Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skötsel av skyddade ädellövskogsområden i teori och praktik: en fallstudie för naturreservat i Hallands län

Svensson, Camilla LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to evaluate the management of nature reserves in the county of Halland in Sweden, focusing on reserves in which the main form of vegetation is deciduous hardwood forests. The purpose is to evaluate and compare planned management according to nature reserve management plans with current field conditions in order to identify discrepancies and their potential causes, based on a case study of five selected nature reserves. Values connected to nature con-servation and biodiversity as well as recreation and outdoor life are taken into consideration in the evaluation. Based on the results of the study, the main form of management in nature reserves with deciduous hardwood forests as the main form of vegetation is free development... (More)
This study aims to evaluate the management of nature reserves in the county of Halland in Sweden, focusing on reserves in which the main form of vegetation is deciduous hardwood forests. The purpose is to evaluate and compare planned management according to nature reserve management plans with current field conditions in order to identify discrepancies and their potential causes, based on a case study of five selected nature reserves. Values connected to nature con-servation and biodiversity as well as recreation and outdoor life are taken into consideration in the evaluation. Based on the results of the study, the main form of management in nature reserves with deciduous hardwood forests as the main form of vegetation is free development towards an old-growth forest state, with few or no planned management measures. Discrepancies within areas of deciduous hardwood forests as compared to the management plans for the reserves mainly consist of invasion of spruce trees from adjacent areas, as well as a lack of natural rejuvenation and open areas in dense stands of trees. A need of increased management measures concerning the nature reserves’ accessibility for outdoor life and recreation has been identified, where lack of maintenance of trails, signs and other permanent installations limit the accessibility of some areas. These issues can be addressed through increased maintenance of such areas and a revision of management plans, as well as encouraging reports from visitors in nature reserves concerning potential improvements within the reserves. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Planerad och genomförd skötsel av naturreservat i Hallands län: Uppfylls reservatens syfte?

Skötsel av naturreservatsområden behövs för att bevara de värden som reservatet instiftats för att skydda. Om reservatens skötselplan inte följs kan det leda till att syftet med reservatens instiftande inte uppfylls och att värdena som ska skyddas påverkas negativt. Studien visar att avvikelser från reservatets syfte och beskrivning uppstår i naturreservat där en del av de planerade åtgärderna inte genomförs. Avvikelserna påverkar främst värden kopplade till friluftsliv och rekreation samt artsammansättningen i skogsområden inom reservaten.

Naturreservat är den mest förekommande formen av skyddad natur i Sverige. Reservaten bildas för att... (More)
Planerad och genomförd skötsel av naturreservat i Hallands län: Uppfylls reservatens syfte?

Skötsel av naturreservatsområden behövs för att bevara de värden som reservatet instiftats för att skydda. Om reservatens skötselplan inte följs kan det leda till att syftet med reservatens instiftande inte uppfylls och att värdena som ska skyddas påverkas negativt. Studien visar att avvikelser från reservatets syfte och beskrivning uppstår i naturreservat där en del av de planerade åtgärderna inte genomförs. Avvikelserna påverkar främst värden kopplade till friluftsliv och rekreation samt artsammansättningen i skogsområden inom reservaten.

Naturreservat är den mest förekommande formen av skyddad natur i Sverige. Reservaten bildas för att skydda och bevara arter och naturmiljöer samt områden av värde för biologisk mångfald och friluftsliv. Natur-, kultur- och friluftsvärden i reservatet ska förvaltas långsiktigt genom den planerade skötsel som beskrivs i varje reservats skötselplan. Hur skötselåtgärderna är utformade och genomförs påverkar värdena och hur väl syftet med reservatets instiftande uppfylls. Samstämmigheten mellan den planerade och den genomförda skötseln av naturreservat samt möjliga avvikelser har undersökts i en fallstudie av reservat i Hallands län, med fokus på områden som domineras av ädellövskog. Studien undersöker hur väl reservatens mål och syften uppfylls, samt utvärderar om de befintliga skötselplanerna och genomförda skötselåtgärderna är tillräckliga eller kan förbättras. Studien kan potentiellt användas som underlag vid en översyn av reservatsskötsel i länet samt vid identifiering av utvecklingsområden för skötsel av skyddade ädellövskogsområden.

Gemensamt för naturreservaten i studien är att de har bildats för att bevara ädellövskogsbestånd samt värden för friluftsliv och rekreation. I ett par reservat nämns även vikten av långsiktigt bevarande av arter i syftet. Reservaten har generellt sett utvecklats och skötts på det sätt som beskrivs i respektive reservats skötselplan. Några planerade åtgärder inom skogsområdena har dock till viss del inte genomförts, bland annat bortröjning av gran och föryngring av trädområden. Reservatens tillgänglighet för friluftsliv varierar, med delvis dåligt underhållna eller utmarkerade gångstigar samt reservatsgränser. Generellt sett finns det ett behov av ökat underhåll och genomförande av planerade skötselåtgärder samt översikt av äldre, inaktuella skötselplaner. Detta kan kombineras med ökad möjlighet till inrapportering av förbättringsmöjligheter från besökare i naturreservaten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Camilla LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ädellövträd, skog, områdesskydd, skyddade områden, skötselplan, naturreservat, ädellövskog, naturvård
language
Swedish
id
8893594
date added to LUP
2016-10-17 12:40:05
date last changed
2016-10-17 12:40:05
@misc{8893594,
 abstract   = {This study aims to evaluate the management of nature reserves in the county of Halland in Sweden, focusing on reserves in which the main form of vegetation is deciduous hardwood forests. The purpose is to evaluate and compare planned management according to nature reserve management plans with current field conditions in order to identify discrepancies and their potential causes, based on a case study of five selected nature reserves. Values connected to nature con-servation and biodiversity as well as recreation and outdoor life are taken into consideration in the evaluation. Based on the results of the study, the main form of management in nature reserves with deciduous hardwood forests as the main form of vegetation is free development towards an old-growth forest state, with few or no planned management measures. Discrepancies within areas of deciduous hardwood forests as compared to the management plans for the reserves mainly consist of invasion of spruce trees from adjacent areas, as well as a lack of natural rejuvenation and open areas in dense stands of trees. A need of increased management measures concerning the nature reserves’ accessibility for outdoor life and recreation has been identified, where lack of maintenance of trails, signs and other permanent installations limit the accessibility of some areas. These issues can be addressed through increased maintenance of such areas and a revision of management plans, as well as encouraging reports from visitors in nature reserves concerning potential improvements within the reserves.},
 author    = {Svensson, Camilla},
 keyword   = {ädellövträd,skog,områdesskydd,skyddade områden,skötselplan,naturreservat,ädellövskog,naturvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skötsel av skyddade ädellövskogsområden i teori och praktik: en fallstudie för naturreservat i Hallands län},
 year     = {2016},
}