Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöpåverkan av berikningsämnen - Livscykelanalys av berikningsämnen i Oatlys havredryck

Jarlbo Söderberg, Cornelia LU (2016) FMI820 20142
Environmental and Energy Systems Studies
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
För att begränsa den globala uppvärmningen krävs en omställning mot en klimatmässigt hållbar livsmedelsförsörjning. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter, som idag står för en stor andel av matens klimatpåverkan, behöver minska till förmån för mer resurseffektiva vegetabiliska livsmedel. För att kunna komplettera eller ersätta animaliska näringskällor berikas många växtbaserade produkter med industriellt framställda vitaminer och mineraler. I dagsläget saknas kunskap kring miljöpåverkan vid framställning av dessa ämnen, vilket gör det svårt att bedöma de totala miljöeffekterna av näringsberikade livsmedel.

I den här studien används den standardiserade metoden livscykelanalys (LCA) för att undersöka miljöpåverkan av berikningsämnen i... (More)
För att begränsa den globala uppvärmningen krävs en omställning mot en klimatmässigt hållbar livsmedelsförsörjning. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter, som idag står för en stor andel av matens klimatpåverkan, behöver minska till förmån för mer resurseffektiva vegetabiliska livsmedel. För att kunna komplettera eller ersätta animaliska näringskällor berikas många växtbaserade produkter med industriellt framställda vitaminer och mineraler. I dagsläget saknas kunskap kring miljöpåverkan vid framställning av dessa ämnen, vilket gör det svårt att bedöma de totala miljöeffekterna av näringsberikade livsmedel.

I den här studien används den standardiserade metoden livscykelanalys (LCA) för att undersöka miljöpåverkan av berikningsämnen i Oatlys havredryck; riboflavin, vitamin B12, vitamin D2 och kalcium. För att ge en uppfattning om hur liknande berikningsämnen brukar hanteras inom LCA har också 19 tidigare utförda LCA:er av mjölk granskats och sammanställts. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om miljöpåverkan av berikningsämnen, identifiera kunskapsluckor samt ge underlag för att bedöma berikningens betydelse för den totala miljöpåverkan av Oatlys havredryck.

Resultatet pekar på att kunskap kring miljöpåverkan av berikningsämnen saknas i stor utsträckning, i synnerhet då det gäller vitaminframställning. Långa avstånd till trots verkar frakten ha relativt liten betydelse för den totala miljöpåverkan av samtliga studerade ämnen. Åtgärder för minskade utsläpp bör därmed ge störst effekt i tillverkningsfaserna. Miljöpåverkan av berikningsprodukter kan minskas genom energibesparande åtgärder och val av förnybara energikällor i produktionen, samt en ökad kontroll av dammspridning vid brytning av kalciumkarbonat.

Vitamin- och mineralberikning av Oatlys havredryck verkar enligt denna studie ha en marginell betydelse för produktens totala miljöpåverkan. Utan mer tillförlitliga produktionsdata går det dock inte att dra några säkra slutsatser av resultatet.

Sammanfattningsvis behövs ytterligare studier av hur industriell produktion av berikningsämnen påverkar miljön. För att möjliggöra detaljerade studier och framtagande av LCA-data krävs en ökad transparens hos producenter och leverantörer avseende produktionens utformning. (Less)
Abstract
In order to mitigate the global warming, a transition towards a sustainable diet is required. Such a transition includes reduced consumption of meat and dairy products, by substituting these with more resource efficient vegetable-based products. In order to meet the nutrient content of animal foods, vegan products are often supplemented with artificial vitamins and minerals. Few studies have investigated the environmental effects caused by the production of artificial micronutrients. This complicates the evaluation of the total environmental impact of fortified food products.

In this study the standardized method Life Cycle Assessment (LCA) is used to assess the environmental impact of added micronutrients in Oatly oat drink;... (More)
In order to mitigate the global warming, a transition towards a sustainable diet is required. Such a transition includes reduced consumption of meat and dairy products, by substituting these with more resource efficient vegetable-based products. In order to meet the nutrient content of animal foods, vegan products are often supplemented with artificial vitamins and minerals. Few studies have investigated the environmental effects caused by the production of artificial micronutrients. This complicates the evaluation of the total environmental impact of fortified food products.

