Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Småföretagens jakt på föbättringar - en multipel fallstudie av beslutsfaktorer hos små företag för införskaffande av kvasi-standarder

Engström, Caroline ; Ervér, Isabelle and Johannesson, Niklas LU (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Metod: Studien tog sin början i en genomgång av befintlig litteratur för att skapa en grundförståelse samt ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån. Detta resulterade i en första version av ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för datainsamlingen. Den vetenskapliga ansatsen för studien är således abduktiv. I syfte att förstå beslutsfattande bakom kvasi-standarder användes sensiterande kategorier vilket innebar att kategorierna inte var statiska utan snarare fungerade som riktlinjer för studien. Slutligen analyserades den empiriska data som tagits fram med semi-strukturerade intervjuer. Detta gjordes genom ‘pattern matching’ från det preliminära ramverket och ett slutligt ramverk presenteras.

Teoretiska perspektiv: Kognitivt... (More)
Metod: Studien tog sin början i en genomgång av befintlig litteratur för att skapa en grundförståelse samt ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån. Detta resulterade i en första version av ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för datainsamlingen. Den vetenskapliga ansatsen för studien är således abduktiv. I syfte att förstå beslutsfattande bakom kvasi-standarder användes sensiterande kategorier vilket innebar att kategorierna inte var statiska utan snarare fungerade som riktlinjer för studien. Slutligen analyserades den empiriska data som tagits fram med semi-strukturerade intervjuer. Detta gjordes genom ‘pattern matching’ från det preliminära ramverket och ett slutligt ramverk presenteras.

Teoretiska perspektiv: Kognitivt beslutsfattande, strategisk positionering, företagsstrategi, legitimitetsteori, standardiserings- och certifieringsfaktorer.

Empiriskt underlag: Den multipla fallstudien består av 13 fall. Samtliga fall har använt eller använder en process-standard och/eller en kvasi-standard.

Slutsats: Studiens slutsats ligger i det slutliga ramverket. Det slutgiltiga ramverket skapar en djupare och mer strukturerad förståelse för vilka faktorer som spelar in vid besluten. Ramverket är strukturerat efter faktorer på makro, mikro respektive individnivå. Adderad kunskap på de olika nivåerna; makrofaktorer i form av risker associerade med offentlig upphandling och komplexitet i värdekedjan spelar avgörande roll. Faktorer på mikronivån såsom strategisk positionering och konkurrensfördelar är bidragande till beslutet, givet att kostnaden för nämnd kvasi-standard är hanterbar. Vidare finns ett sökande efter verktyg som möjliggör jämförande och benchmarking. En viktig lärdom gäller den positiva synen på transparens och villigheten att vara öppen med framförallt miljö- och socialt arbete. Att individbundna faktorer spelar stor roll hos små företag och att besluten är starkt idealistiskt påverkade är en viktig kunskap. Resultaten och syftet med certifieringen måste således inte alltid fullt förklaras i ekonomiska termer. (Less)
Abstract
Method: The study departs in a rigorous review of existing literature in order to create a broad understanding and ultimately a theoretical framework. This theoretical framework is the basis both for data collection and analysis of the empirical findings. The theoretical approach is hence mainly abductive. In order to understand the decision factors behind quasi-standards, sensitized categories were used. The categories are not static but rather guidelines for the study itself. Finally, the data was analyzed using a pattern matching approach and a final framework was created and presented.

Theoretical perspectives: Cognitive decision-making, strategic positioning, business strategy, legitimacy, factors of standardization and... (More)
Method: The study departs in a rigorous review of existing literature in order to create a broad understanding and ultimately a theoretical framework. This theoretical framework is the basis both for data collection and analysis of the empirical findings. The theoretical approach is hence mainly abductive. In order to understand the decision factors behind quasi-standards, sensitized categories were used. The categories are not static but rather guidelines for the study itself. Finally, the data was analyzed using a pattern matching approach and a final framework was created and presented.

Theoretical perspectives: Cognitive decision-making, strategic positioning, business strategy, legitimacy, factors of standardization and certification.

Empirical foundation: The multiple case study consists of 13 cases. All cases have used or are presently using a management standard or/and a quasi-standard.

Conclusion: The conclusion and answer to the purpose lies within the final framework. The framework presents a deeper and more structured understanding of the factors affecting investments and use of quasi-standards. The framework is organized in three levels of factors: macro-, micro- and individual factors. Key factors on the different levels: The macro level is highly influenced by risks associated with public procurement and the complexity in the value chain. The micro level is effected by desired positioning and belief in future trends and demands. A desire and search after a tool with benchmarking qualities is also effecting the decision on this level. In adjunction to this the positive view of transparency regarding environmental and social commitments is highlighted. Individual factors play a major part, mainly through idealistic and value driven behavior. This means that the results and purpose of certifications not always need to be explained purely in economic terms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Caroline ; Ervér, Isabelle and Johannesson, Niklas LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Process-standard, Kvasi-standard, Beslutsfattande, Beslutsprocesser, Kvalitet, Miljö, Socialt ansvar, Småföretag.
language
Swedish
id
8886941
date added to LUP
2016-09-13 15:19:33
date last changed
2016-09-13 15:19:33
@misc{8886941,
 abstract   = {Method: The study departs in a rigorous review of existing literature in order to create a broad understanding and ultimately a theoretical framework. This theoretical framework is the basis both for data collection and analysis of the empirical findings. The theoretical approach is hence mainly abductive. In order to understand the decision factors behind quasi-standards, sensitized categories were used. The categories are not static but rather guidelines for the study itself. Finally, the data was analyzed using a pattern matching approach and a final framework was created and presented.

Theoretical perspectives: Cognitive decision-making, strategic positioning, business strategy, legitimacy, factors of standardization and certification.

Empirical foundation: The multiple case study consists of 13 cases. All cases have used or are presently using a management standard or/and a quasi-standard.

Conclusion: The conclusion and answer to the purpose lies within the final framework. The framework presents a deeper and more structured understanding of the factors affecting investments and use of quasi-standards. The framework is organized in three levels of factors: macro-, micro- and individual factors. Key factors on the different levels: The macro level is highly influenced by risks associated with public procurement and the complexity in the value chain. The micro level is effected by desired positioning and belief in future trends and demands. A desire and search after a tool with benchmarking qualities is also effecting the decision on this level. In adjunction to this the positive view of transparency regarding environmental and social commitments is highlighted. Individual factors play a major part, mainly through idealistic and value driven behavior. This means that the results and purpose of certifications not always need to be explained purely in economic terms.},
 author    = {Engström, Caroline and Ervér, Isabelle and Johannesson, Niklas},
 keyword   = {Process-standard,Kvasi-standard,Beslutsfattande,Beslutsprocesser,Kvalitet,Miljö,Socialt ansvar,Småföretag.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Småföretagens jakt på föbättringar - en multipel fallstudie av beslutsfaktorer hos små företag för införskaffande av kvasi-standarder},
 year     = {2016},
}