Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den eviga strävan efter idealet

Bogren, Emma LU ; Eriksson, Annika LU and Sjöberg, Julia LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel Den eviga strävan efter idealet
En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram

Seminariedatum 2016-06-02

Ämne/kurs FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, marknadsföring, 15 HP

Författare Emma Bogren, Annika Eriksson och Julia Sjöberg

Handledare Clara Gustafsson

Begrepp Kvinnliga ideal, Personliga varumärken, Identitet, Konsumenter

Problem Individers självbild utmanas ständigt av media på grund av de
ouppnåeliga ideal som ofta framställs av media.

Syfte Syftet med studien är att utifrån forskning kring varumärken, CCT och Self Concept Theory undersöka personliga varumärkens samverkan med kvinnliga ideal och på så... (More)
Sammanfattning

Titel Den eviga strävan efter idealet
En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram

Seminariedatum 2016-06-02

Ämne/kurs FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, marknadsföring, 15 HP

Författare Emma Bogren, Annika Eriksson och Julia Sjöberg

Handledare Clara Gustafsson

Begrepp Kvinnliga ideal, Personliga varumärken, Identitet, Konsumenter

Problem Individers självbild utmanas ständigt av media på grund av de
ouppnåeliga ideal som ofta framställs av media.

Syfte Syftet med studien är att utifrån forskning kring varumärken, CCT och Self Concept Theory undersöka personliga varumärkens samverkan med kvinnliga ideal och på så vis bidra till forskning kring konsumentbeteende.

Metod Instagram används som representant för verktyg av budskapsförmedling (kvinnliga ideal). Till analys och tolkning av datainsamling används studiens teoretiska referensram. I undersökningen används en kvalitativ, abduktiv ansats för att besvara syfte och frågeställning.

Teori Uppsatsen tar sin utgångspunkt ur teorier från Consumer Culture Theory (Konsumenters Identitetsskapande och Massmedia som plattform för ideologier och konsumenters tolkningsstrategier), Self Concept Theory (Det faktiska och ideala jaget) och teorier om varumärken (Personliga varumärken på Instagram).

Empiri och analys Empirin består av undersökning av personliga varumärken på Instagram och intervjuer vilka analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk.

Slutsats Kvinnliga ideal samspelar med mediekonsumenter och personliga varumärken, där den egna uppfattningen om konsumentens identitet påverkas av förhållningssätt och motivation till strävan efter idealet. (Less)
Popular Abstract
Abstract

Title The eternal pursuit of the ideal
A study about the interaction between the female ideal, consumers identity projects and personal brands on Instagram
Seminar date 2016-06-02

Subject/course FEKH29 – Bachelor’s thesis in Marketing, 15 ECTS

Authors Emma Bogren, Annika Eriksson and Julia Sjöberg

Advisor Clara Gustafsson

Key words Identity, Ideal, Culture, Personal brands

Issue Individuals' self-image is constantly challenged by the media
because of the unattainable ideal that is presented by the
media in the form of personal brands on Instagram.

Purpose The purpose of the study is by basis of brand theories, CCT and Self Concept Theory explore personal brand's interaction with female ideals and... (More)
Abstract

Title The eternal pursuit of the ideal
A study about the interaction between the female ideal, consumers identity projects and personal brands on Instagram
Seminar date 2016-06-02

Subject/course FEKH29 – Bachelor’s thesis in Marketing, 15 ECTS

Authors Emma Bogren, Annika Eriksson and Julia Sjöberg

Advisor Clara Gustafsson

Key words Identity, Ideal, Culture, Personal brands

Issue Individuals' self-image is constantly challenged by the media
because of the unattainable ideal that is presented by the
media in the form of personal brands on Instagram.

Purpose The purpose of the study is by basis of brand theories, CCT and Self Concept Theory explore personal brand's interaction with female ideals and thus contribute to research on consumer behavior.

Methodology Instagram is the area of focus as a tool within media exposure
(Ideal female). For analysis and interpretation of data collection following theoretical framework is used: Brand Theory, CCT and A qualitative, abductive to answer the purpose and question in this study.

Theoretical perspectives This essay is based on theories from Consumer Culture Theory, Self Concept Theory (the actual and ideal self) and theories about brands (Personal brands on Instagram).

Empirical foundation The empirical foundation consists of examination of personal brands on Instagram and interviews which are analyzed based on the study's theoretical framework.

Conclusion Female ideals interact with media consumers and personal brands, of which one's own perception of the consumer's identity is influenced by attitude and motivation to pursuit the ideal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bogren, Emma LU ; Eriksson, Annika LU and Sjöberg, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identity, Ideal, Culture, Personal brands
language
Swedish
id
8887561
date added to LUP
2016-08-22 13:00:01
date last changed
2016-08-22 13:00:01
@misc{8887561,
 abstract   = {Sammanfattning

Titel	Den eviga strävan efter idealet
En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram
 
Seminariedatum 	2016-06-02

Ämne/kurs 		FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, marknadsföring, 15 HP

Författare		Emma Bogren, Annika Eriksson och Julia Sjöberg

Handledare 		Clara Gustafsson

Begrepp		Kvinnliga ideal, Personliga varumärken, Identitet, Konsumenter

Problem		Individers självbild utmanas ständigt av media på grund av de
ouppnåeliga ideal som ofta framställs av media.

Syfte 		Syftet med studien är att utifrån forskning kring varumärken, CCT och Self Concept Theory undersöka personliga varumärkens samverkan med kvinnliga ideal och på så vis bidra till forskning kring konsumentbeteende. 

Metod	Instagram används som representant för verktyg av budskapsförmedling (kvinnliga ideal). Till analys och tolkning av datainsamling används studiens teoretiska referensram. I undersökningen används en kvalitativ, abduktiv ansats för att besvara syfte och frågeställning.

Teori	Uppsatsen tar sin utgångspunkt ur teorier från Consumer Culture Theory (Konsumenters Identitetsskapande och Massmedia som plattform för ideologier och konsumenters tolkningsstrategier), Self Concept Theory (Det faktiska och ideala jaget) och teorier om varumärken (Personliga varumärken på Instagram). 

Empiri och analys	Empirin består av undersökning av personliga varumärken på Instagram och intervjuer vilka analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Slutsats	Kvinnliga ideal samspelar med mediekonsumenter och personliga varumärken, där den egna uppfattningen om konsumentens identitet påverkas av förhållningssätt och motivation till strävan efter idealet.},
 author    = {Bogren, Emma and Eriksson, Annika and Sjöberg, Julia},
 keyword   = {Identity,Ideal,Culture,Personal brands},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den eviga strävan efter idealet},
 year     = {2016},
}