Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhetsredovisning – En studie av läkemedelsföretags hållbarhetsredovisningar

Ardila Mejia, Maria Mercedes LU ; Jonasson, Emma and Pilesjö, Sofia (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Seminariedatum: 2 juni, 2016

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 poäng

Författare: Emma Jonasson, Maria Mercedes Ardila och Sofia Pilesjö

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, läkemedelsföretag noterade på svensk börs, institutionell teori

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör.

Metod: Vår studie grundar sig i ett kvalitativt angreppssätt i form av en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer med relevanta respondenter.

Teoretisk referensram: Studiens referensram utgörs av ett institutionalia-avsnitt... (More)
Seminariedatum: 2 juni, 2016

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 poäng

Författare: Emma Jonasson, Maria Mercedes Ardila och Sofia Pilesjö

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, läkemedelsföretag noterade på svensk börs, institutionell teori

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör.

Metod: Vår studie grundar sig i ett kvalitativt angreppssätt i form av en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer med relevanta respondenter.

Teoretisk referensram: Studiens referensram utgörs av ett institutionalia-avsnitt där olika riktlinjer och standarder inom hållbarhetsredovisning redogörs för samt information om Global Reporting Initiative (GRI). Den andra delen är det teoretiska avsnittet som beskriver den institutionella teorin.

Empiri: Empirin utgörs av en granskning av tolv hållbarhetsredovisningar från åren 2010, 2012 och 2015 samt tre semi-strukturerade intervjuer.
Slutsats: Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för de studerade läkemedelsföretagen förklaras med utgångspunkt i företagets verksamhet i relation till det hållbarhetsarbete som bedrivs. Företagens beslut att upprätta hållbarhetsredovisningar är starkt influerade av sina
intressenter, dessa påverkar även hur utformning av innehåll och omfattning ser ut. (Less)
Popular Abstract
Seminar date: June 2, 2016

Course: FEKH69, Bachelor Thesis in Business Administation - Accounting
Authors: Emma Jonasson, Maria Mercedes Ardila and Sofia Pilesjö

Advisor: Niklas Sandell

Key words: Sustainability reporting, institutional theory, pharmaceutical firms

Purpose: The purpose of this paper is to describe sustainability reports prepared by pharmaceutical firms publicly traded on the Swedish stock market and explain its format and content.

Empirical foundation: The study has a qualitative inquiry approach and was made through a document study of four pharmaceutical firms sustainability reports and complementing interviews with relevant respondents.

Theoretical framework: The theoretical framework of the study... (More)
Seminar date: June 2, 2016

Course: FEKH69, Bachelor Thesis in Business Administation - Accounting
Authors: Emma Jonasson, Maria Mercedes Ardila and Sofia Pilesjö

Advisor: Niklas Sandell

Key words: Sustainability reporting, institutional theory, pharmaceutical firms

Purpose: The purpose of this paper is to describe sustainability reports prepared by pharmaceutical firms publicly traded on the Swedish stock market and explain its format and content.

Empirical foundation: The study has a qualitative inquiry approach and was made through a document study of four pharmaceutical firms sustainability reports and complementing interviews with relevant respondents.

Theoretical framework: The theoretical framework of the study consists of two sections,one section describing guidelines and standards of sustainability reporting and information on Global Reporting Initiative (GRI); one section that describes the institutional theory.

Conclusions: The content in the pharmaceutical firms’ sustainability reports is explained with the company’s operations in relation to its sustainability procedures. The firms’ decision to create a sustainability report is highly influenced by its shareholders and stakeholders that
affects the formation and content of its appearance (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ardila Mejia, Maria Mercedes LU ; Jonasson, Emma and Pilesjö, Sofia
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
institutionell teori, läkemedelsföretag noterade på svensk börs, Hållbarhetsredovisning
language
Swedish
id
8887836
date added to LUP
2016-08-22 17:10:13
date last changed
2016-08-22 17:10:13
@misc{8887836,
 abstract   = {Seminariedatum: 2 juni, 2016

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 poäng

Författare: Emma Jonasson, Maria Mercedes Ardila och Sofia Pilesjö

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, läkemedelsföretag noterade på svensk börs, institutionell teori

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör.

Metod: Vår studie grundar sig i ett kvalitativt angreppssätt i form av en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer med relevanta respondenter.

Teoretisk referensram: Studiens referensram utgörs av ett institutionalia-avsnitt där olika riktlinjer och standarder inom hållbarhetsredovisning redogörs för samt information om Global Reporting Initiative (GRI). Den andra delen är det teoretiska avsnittet som beskriver den institutionella teorin.

Empiri: Empirin utgörs av en granskning av tolv hållbarhetsredovisningar från åren 2010, 2012 och 2015 samt tre semi-strukturerade intervjuer.
Slutsats: Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för de studerade läkemedelsföretagen förklaras med utgångspunkt i företagets verksamhet i relation till det hållbarhetsarbete som bedrivs. Företagens beslut att upprätta hållbarhetsredovisningar är starkt influerade av sina
intressenter, dessa påverkar även hur utformning av innehåll och omfattning ser ut.},
 author    = {Ardila Mejia, Maria Mercedes and Jonasson, Emma and Pilesjö, Sofia},
 keyword   = {institutionell teori,läkemedelsföretag noterade på svensk börs,Hållbarhetsredovisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning – En studie av läkemedelsföretags hållbarhetsredovisningar},
 year     = {2016},
}