In this study the standardized method Life Cycle Assessment (LCA) is used to assess the environmental impact of added micronutrients in Oatly oat drink; riboflavin, vitamin B12, vitamin D2 and calcium carbonate. Further, 19 LCA-studies of milk production has been reviewed, in order to evaluate how fortification products are generally treated in environmental impact assessments. This study aims to increase the knowledge of the environmental effects of micronutrient production, to identify current knowledge gaps and to facilitate the evaluation of how fortification influences the total environmental impact of Oatly oat drink.

The result of this study shows that there is a substantial lack of knowledge regarding the environmental impact of artificial vitamins and minerals. This conclusion especially applies when it comes to vitamin production. The impact of transportations seems to be comparatively small, despite great shipping distances. Interventions for reduced emissions would thus be most efficient if focused on the production phases. The environmental impact of fortification products can be reduced by energy conserving measures and increased usage of renewable energy sources. Improved control of dust spread from limestone mining can reduce the local impact of calcium carbonate production.

According to the LCA results, fortification of Oatly oat drink with vitamins and minerals appears to have a minor influence on the total environmental impact of the product. Without accurate production data, especially regarding vitamin production, it is however not possible to draw any certain conclusions.

To summarize, further investigation of the environmental impact of artificial micronutrients is required. Increased transparency among producers and suppliers regarding production processes is imperative in order to enable detailed investigations and collection of accurate life cycle inventory data. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En omställning mot en klimatmässigt hållbar livsmedelsförsörjning är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Det innebär bland annat en minskad konsumtion av kött och mejeriprodukter, då dessa står för en stor del av matens klimatpåverkan idag. För de personer som helt eller delvis väljer en vegetabilisk kost är det viktigt att ändå kunna få i sig alla nödvändiga näringsämnen. Många växtbaserade produkter, som havre- och sojadrycker, berikas därför med industriellt framställda vitaminer och mineraler.

Ett examensarbete vid LTH har undersökt miljöpåverkan av tillsatta berikningsämnen i Oatlys havredryck ur ett livscykelperspektiv. Framställningen av berikningsämnen har studerats med hjälp av livscykelanalys (LCA), en vanlig... (More)
En omställning mot en klimatmässigt hållbar livsmedelsförsörjning är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Det innebär bland annat en minskad konsumtion av kött och mejeriprodukter, då dessa står för en stor del av matens klimatpåverkan idag. För de personer som helt eller delvis väljer en vegetabilisk kost är det viktigt att ändå kunna få i sig alla nödvändiga näringsämnen. Många växtbaserade produkter, som havre- och sojadrycker, berikas därför med industriellt framställda vitaminer och mineraler.

Ett examensarbete vid LTH har undersökt miljöpåverkan av tillsatta berikningsämnen i Oatlys havredryck ur ett livscykelperspektiv. Framställningen av berikningsämnen har studerats med hjälp av livscykelanalys (LCA), en vanlig metod för att analysera miljöpåverkan av varor och tjänster. De berikningsämnen som studerats är riboflavin, vitamin B12, vitamin D2 och kalciumkarbonat.

I dagsläget råder i hög grad brist på kunskap kring framställningen av berikningsämnen, i synnerhet då det gäller vitaminer. För kalciumkarbonat finns aktuella produktionsdata från europeiska anläggningar att tillgå, medan tillfrågade vitaminleverantörer har visat sig mycket ovilliga att lämna ut uppgifter om tillverkningen. Resultatet av livscykelanalyserna ger en ungefärlig uppfattning om hur industriell produktion av berikningsämnen påverkar miljön, men för en detaljerad analys krävs ett mer omfattande dataunderlag. Slutsatsen kan dock dras att vitamin- och mineralberikning av Oatlys havredryck ser ut att ha en marginell betydelse för produktens totala miljöpåverkan.

