Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överlämning av stora projekt

Mäkelä, Charles LU (2016) In TVBP VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Arbetets syfte är att belysa hur en effektiv överlämning av stora projekt från entreprenad till drift och underhåll går till. Syftet är också att undersöka vilka nyckelfaktorer som skapar framgång och motgång i denna fas av projektet
Frågeställning i studien är: Hur görs en effektiv överlämning av ett stort projekt? Vilka faktorer skapar framgång tillika motgång för projektets överlämning? Varför påverkas överlämningen av dessa faktorer?
Arbetet är en kvalitativ fallstudie. Fallstudiens inleds med teori om stora projekt och dess överlämning. Sedan används empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer och dokumentstudier.
Via litteratur och empiri hittas 6 framgångsfaktorer. Framförhållning innebär god tid att bjuda in deltagare... (More)
Arbetets syfte är att belysa hur en effektiv överlämning av stora projekt från entreprenad till drift och underhåll går till. Syftet är också att undersöka vilka nyckelfaktorer som skapar framgång och motgång i denna fas av projektet
Frågeställning i studien är: Hur görs en effektiv överlämning av ett stort projekt? Vilka faktorer skapar framgång tillika motgång för projektets överlämning? Varför påverkas överlämningen av dessa faktorer?
Arbetet är en kvalitativ fallstudie. Fallstudiens inleds med teori om stora projekt och dess överlämning. Sedan används empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer och dokumentstudier.
Via litteratur och empiri hittas 6 framgångsfaktorer. Framförhållning innebär god tid att bjuda in deltagare till överlämningen, tid att fånga upp och förankra åsikter och tankar samt förbättringar av projektet samt överlämningen och dess material. God kommunikation skapar medvetenhet om vad som händer i överlämningen, främjar samarbetet kring överlämningen samt undviker att fel uppstår i dokumentation och tillvägagångssätt. Kommunikation skapar också bättre förståelse för varandras roller i överlämningen, men också i projektet. Tydliga roller främjar god kommunikation och samarbete i överlämningen. Engagerade ledare leder till förbättringar och färre fel som ger en bättre förberedd överlämning. Engagerade förvaltare gör det enklare att förankra överlämningsarbetet som gör dem mer nöjda samt minskar oväntade leveranser. Samverkansformer kan bidra med bättre prestationer till projektet och dess överlämnande material. Ekonomiska incitament kan innebära att bättre projekt och material levereras. Optimistiska uppskattningar kan minska med samverkansformer.
Via litteratur och empiri hittas 4 motverkande faktorer. Medvetna och omedvetna förvrängningar skapar dåligt presterande projekt och överlämningar. Tidsbrist innebär mindre tid till och sämre involvering av förvaltare samt sämre förberedelser inför överlämningen. Dessa faktorer kan göra att anläggningen missköts vilket kan få mycket negativa konsekvenser. Tidsbrist leder också till mindre tid att förstå varandras roller i överlämning och projektet samt möjlighet till engagerat ledarskap och deltagande inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation skapar ineffektivitet då tid går åt att finna rätt personer inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation gör också att fler missförstånd kring överlämningen och dess dokument uppstår. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to illustrate how a efficient handover is done in mega project between the constructional and operational phases. Furthermore the purpose is the study what key factors lead to success and failure throughout the handover.
The objective of the study is to answer the following questions: How is an efficient handover done? What factors lead to success and failure in mega project handovers? Why are these factors important?
The study is performed as qualitative case study. In the beginning a theoretical base is presented to illustrate important factors in mega projects and handovers. Later empirical material is used as qualitative interviews and a document study.
Through literature and empirical studies 6 success... (More)
The purpose of the study is to illustrate how a efficient handover is done in mega project between the constructional and operational phases. Furthermore the purpose is the study what key factors lead to success and failure throughout the handover.
The objective of the study is to answer the following questions: How is an efficient handover done? What factors lead to success and failure in mega project handovers? Why are these factors important?
The study is performed as qualitative case study. In the beginning a theoretical base is presented to illustrate important factors in mega projects and handovers. Later empirical material is used as qualitative interviews and a document study.
