Utvalda förklaringsvariablers påverkan på resultatmanipulering har därefter undersökts. Data är insamlad från respektive marknadsplats, Nyemissioner.se, Retriever Business och därefter kontrollerats via Skatteverket.se

SLUTSATS Studien påvisar att resultatmanipulering utförs av svenska företag under året för börsintroduktion. Resultat- manipulering kan inte fastställas ha någon påverkan på den långsiktiga aktieprestationen för företagen i urvalet. Av förklaringsvariablerna är det endast market-to-book som uppvisar ett signifikant positivt samband med resultatmanipulering. (Less)
Popular Abstract
TITLE Initial public offering, earning management and long run stock performance - An empirical study on earnings
management during IPOs on the Swedish market between 2008-2012.

SEMINAR DATE 2016-06-02

COURSE FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS

AUTHORS Sofia Asplund, Lina Joelsson, Samuel Meijer, Jonathan Zaar

ADVISER Tore Eriksson

KEYWORDS Earning management, long-run stock performance, explanatory variables, initial public offering, Swedish market.

PURPOSE The aim of the study is to empirically examine whether companies introduced on the Swedish market 2008-2012 used earnings management during the year of the IPO. The study also intends to investigate the relationship between the... (More)
TITLE Initial public offering, earning management and long run stock performance - An empirical study on earnings
management during IPOs on the Swedish market between 2008-2012.

SEMINAR DATE 2016-06-02

COURSE FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS

AUTHORS Sofia Asplund, Lina Joelsson, Samuel Meijer, Jonathan Zaar

ADVISER Tore Eriksson

KEYWORDS Earning management, long-run stock performance, explanatory variables, initial public offering, Swedish market.

PURPOSE The aim of the study is to empirically examine whether companies introduced on the Swedish market 2008-2012 used earnings management during the year of the IPO. The study also intends to investigate the relationship between the long-run stock performance and to investigate the relationship between the long-run stock performance and if selected variables can predict the use of earnings management in Sweden.

PRACTICAL PERSPECTIVES The practical frame of reference defines earning manage- ment and presents the IPO process in Sweden. Accounting differences between US GAAP and IFRS are also presented.

THEORETICAL PERSPECTIVES In the theoretical frame of reference, theories and
earlier research in earnings management, long-run stock performance and the explanatory variables; debt-to-equity ratio, intangible assets and market-to-book are outlined.

METHODOLOGY A quantitative study made with a deductive approach,
to analyze the collected secondary data. In the calculation of earning management and explanatory variables, regressions have been performed.

EMPIRICAL Jones cash flow-model has been used to calculate
earnings management. The data sample consists of 52 IPOs on the Swedish market and each specific company’s stock performance has been compared with relevant index. Selected explanatory variables’ impact on earnings management has subsequently been investigated. Data is collected from each marketplace, Nyemissioner.se, Retriever Business and then checked through Skatteverket.se.

CONCLUSIONS Earning management occurs in Swedish companies during the year of the IPO. Earnings management can not be determined to have an impact on the long-run stock performance for the companies in the sample. A positive significant relationship is found between market-to-book and earning management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asplund, Sofia ; Joelsson, Lina LU ; Meijer, Samuel and Zaar, Jonathan
supervisor
organization
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation, förklaringsvariabler, börsintroduktion, svenska marknaden.
language
Swedish
id
8886653
date added to LUP
2016-09-13 15:08:30
date last changed
2016-09-13 15:08:30
@misc{8886653,
 abstract   = {TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012.

SEMINARIEDATUM 2016-06-02

KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

FÖRFATTARE Sofia Asplund, Lina Joelsson, Samuel Meijer, Jonathan Zaar

HANDLEDARE Tore Eriksson

NYCKELORD Resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation, förklaringsvariabler, börsintroduktion, svenska marknaden.

SYFTE Studiens syfte är att empiriskt undersöka om företag som noterades på den svenska marknaden 2008-2012, använder resultatmanipulering under året för börsintroduktion. Studien ämnar även att undersöka om det kan påvisas ett samband mellan den långsiktiga aktieprestationen och om utvalda variabler kan förutspå utövandet av resultatmanipulering i Sverige.

PRAKTISK REFERENSRAM I den praktiska referensramen definieras resultat- manipulering och därefter presenteras börsnoterings- processen i Sverige samt redovisningsskillnader mellan US GAAP och IFRS.

TEORETISK REFERENSRAM I den teoretiska referensramen redogörs teorier och tidigare forskning för resultatmanipulering, långsiktig aktieprestation samt förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, immateriella tillgångar och market-to-book.

METOD En kvantitativ studie har utförts med deduktiv ansats, för att analysera insamlad sekundärdata. Vid beräkning av resultatmanipulering och förklaringsvariabler har regressioner utförts.

EMPIRI Vid beräkning av resultatmanipulering har Jones cash flow-modell använts. Urvalet består av 52 börsnoteringar på den svenska marknaden, varje specifikt bolags aktieprestation har jämförts med relevant index. Utvalda förklaringsvariablers påverkan på resultatmanipulering har därefter undersökts. Data är insamlad från respektive marknadsplats, Nyemissioner.se, Retriever Business och därefter kontrollerats via Skatteverket.se

SLUTSATS Studien påvisar att resultatmanipulering utförs av svenska företag under året för börsintroduktion. Resultat- manipulering kan inte fastställas ha någon påverkan på den långsiktiga aktieprestationen för företagen i urvalet. Av förklaringsvariablerna är det endast market-to-book som uppvisar ett signifikant positivt samband med resultatmanipulering.},
 author    = {Asplund, Sofia and Joelsson, Lina and Meijer, Samuel and Zaar, Jonathan},
 keyword   = {Resultatmanipulering,långsiktig aktieprestation,förklaringsvariabler,börsintroduktion,svenska marknaden.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation},
 year     = {2016},
}