Den största påverkan på miljön vid framställning av samtliga studerade berikningsämnen uppkommer i produktionsled. Långa transportsträckor till trots verkar frakten ha en relativt liten betydelse för miljöpåverkan, något som förmodligen beror på att det rör sig om mycket små volymer snarare än val av transportmedel. Miljöpåverkan vid framställning av samtliga berikningsämnen kan minskas genom energibesparande åtgärder och val av förnybara energikällor. Negativ påverkan på närområdet genom dammspridning vid kalkbrytning kan kontrolleras genom bevattning.

En sammanställning av tidigare utförda miljöpåverkansstudier av mjölkprodukter har gjorts för att illustrera hur berikningsämnen brukar hanteras inom LCA. Tillsatta vitaminer och mineraler, liksom andra mindre ingredienser, exkluderas ofta eftersom det rör sig om små tillsatsvolymer i kombination med att kunskap om framställningen saknas. Indirekt berikning av mjölkprodukter, genom vitamin- och mineraltillsatser i foder till mjölkkor, ingår i drygt hälften av de granskade studierna. Ingen av dem inkluderar dock direkt näringsberikning av de färdiga produkterna. Kunskapsbristen kring berikningsämnen verkar genomgående vara störst då det gäller vitaminframställning.

Sammanfattningsvis finns ett stort behov av ytterligare studier kring hur framställningen av artificiella berikningsämnen påverkar miljön. Bristen på transparens hos vitaminproducenter och vitaminleverantörer är anmärkningsvärd. Det är önskvärt att tillverkande företag tar fram egna livscykelanalyser, för att kunna tillhandahålla aktuell information om sina produkter för konsumenter och andra intresserade. Med de stränga spårbarhetsregler som finns inom övrig livsmedelsindustri verkar det rimligt med hårdare krav också för berikningsämnen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarlbo Söderberg, Cornelia LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental impact of micronutrients for food fortification - Life cycle assessment of added nutrients in Oatly oat drink
course
FMI820 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Livscykelanalys, LCA, Oatly, havredryck, livsmedelsberikning, riboflavin, vitamin B12, vitamin D2, kalciumkarbonat
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--16/5111--SE + (1-80)
other publication id
1102-3651
language
Swedish
id
8887825
date added to LUP
2016-08-10 15:28:19
date last changed
2016-08-10 15:28:19
@misc{8887825,
 abstract   = {{In order to mitigate the global warming, a transition towards a sustainable diet is required. Such a transition includes reduced consumption of meat and dairy products, by substituting these with more resource efficient vegetable-based products. In order to meet the nutrient content of animal foods, vegan products are often supplemented with artificial vitamins and minerals. Few studies have investigated the environmental effects caused by the production of artificial micronutrients. This complicates the evaluation of the total environmental impact of fortified food products.

In this study the standardized method Life Cycle Assessment (LCA) is used to assess the environmental impact of added micronutrients in Oatly oat drink; riboflavin, vitamin B12, vitamin D2 and calcium carbonate. Further, 19 LCA-studies of milk production has been reviewed, in order to evaluate how fortification products are generally treated in environmental impact assessments. This study aims to increase the knowledge of the environmental effects of micronutrient production, to identify current knowledge gaps and to facilitate the evaluation of how fortification influences the total environmental impact of Oatly oat drink.
	
The result of this study shows that there is a substantial lack of knowledge regarding the environmental impact of artificial vitamins and minerals. This conclusion especially applies when it comes to vitamin production. The impact of transportations seems to be comparatively small, despite great shipping distances. Interventions for reduced emissions would thus be most efficient if focused on the production phases. The environmental impact of fortification products can be reduced by energy conserving measures and increased usage of renewable energy sources. Improved control of dust spread from limestone mining can reduce the local impact of calcium carbonate production. 

According to the LCA results, fortification of Oatly oat drink with vitamins and minerals appears to have a minor influence on the total environmental impact of the product. Without accurate production data, especially regarding vitamin production, it is however not possible to draw any certain conclusions.

To summarize, further investigation of the environmental impact of artificial micronutrients is required. Increased transparency among producers and suppliers regarding production processes is imperative in order to enable detailed investigations and collection of accurate life cycle inventory data.}},
 author    = {{Jarlbo Söderberg, Cornelia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Miljöpåverkan av berikningsämnen - Livscykelanalys av berikningsämnen i Oatlys havredryck}},
 year     = {{2016}},
}