Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Olika barn styra bäst?

Eriksson, Elias LU ; Wahledow, Viktor ; Dahlberg, Erik and Silfver, Ebba (2016) FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen

Seminariedatum 2 juni 2016

Kurs FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP

Författare Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow

Handledare Tore Eriksson

Fem nyckelord Diversifiering, Överavkastning, Styrelsesammansättning, Stockholmsbörsen, Industriföretag.

Syfte Syftet med studien är att för två separata tidsperioder undersöka den årliga överavkastningen för industriföretag på Stockholmsbörsen. Vidare undersöks huruvida graden av diversifiering i bolagsstyrelsen, i form av ett antal utvalda variabler, har ett signifikant samband med erhållen överavkastning.

Metod Studien använder sig av... (More)
Titel Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen

Seminariedatum 2 juni 2016

Kurs FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP

Författare Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow

Handledare Tore Eriksson

Fem nyckelord Diversifiering, Överavkastning, Styrelsesammansättning, Stockholmsbörsen, Industriföretag.

Syfte Syftet med studien är att för två separata tidsperioder undersöka den årliga överavkastningen för industriföretag på Stockholmsbörsen. Vidare undersöks huruvida graden av diversifiering i bolagsstyrelsen, i form av ett antal utvalda variabler, har ett signifikant samband med erhållen överavkastning.

Metod Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att sedan via regressionsanalys kunna tolka och analysera den sekundärdata som samlats in.

Teoretiskt perspektiv I studien introduceras en handfull teorier som ämnar ge läsaren en förståelse kring de grundläggande teoretiska perspektiv som är relaterade till såväl styrelser som företagsprestation. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet för styrelsediversifiering ur såväl ett svenskt som globalt perspektiv samt en redogörelse för resultaten i dessa studier.

Empiri Urvalet utgörs av totalt 34 svenska industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholms två största listor, fördelade över två tidsperioder. Data för företagens årliga överavkastning är hämtad från Datastream, medan styrelsedata är hämtad från respektive företags årsredovisningar. Det empiriska dataunderlaget har sedermera behandlats med hjälp av Eviews.

Resultat Studien påvisade att det finns ett signifikant samband mellan företagens överavkastning och de förklarande diversifieringsvariablerna ålder, nationalitet samt ämbetstid i en eller flera av de undersökta tidsperioderna. För variablerna kön, beroende och utbildning kunde inget statistiskt samband säkerställas. (Less)
Popular Abstract
Title Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen

Date of Seminar The 2nd of June 2016

Course FEKH89 Corporate Finance Bachelor Thesis, Undergraduate Level, 15 ECTS Credits

Authors Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow

Advisor Tore Eriksson

Keywords Diversification, Excess Return, Board Composition, Stockholm Stock Exchange, Industrial Companies

Purpose The purpose of the study is to examine the annual excess return for industrial companies on the Stockholm Stock Exchange for two separate periods of time. Furthermore, the authors investigate if the degree of diversification in the composition of the board of directors, in the form of a range of selected... (More)
Title Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen

Date of Seminar The 2nd of June 2016

Course FEKH89 Corporate Finance Bachelor Thesis, Undergraduate Level, 15 ECTS Credits

Authors Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow

Advisor Tore Eriksson

Keywords Diversification, Excess Return, Board Composition, Stockholm Stock Exchange, Industrial Companies

Purpose The purpose of the study is to examine the annual excess return for industrial companies on the Stockholm Stock Exchange for two separate periods of time. Furthermore, the authors investigate if the degree of diversification in the composition of the board of directors, in the form of a range of selected variables, has a significant correlation with the obtained excess returns.

Methodology The paper uses a quantitative method with a deductive approach and subsequently using regression analysis to interpret and analyze the secondary data collected.

Theoretical Perspective The study introduces a handful of theories that intend to give the reader an understanding of the basic theoretical perspectives that are related to both the board of directors as well as the company performance. Furthermore, the authors present earlier research in the field of board diversification from a Swedish and a global perspective as well as an outline of the results from these studies.
Empirical Foundation The sample consists of a total of 34 Swedish industrial companies listed on Nasdaq OMX Stockholm's two largest lists, distributed over two periods. The data for the companies' annual excess return is taken from Datastream, while the data of the board compositions is taken from the respective company's annual reports. The empirical data set was subsequently treated using Eviews.

Conclusions The study showed that there is a significant correlation between the excess return and diversification for the explanatory variables age, nationality and incumbency in one or more of the examined periods. For the variables sex, dependency and education the study failed to prove any significant relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Elias LU ; Wahledow, Viktor ; Dahlberg, Erik and Silfver, Ebba
supervisor
organization
alternative title
Diversifiering i styrelser och dess påverkan på företagsprestation
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diversifiering, Överavkastning, Styrelsesammansättning, Stockholmsbörsen, Industriföretag
language
Swedish
id
8887624
date added to LUP
2016-09-13 15:08:42
date last changed
2016-09-13 15:08:42
@misc{8887624,
 abstract   = {{Titel		Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen

Seminariedatum	2 juni 2016

Kurs		FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP

Författare		Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow

Handledare		Tore Eriksson

Fem nyckelord 	Diversifiering, Överavkastning, Styrelsesammansättning, Stockholmsbörsen, Industriföretag.

Syfte		Syftet med studien är att för två separata tidsperioder undersöka den årliga överavkastningen för industriföretag på Stockholmsbörsen. Vidare undersöks huruvida graden av diversifiering i bolagsstyrelsen, i form av ett antal utvalda variabler, har ett signifikant samband med erhållen överavkastning.

Metod		Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att sedan via regressionsanalys kunna tolka och analysera den sekundärdata som samlats in.

Teoretiskt perspektiv	I studien introduceras en handfull teorier som ämnar ge läsaren en förståelse kring de grundläggande teoretiska perspektiv som är relaterade till såväl styrelser som företagsprestation. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet för styrelsediversifiering ur såväl ett svenskt som globalt perspektiv samt en redogörelse för resultaten i dessa studier. 

Empiri		Urvalet utgörs av totalt 34 svenska industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholms två största listor, fördelade över två tidsperioder. Data för företagens årliga överavkastning är hämtad från Datastream, medan styrelsedata är hämtad från respektive företags årsredovisningar. Det empiriska dataunderlaget har sedermera behandlats med hjälp av Eviews. 

Resultat		Studien påvisade att det finns ett signifikant samband mellan företagens överavkastning och de förklarande diversifieringsvariablerna ålder, nationalitet samt ämbetstid i en eller flera av de undersökta tidsperioderna. För variablerna kön, beroende och utbildning kunde inget statistiskt samband säkerställas.}},
 author    = {{Eriksson, Elias and Wahledow, Viktor and Dahlberg, Erik and Silfver, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Olika barn styra bäst?}},
 year     = {{2016}},
}