Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stadens Mellanrum – ett förtätningsprojekt i Malmö

Svedlund, Marcus LU (2016) AAHM01 20162
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
År 2006 var året då fler människor bodde i städer än på
landsbygden och år 2030 uppskattas 5 miljarder människor bo
i en urban miljö. Att lösa boendesituationen för de som flyttar
till städer är ett globalt problem som kommer bli viktigare än
någonsin tidigare att lösa. (Montgomery, 2014)
Bostadsbyggandet i Sverige har de senaste åren ökat,
men befolkningen ökar i ännu högre takt vilket gör att
bostadssituationen i våra städer är fortsatt ansträngd. (SCB,
2016)
Bostadsbristen i Sverige lyfts fram som ett akut
samhällsproblem, och de senaste åren har läget blivit allt mer
ansträngt. Idag bor 94 % av Sveriges befolkning i en kommun
där det råder bostadsbrist.
Liksom de andra storstäderna i Sverige har Malmö idag ett
stort behov... (More)
År 2006 var året då fler människor bodde i städer än på
landsbygden och år 2030 uppskattas 5 miljarder människor bo
i en urban miljö. Att lösa boendesituationen för de som flyttar
till städer är ett globalt problem som kommer bli viktigare än
någonsin tidigare att lösa. (Montgomery, 2014)
Bostadsbyggandet i Sverige har de senaste åren ökat,
men befolkningen ökar i ännu högre takt vilket gör att
bostadssituationen i våra städer är fortsatt ansträngd. (SCB,
2016)
Bostadsbristen i Sverige lyfts fram som ett akut
samhällsproblem, och de senaste åren har läget blivit allt mer
ansträngt. Idag bor 94 % av Sveriges befolkning i en kommun
där det råder bostadsbrist.
Liksom de andra storstäderna i Sverige har Malmö idag ett
stort behov av fler bostäder. År 2020 förväntas Malmös
befolkning passera 350 000 invånare. Malmö stad har som
mål att förtäta staden inåt och för att klara av den stora
inflyttning som ligger framför oss krävs nytänkande lösningar
på hur man kan förtäta Malmö. (Malmö stad, 2010)
Syftet med examensarbetet är att ifrågasätta hur vi använder
stadens mellanrum, och vad resultatet blir om man bryter mot
de regler och normer som format det stadsrum som vi ser idag.
Arbetet består av två delar, den första delen är en analys av
Malmös mellanrum ur ett förtätningsperspektiv och gjordes
som ett komplement till Malmö Stads förtätningsstrategi för
att hitta nya angreppssätt vid förtätning. Den andra delen
är resultatet av analysen och består av ett bostadsprojekt
som strävar mot att tillföra staden fler kvaliteter än vad som
tas bort, något som sällan är fallet vid dagens förtätning av
städer.
Platsen för projektet ligger i utkanten av Möllevången i
centrala Malmö, där två hårt trafikerade gator möts. Genom
att begränsa framkomligheten för biltrafik lokalt kan platsens
potential som en intensiv och levande del av Malmö stad bli
verklig. (Less)
Abstract
2006 was the year when more people lived in cities than in
rural areas and by 2030 approximately 5 billion people will be
living in an urban environment. Solving the housing situation of
those who move to cities is a global problem that will become
more important than ever to solve. (Montgomery, 2014)
Housing construction in Sweden has increased in recent
years, but the population is increasing at an even faster rate,
which means that the housing situation in our cities are still
strained. (SCB, 2016)
The housing shortage in Sweden is identified as an urgent
social problem, and in recent years the situation has become
increasingly difficult. 94% of the Swedish population today
lives in a municipality where there is a housing... (More)
2006 was the year when more people lived in cities than in
rural areas and by 2030 approximately 5 billion people will be
living in an urban environment. Solving the housing situation of
those who move to cities is a global problem that will become
more important than ever to solve. (Montgomery, 2014)
Housing construction in Sweden has increased in recent
years, but the population is increasing at an even faster rate,
which means that the housing situation in our cities are still
strained. (SCB, 2016)
The housing shortage in Sweden is identified as an urgent
social problem, and in recent years the situation has become
increasingly difficult. 94% of the Swedish population today
lives in a municipality where there is a housing shortage.
Like the other major cities in Sweden today, Malmö is in
great need for more housing. In 2020 Malmö’s population is
expected to pass 350,000 inhabitants. Malmö aims to densify
the city inward, and to cope with the great migration that lies
ahead it is necessary to find innovative solutions on how to
densify Malmö. (Malmö, 2010)
The aim of the project is to question how we use city spaces,
and what the outcome will be if you look at densification and
traffic in the city from a new perspective.
The work consists of two parts, the first part is an analysis of
Malmö from a densification perspective and was made as a
complement to the City of Malmö densification strategy to
find new approaches for densification. The place is studied
as a phenomenon and form the basis for further work where it
concretize in a specific location.
The second part is the result of the analysis, consisting of a
housing project that strives to add more qualities in the city
than is taken away, something that is rarely the case today in
densification of cities.
The location of the project is situated on the outskirts of
Möllevången in central Malmö, where two busy streets
meet. By limiting accessibility for car traffic locally, the site’s
potential as an intense and vibrant part of the city of Malmö
can become real. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svedlund, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
City spaces – a densification project in Malmö
course
AAHM01 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Arkitektur, Malmö, förtätning, bostäder
language
Swedish
id
8896184
date added to LUP
2016-12-19 10:21:58
date last changed
2016-12-19 10:21:58
@misc{8896184,
 abstract   = {2006 was the year when more people lived in cities than in
rural areas and by 2030 approximately 5 billion people will be
living in an urban environment. Solving the housing situation of
those who move to cities is a global problem that will become
more important than ever to solve. (Montgomery, 2014)
Housing construction in Sweden has increased in recent
years, but the population is increasing at an even faster rate,
which means that the housing situation in our cities are still
strained. (SCB, 2016)
The housing shortage in Sweden is identified as an urgent
social problem, and in recent years the situation has become
increasingly difficult. 94% of the Swedish population today
lives in a municipality where there is a housing shortage.
Like the other major cities in Sweden today, Malmö is in
great need for more housing. In 2020 Malmö’s population is
expected to pass 350,000 inhabitants. Malmö aims to densify
the city inward, and to cope with the great migration that lies
ahead it is necessary to find innovative solutions on how to
densify Malmö. (Malmö, 2010)
The aim of the project is to question how we use city spaces,
and what the outcome will be if you look at densification and
traffic in the city from a new perspective.
The work consists of two parts, the first part is an analysis of
Malmö from a densification perspective and was made as a
complement to the City of Malmö densification strategy to
find new approaches for densification. The place is studied
as a phenomenon and form the basis for further work where it
concretize in a specific location.
The second part is the result of the analysis, consisting of a
housing project that strives to add more qualities in the city
than is taken away, something that is rarely the case today in
densification of cities.
The location of the project is situated on the outskirts of
Möllevången in central Malmö, where two busy streets
meet. By limiting accessibility for car traffic locally, the site’s
potential as an intense and vibrant part of the city of Malmö
can become real.},
 author    = {Svedlund, Marcus},
 keyword   = {Arkitektur,Malmö,förtätning,bostäder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stadens Mellanrum – ett förtätningsprojekt i Malmö},
 year     = {2016},
}