Through literature and empirical studies 6 success factors are found. Foresight mean time to invite participants in the handover work, time to capture views and suggestion as well as anchor these which improve the handover performance. Good communication create greater awareness of what is happening in the handover, improve cooperation and avoid errors in handover and its’ documentation. Communication also improve understanding of other roles in the handover. Clear roles improve communication and cooperation in the handover. Committed leaders improve projects and avoid errors which improve the preparation of the handover. Committed operators make it easier to anchor the handover work which make them more satisfied and avoid unexpected deliveries. Forms of partnering can improve the performance of handover in mega projects. With economic incentives it can be possible to deliver better projects and handover. Optimism bias can be avoided with forms of partnering.
Through literature and empirical studies 4 failing factors are found Strategic and optimism bias create poorly performing projects and handovers. Lack of time lead to worse involvement of operators and worse preparation of the handover and handover documents. These factors can mean the building is poorly operated and can have negative consequences. Lack of time also mean there is less time to understand other roles in the handover and to make leaders and operators committed to the project and handover. Unclear communication is inefficient because time is spent on finding the right person in the handover as well as create more misunderstandings of the handover and its’ documents. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mäkelä, Charles LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av överlämningen av Hallandsåstunneln
Handover in mega projects
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
success factors, failing factors, handover, mega projects, stora projekt, överlämning, framgångsfaktorer, motverkande faktorer, survival of the unfittest, Hallandsåstunneln
publication/series
TVBP
report number
16/5537
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
8892388
date added to LUP
2016-12-20 10:46:18
date last changed
2019-10-08 16:15:12
@misc{8892388,
 abstract   = {Arbetets syfte är att belysa hur en effektiv överlämning av stora projekt från entreprenad till drift och underhåll går till. Syftet är också att undersöka vilka nyckelfaktorer som skapar framgång och motgång i denna fas av projektet
Frågeställning i studien är: Hur görs en effektiv överlämning av ett stort projekt? Vilka faktorer skapar framgång tillika motgång för projektets överlämning? Varför påverkas överlämningen av dessa faktorer?
Arbetet är en kvalitativ fallstudie. Fallstudiens inleds med teori om stora projekt och dess överlämning. Sedan används empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer och dokumentstudier.
Via litteratur och empiri hittas 6 framgångsfaktorer. Framförhållning innebär god tid att bjuda in deltagare till överlämningen, tid att fånga upp och förankra åsikter och tankar samt förbättringar av projektet samt överlämningen och dess material. God kommunikation skapar medvetenhet om vad som händer i överlämningen, främjar samarbetet kring överlämningen samt undviker att fel uppstår i dokumentation och tillvägagångssätt. Kommunikation skapar också bättre förståelse för varandras roller i överlämningen, men också i projektet. Tydliga roller främjar god kommunikation och samarbete i överlämningen. Engagerade ledare leder till förbättringar och färre fel som ger en bättre förberedd överlämning. Engagerade förvaltare gör det enklare att förankra överlämningsarbetet som gör dem mer nöjda samt minskar oväntade leveranser. Samverkansformer kan bidra med bättre prestationer till projektet och dess överlämnande material. Ekonomiska incitament kan innebära att bättre projekt och material levereras. Optimistiska uppskattningar kan minska med samverkansformer.
Via litteratur och empiri hittas 4 motverkande faktorer. Medvetna och omedvetna förvrängningar skapar dåligt presterande projekt och överlämningar. Tidsbrist innebär mindre tid till och sämre involvering av förvaltare samt sämre förberedelser inför överlämningen. Dessa faktorer kan göra att anläggningen missköts vilket kan få mycket negativa konsekvenser. Tidsbrist leder också till mindre tid att förstå varandras roller i överlämning och projektet samt möjlighet till engagerat ledarskap och deltagande inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation skapar ineffektivitet då tid går åt att finna rätt personer inför och under överlämningen. Otydlig kommunikation gör också att fler missförstånd kring överlämningen och dess dokument uppstår.},
 author    = {Mäkelä, Charles},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {success factors,failing factors,handover,mega projects,stora projekt,överlämning,framgångsfaktorer,motverkande faktorer,survival of the unfittest,Hallandsåstunneln},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Överlämning av stora projekt},
 year     = {2016},
}