Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jämförelsestudie av riskbedömningar avseende vägtransport av farligt gods

Jansson, Jonathan LU and Alvarsson, Oscar LU (2016) VBR920 20162
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
Risk assessment regarding transportation of hazardous material is a central decision support in urban planning close transportation routes for hazardous material in Sweden. Risk assessment regarding transportation of hazardous is also uncertain and can give various results. In order to highlight this a comparative study is made to describe the differences in risk assessments both regarding implementation and application. The effects of these differences in the risk assessment will also be discussed, concerning how it will affect societal planning in Sweden. One important conclusion is that there are big differences when assessing accident scenarios with hazardous material in class 1, 2.1, 2.3 and 5. There are also differences in... (More)
Risk assessment regarding transportation of hazardous material is a central decision support in urban planning close transportation routes for hazardous material in Sweden. Risk assessment regarding transportation of hazardous is also uncertain and can give various results. In order to highlight this a comparative study is made to describe the differences in risk assessments both regarding implementation and application. The effects of these differences in the risk assessment will also be discussed, concerning how it will affect societal planning in Sweden. One important conclusion is that there are big differences when assessing accident scenarios with hazardous material in class 1, 2.1, 2.3 and 5. There are also differences in assumptions when calculating societal risk that may affect the result and risk consideration in societal planning. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Farligt gods definieras som ett ämne eller föremål som på grund av dess beskaffenheter kan orsaka skada på person, egendom och miljö, exempelvis bensin, gasol och svavelsyra. Farligt gods transporteras på vägar genom hela landet för att möjliggöra industriprocesser eller andra samhällsnyttiga funktioner. För att garantera att bebyggelse intill dessa vägar inte är utsatta för oacceptabla risker genomförs riskbedömningar med avseende på transport av farligt gods.
I Sverige råder det en omfattande bostadsbrist och som en följd av detta jobbar storstadsregioner med förtätning och utbyggnad av stadsmiljön. Som en del av detta exploateras områden intill vägar där farligt gods transporteras i allt högre utsträckning vilket innebär att... (More)
Farligt gods definieras som ett ämne eller föremål som på grund av dess beskaffenheter kan orsaka skada på person, egendom och miljö, exempelvis bensin, gasol och svavelsyra. Farligt gods transporteras på vägar genom hela landet för att möjliggöra industriprocesser eller andra samhällsnyttiga funktioner. För att garantera att bebyggelse intill dessa vägar inte är utsatta för oacceptabla risker genomförs riskbedömningar med avseende på transport av farligt gods.
I Sverige råder det en omfattande bostadsbrist och som en följd av detta jobbar storstadsregioner med förtätning och utbyggnad av stadsmiljön. Som en del av detta exploateras områden intill vägar där farligt gods transporteras i allt högre utsträckning vilket innebär att resultatet från riskbedömningarna är viktigare än någonsin för stadsplaneringen.
En riskbedömning syftar till att undersöka och bedöma om risken är acceptabel eller ej. Begreppet risk har många möjliga definitioner. En frekvent använd definition i samband med säkerhetsrisker är att en risk definieras som en sammanvägning av konsekvensen till följd av en händelse och frekvensen av, eller sannolikheten för, att händelsen inträffar. Denna utgångspunkt används också i riskbedömningar avseende transport av farligt gods. Att uppskatta frekvensen och konsekvensen av en olycka med farligt gods är förknippat med stora osäkerheter, då det ofta är svårt att uppskatta händelser med låg sannolikhet och potentiellt stora konsekvenser. Det finns även litteratur som visar på att resultatet i riskbedömningar och riskanalyser i många fall är beroende på vem som utför dessa.
För att belysa den eventuella problematik som finns avseende utformning och genomförandet av riskbedömningar genomförs en jämförelsestudie av riskbedömningar avseende transport av farligt gods. I jämförelsestudien görs en systematisk genomgång av de olika delmomenten i riskbedömningarna för att identifiera de parametrar eller moment som kan leda till stora skillnader i resultat. Resultatet från jämförelsestudien visar att det finns betydande skillnader mellan riskbedömningarna. De mest betydelsefulla skillnaderna utgörs av frekvens- och konsekvensberäkningar vid explosion, BLEVE, gasmolnsexplosion och giftigt gasmoln. Dessa skillnader innebär i sin tur att stadsplaneringen kan påverkas av vem som utför riskbedömningen vilket potentiellt leder till en snedfördelning av risker i samhället.
För att kunna hantera dessa skillnader belyses de delmoment med störst påverkan på resultatet och med störst variation. För att driva utvecklingen framåt och hantera denna variation, föreslås en rad möjliga åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Jonathan LU and Alvarsson, Oscar LU
supervisor
organization
course
VBR920 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk, Risk assessment, Risk consideration in societal planning, Transportation of hazardous material, comparative study, QRA, Sweden, Riskbedömning, riskhänsyn i samhällsplanering, transport av farligt gods, jämförelsestudie
report number
5032
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH-5032—SE
language
Swedish
id
8896423
date added to LUP
2017-01-16 14:45:27
date last changed
2020-12-03 14:26:12
@misc{8896423,
 abstract   = {Risk assessment regarding transportation of hazardous material is a central decision support in urban planning close transportation routes for hazardous material in Sweden. Risk assessment regarding transportation of hazardous is also uncertain and can give various results. In order to highlight this a comparative study is made to describe the differences in risk assessments both regarding implementation and application. The effects of these differences in the risk assessment will also be discussed, concerning how it will affect societal planning in Sweden. One important conclusion is that there are big differences when assessing accident scenarios with hazardous material in class 1, 2.1, 2.3 and 5. There are also differences in assumptions when calculating societal risk that may affect the result and risk consideration in societal planning.},
 author    = {Jansson, Jonathan and Alvarsson, Oscar},
 keyword   = {Risk,Risk assessment,Risk consideration in societal planning,Transportation of hazardous material,comparative study,QRA,Sweden,Riskbedömning,riskhänsyn i samhällsplanering,transport av farligt gods,jämförelsestudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförelsestudie av riskbedömningar avseende vägtransport av farligt gods},
 year     = {2016},
}